JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara

Pravo učešća imaju: omladinska udruženja koja su registrovana u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području Grada Mostara, a čiji projekti će se realizovati u interesu mladih Grada Mostara i na njegovoj teritoriji, - neformalne grupe mladih (vijeća učenika srednjih škola sa područja Grada Mostara i dr.) uz administrativnu podršku ustanove ili udruženja sa sjedištem na području Grada Mostara. Pravo učešća imaju i omladinska udruženja i neformalne grupe mladih čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uslovom da se projekat kojim se prijavljuju realizira u interesu mladih Grada Mostara i na području Grada Mostara.

Pročitaj više...

Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Mostara

Na temelju Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostora Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:3/11), gradonačelnik Grada Mostara, objavljuje JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Mostara Pravo sudjelovanja na Javnom oglasu imaju pravne i fizičke osobe koje uplate 500,00 KM (pet stotina KM) na račun Grada Mostara broj: 1610200009950746 kod Raiffeisen BANK, vrsta prihoda 722 636, šifra 180, kao osiguranje za ozbiljnost ponude

Pročitaj više...

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u gospodarskom drštvu u kojem na temelju državnog kapitala ovlasti i obveze vrše tijela Grada Mostara

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti i obveze vlasnika na temelju državnog kapitala vrše tijela Grada Mostara kako slijedi: 1. «Međunarodna zračna luka - Aerodrom Mostar d.o.o. - Član Nadzornog odbora…………. 3 2. «Uborak» d.d. Mostar - Član Nadzornog odbora………… 3 3. J.P. “Vodovod”d.o.o. Mostar - Član Nadzornog odbora ………….3

Pročitaj više...

JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina putem pribavljanja pismenih ponuda

Na temelju članka 2. Odluka o prodaji nekretnina („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 11/10), članka 43. Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara” broj: 4/04) i Odluke o izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara” broj: 8/09), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina putem pribavljanja pismenih ponuda I PREDMET NADMETANJA Predmet nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za prodaju nekretnina Grada Mostara:

Pročitaj više...

Konkurs za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića"

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH, Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama i Odluke gradonačelnika Grada Mostara o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj u Službenom glasniku BiH broj 22 od 28.03.2011.godine pod oznakom (4-41-4161-11) objavljeno je obavještenje o pokretanju postupka javne nabavke usluga Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića".

Pročitaj više...

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

Temeljem člana 43. Statuta Grada Mostara (Službeni glasnik Grada Mostara br.4/04 ) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje sljedeći: JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za ulaganje u objekte bivše Više Djevojačke škole u Mostaru u cilju prenamjene istih u hotelsko-poslovni kompleks visoke kategorije 1. Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za ulaganje su nekretnine označene kao:

Pročitaj više...

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi javne prodaje/licitacije motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara", broj:4/04), članka 3. Odluke Gradskog vijeća o odobravanju prodaje motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara putem javne licitacije ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 3/10), Gradonačelnik Grada Mostara o b j a v l j u j e J A V N I P O Z I V za prikupljanje ponuda radi javne prodaje / licitacije motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara

Pročitaj više...

K O N K U R S ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

Na temelju članka 269.stavak 1. točka 5., a u svezi sa člankom 310. Zakona o gospodarskim društvima ( “Službene novine F BiH” broj: 23/99, 45/00, 2/02,6/02,29/03,68/05,91/07, 84/08,88/08 i 7/09),  članka 12. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/05, 81/08, i 22/09) i članka 10. Statuta JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR, Nadzorni odbor JP  “MOSTAR PARKING “ d.o.o.Mostar, raspisuje KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE  JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

Pročitaj više...

Konkurs za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara i Zamjenika javnog pravobranitelja Grada Mostara

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 34/03), člana 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj 8/99, 3/04, 11/08), u skladu s Odlukom o objavljivanju konkursa za imenovanje Javnog pravobranioca i Zamjenika javnog pravobranioca Grada Mostara broj: 02-36-11562/10 od 15. oktobra 2010. godine, Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje: K O N K U R S za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara i Zamjenika javnog pravobranitelja Grada Mostara

Pročitaj više...

Javni poziv Komisije za planiranje potreba razvoja zajednice

Obavještavamo javnost da je Grad Mostar, putem Komisije za planiranje potreba razvoja zajednice, raspisao javni poziv za građane, udruženja, nevladine organizacije, interesne grupe i sve druge aktere civilnog društva da se uključe u proces planiranja i razvoja Grada putem kandidiranja prijedloga razvojnih i infrastrukturnih projekata od značaja za Grad Mostar.

Pročitaj više...