JAVNI KONKURS

ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U

Na osnovu člana 45. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 25/03 i 67/05), člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09 i 15/10) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa broj:02-33-7766/12 od 12.07.2012.godine Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U
DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

 

 

1.Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, za izgradnju poslovnog objekta, i to:

Zemljište označeno kao: k.č. 2410/523 (nova k.č. 2040/4) nastala cijepanjem k.č. 2410/315 (nova 2040/1) k.o. Mostar, upisana u zk. ulošku broj 8320 k.o. Mostar u površini od 1983m2, opštenarodna imovina sa: 1/1dijela i zemljište označeno kao k.č. 2410/428 (nova 2040/3) k.o.Mostar, upisana u zk. ulošku broj 4941, u površini od 2821m2, državno vlasništvo sa 1/1 dijela sa uknjiženim pravom korištenja u korist P & M Company d.o.o. Mostar sa: 1/1 dijela, a prema urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim načelnom urbanističkom saglasnošću Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, broj: UPI-07/2-25-10018/11 od 28.11.2011.godine sa slijedećim elementima:

Namjena: poslovni objekat

Karakter objekta: Trajan

Boja fasade: po izboru projektanta glavnog projekta

Gabariti i površina objekta:

Spratnost objekta:

Korisna površina: 1487,90m2

Otvori: Slobodne orijentacije

Krov: Viševodni

Instalacije u objektu:

- vodovod          Priključiti na postojeću vodovnu mrežu

- elektro             Priključiti na postojeću elektro mrežu

- kanalizacija     Priključiti na postojeću kanalizacijsku mrežu

- PTT                 Priključiti na postojeću

 

POSEBNI UVJETI:

Sastavni dio ovih Uvjeta je Idejni projekt urađen je od strane poduzeća Stari Grad d.o.o. Mostar broj: 45/11 od 07.2011.godine

Početna cijena (cijena zemljišta + naknada pogodnosti / renta)

Iznosi 179.127,23 KM

 

93.201,00( 1983,00m2x 47) + 85.926,23 ( 1487,90 m2x 57,75 KM)= 179.127,23 KM

Cijena koja se postigne na javnom konkursu (cijena zemljišta + naknada za pogodnosti-renta), učesnik konkursa koji ostvari pravo na dodijeljeno zemljište radi građenje i kome se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, obavezan je platiti, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli.

Pored cijene iz prethodnog stava, učesnik konkursa kome se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, dužan je platiti i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima

Naknadu iz prethodnog stava sudionik konkursa, kojem bude dodijeljeno građevinsko zemljište obavezan je platiti u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli.

2. Pravo sudjelovanja na konkursu i imaju sve fizičke i pravne osobe koje nemaju neizmirene dospjele obaveze prema Gradu Mostaru na osnovu naknade za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, odnosno koje nemaju neizmerenih dospjelih obaveza po osnovu obaveza i doprinosa.

3. Prednost za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta radi građenja ima sudionik konkursa  koji ponudi najveću naknadu  u odnosu na početnu cijenu iz tačke 1. ovog Javnog konkursa.

Pravo prvenstva imat će uknjiženi korisnik dijela građevinske parcele označene kao k.č. 2410/428 (nova k.č. 2040/3) k.o. Mostar upisane u zk. ulošku 4941 u površini od 2821m2, na kojoj će se graditi predmetni poslovni objekat.

 Neće se razmatrati prijave na javni konkurs u kojem je ponuđeni iznos naknade manji od visine početne cijene iz tačke 1. ovog konkursa, kao ni prijave osoba koje po zakonu ne mogu biti vlasnici objekta za čiju se izgradnju dostavlja ponuda.

4. Prijava za javni konkurs sadrži ime i prezime, adresu i kontakt telefon sudionika natječaja.

Uz prijavu na javni konkurs, sudionik konkursa dužan je priložiti:

a)      ponudu o visini naknade za zemljište koje je predmet konkursa, sa definiranim rokom za

izgradnju objekta na koji se prijava odnosi:

b)  dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne cijene naknade tj. iznos od

      17.912,70 KM, na račun broj:1610200009950649, vrsta prihoda 722631,

       šifra: 180  kod    Raiffeisen bank Mostar, koji iznos će se vratiti učesnicima koji ne budu

       izabrani, a uračunati kao plaćeni dio naknade učesniku koji bude izabran,uplaćeni dio

       kaucije neće se vraćati učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja

       ponude;

 c)  dokaz da sudionik javnog konkursa nema neizmirenih dospjelih obaveza prema Gradu

Mostaru na osnovu naknade za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište ili drugu vrstu propisane naknade na osnovu toga (potvrda Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara

 d)  dokaz da učesnik javnog konkursa nema neizmirenih dospjelih obaveza na osnovu

  poreza i doprinosa (potvrda Porezne uprave i zavoda PIO/MIO)

 Navođenje lažnih podataka u prijavi na javni konkurs ili u priloženim dokumentima, koji    

   utiču na red prvenstva, osnov je za odbacivanje prijave i za oduzimanje dodijeljenog

    građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.

5. Rok građenja: sudionik konkursa kome se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, obavezan je radove završiti u roku od 24 mjeseca od dana donošenja rješenja o dodjeli.

6. Tenderska dokumentacija: Izvod iz provedbenog urbanističkog plana, Načelna urbanistička saglasnost kojom su određeni osnovni uvjeti građenja na predmetnom lokalitetu može se preuzeti svakim radnim danom od 10,00 do 15,00sati na adresi: Ulica Kralja Zvonimira broj 14 u Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara.

Prijava na javni konkurs za dodjelu zemljišta dostaviti u zatvorenoj koverti, poštom ili lično, na adresu Grad Mostar, Komisija za javni konkurs, Adema Buća; 19, s naznakom „ne otvarati“.

Rok za dostavljanje prijava je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javno otvaranje prijava na javni konkurs obavit će se peti dan po isteku objave konkursa, u zgradi Gradske uprave Grada Mostara , ulica Adema Buća  19, sa početkom u 10,00 sati, u prisustvu zainteresovanih učesnika konkursa i predstavnika sredstava javnog informisanja. Javno otvaranje prijava na konkurs obavit će posebna Komisija  imenovana odlukom Gradskog vijeća.

Zaključak o rezultatima konkursa  Komisija će dostaviti svim učesnicima konkursa u roku od osam dana po zaključenju konkursa . Učesnici konkursa mogu u roku od osam dana od dana prijema Zaključka izjaviti prigovor protiv tog Zaključka Gradskom vijeću.

Nakon proteka roka od osam dana od dana prijema Zaključka, Komisija će Zaključak o rezultatima konkursa sa prigovorima dostaviti Gradskom vijeću radi donošenja rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.

Protiv rješenja Gradskog vijeća ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Ukoliko učesnik konkursa kojem građevinsko zemljište bude dodijeljeno, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja  o dodjeli, ne plati ponuđenu naknadu za dodijeljeno zemljište  ili mu se rješenjem nadležne službe utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, zemljište će se dodijeliti na korištenje radi građenja narednom učesniku konkursa, prema utvrđenom redu prvenstva, a uplaćeni depozit se neće vratiti.

Grad Mostar ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom konkursu, te zadržava pravo da ovaj konkurs poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima  konkursa. Ovaj Javni konkurs će se objaviti u najmanje dva dnevna lista, te na oglasnim pločama Gradske uprave Grada Mostara i područnih ureda, te na službenoj web stranici Grada.

GRADONAČELNIK

 

                                                                                                                        Ljubo Bešlić

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazad