ISPRAVKA OBAVIJESTI 413-2-3-1-46/13

Broj obavijesti koja se ispravlja 413-2-3-1-46/13 Datum objave obavijesti 1.4.2013. Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I 1. Podaci o ugovornom TIJELU Naziv Kontakt osoba Grad Mostar - PIU Vihovići Mostar-II faza Željana Vučić d.i.g. Adresa Poštanski broj Adema Buća 19 88000 Mostar Općina/Grad Identifikacijski broj/Jedinstveni identifikacijski broj

Pročitaj više...

OBAVIJEST O NABAVI BROJ 413-2-3-1-46/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv Kontakt osoba GRAD MOSTAR Željana Vučić Adresa Poštanski broj ADEMA BUĆA 19 88000 Općina/Grad Identifikacijski broj/Jedinstveni identifikacijski broj Mostar 4227396110007 Telefon Faks 036500600 036580032 Elektronska pošta (e-mail) Internet adresa (web) www.mostar.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Temeljem odredbi Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/11 i 2/12) Grad Mostar upućuje svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da do 1.3.2013 godine (petak) podnesu zahtjev za privremeno korištenje javne površine za postavljanje stolova i otvorenih terasa, postavljanje pokretnih radnji i tezgi, te rashladnih uređaja za 2013 godinu. Predmetni Zahtjev se može podnijeti u prostorijama Grada Mostara, ul. Adema Buća br.19, Mostar ili putem pošte. Sve fizičke i pravne osobe koje su u 2012 godini privremeno koristile javne površine na

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj: 4/2004 i «Službeni glasnik Grada Mostara)), broj: 8/2009 i 15/2010), članka 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine)), broj: 49/2006), člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine)), broj: 36/2010), i članka 3. Odluke o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta

Pročitaj više...

JAVNI KONKURS

1.Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, za izgradnju poslovnog objekta, i to:

Pročitaj više...

JAVNI OGLAS

I. Tri stana i dva poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu „Podhum“, sagrađena na zemljištu označenom kao k.č. 51/84, upisanom u zk.ul. broj:8175, k.o. Mostar i to:

Pročitaj više...

Javni natječaj

1. Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za ulaganje u nekretnine označene kao: - 1.1. k.č. 18/26, u površini od 3318 m2, u naravi kuća sa kućištem i dvorištem (Viša djevojačka škola sa sporednim objektima), upisana u zemljišnoknjižni uložak broj: 6475, k.o. Mostar, sa uknjiženim vlasništvom Grada Mostara sa 1/1 dijela, - 1.2. k.č. 18/14, u površini od 90 m2, u naravi zgrada u Starom gradu, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj: 3806, k.o. Mostar, sa uknjiženim vlasništvom Grada Mostara sa 1/1 dijela.

Pročitaj više...

Obavijest

U maju ove godine donesen je novi Zakon o matičnim knjigama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj:37/2012).

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Ovim putem pozivamo raseljene osobe koje borave u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima s prijeratnom adresom prebivališta u Mostaru, povratnike koji nemaju riješeno stambeno pitanje s prijeratnom adresom prebivališta u Mostaru, te pojedince i porodice s prijeratnom mjesta prebivališta u Mostaru kojima je osiguran smještaj od strane Grada Mostara na osnovu njihovog nepovoljnog socijalnog statusa i neriješenog stambenog pitanja, a koji ispunjavaju dole navedene uvjete sudjelovanja u dodjeli stambenih jedinica u najam, da se jave na javni poziv.

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Pozivaju se privremeni korisnici javnih površina zauzetih montažnim objektima tipa kioska, koji ih koriste sukladno izdanom odobrenju za korištenje javne površine da dostave dokaz da su izmirili svoje obveze prema Gradu Mostaru u posljednje 3 godine (2009., 2010. i 2011. godina), od dana donošenja Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni

Pročitaj više...