JAVNI KONKURS

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu lokacija u svrhu postavljanja montažnih objekata tipa kioska, sukladno Odluci o donošenju i provođenju Programa razmještaja kioska u Gradu Mostaru („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 2/12):

Pročitaj više...

Javni konkurs

- 1.Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi izgradnje stambeno - poslovnog objekta i to: - B2E - na građevinskom zemljištu pobliže označenom kao k.č. 2391/4, nastala od k.č. 2391/1,

Pročitaj više...

Javni poziv

Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara, u postupku eksproprijacije nekretnina u katastarskim općinama Raštani, Hodbina, Buna, Rodoč, Jasenica i Baćevići, pokrenutom po prijedlogu „Elektroprijenos” a.d. Banja Luka, Operativno područje Mostar, poradi izgradnje dalekovoda 110 kV Mostar 4 ( Čule) – Mostar 9 (Buna) i rekonstrukcije dalekovoda

Pročitaj više...

Javni oglas

Na temelju Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostora Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 3/11), gradonačelnik Grada Mostara, objavljuje JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnih prostorija Grada Mostara

Pročitaj više...

Javni poziv zainteresiranim za privremeno korištenje javne površine

Na temelju odredbi Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/11) Grad Mostar upućuje J A V N I P O Z I V svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da podnesu zahtjev za privremeno korištenje javne površine za postavljanje stolova i otvorenih bašta, postavljanje pokretnih radnji i tezgi, te rashladnih uređaja za 2012.g. do 19.03.2012.g. (ponedjeljak).

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, i to: zemljište označeno kao : k.č.134/28 ( dio nove k.č. 2941/3 k.o. Mostar II ), nastala cijepanjem od k.č.134/10 k.o. Mostar, upisana u zk. izvatku broj: 3098 k.o. Mostar II, u površini od 63 m2,vlasništvo-suvlasništvo Sušac (Marko) Pero, sa ½ dijela i Sušac rođ. Miličević (Jozo) Branka sa ½ dijela, i k.č. 134/29 k.o. Mostar

Pročitaj više...

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti i obveze vlasnika na temelju državnog kapitala vrše tijela Grada Mostara kako slijedi: 1. «MO-SPORT» d.o.o. Mostar 2. «TRŽNICE-PIJACE» d.o.o. Mostar 3. “KOMOS” d.d. Mostar

Pročitaj više...

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina metodom neposredne pogodbe u vlasništvu Grada Mostara

Predmet prodaje su: I.Tri stana i dva poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu „Podhum”, sagrađen na zemljištu označenom kao k.č. 51/84 , upisan u zk. ul. broj: 8175 k.o. Mostar i to: 1.Stan u lameli 1 ulaz 1 (ul. Fra. Ambre Miletića 1 a)- stan broj 5, na drugom spratu, trosoban, površine 89 m 2 , sa pripadajućom drvarnicom površiine 3,16 m2 , procjenjena vrijednost predmetnog stana iznosi:112.778,25 KM,

Pročitaj više...

JAVNI KONKURS ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, i to: zemljište označeno kao: k.č. 2557/4(nova k.č. 1474/2) k.o. MostarII (Gradsko područje Jugozapad), u površini od 174m2, upisana u zk. ul. broj 8092 k.o. Mostar, nastala cijepanjem od 2557/3 k.o. Mostar , državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja: Zajednice za upravljanje i uređivanje građevinskog zemljišta i održavanja komunalnih objekata Mostar,

Pročitaj više...

JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija Grada Mostara

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Mostara redovnim studentima diplomskog i dodiplomskog studija. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2011/2012. godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata. Studenti koji apliciraju na konkurs za dodjelu stipendija prijavljuju se za dodjelu stipendije iz jedne od četiri grupe stipendija: I grupa - Stipendije za studente deficitarnih zanimanja, II grupa - Stipendije po osnovu rezultata u učenju,

Pročitaj više...