JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija Grada Mostara

Objavljeno 4.XI.2011. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Hercegovačko-neretvanska županija
Grad Mostar
Gradonačelnik

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija Grada Mostara

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Mostara redovnim studentima diplomskog i dodiplomskog studija.
Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2011/2012. godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata.
Studenti koji apliciraju na konkurs za dodjelu stipendija prijavljuju se za dodjelu stipendije iz jedne od četiri grupe stipendija:
I grupa   -  Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,
II grupa  -  Stipendije po osnovu rezultata u učenju,
III grupa - Stipendije po osnovu porodičnog standarda i otežanih uslova života i
IV grupa - Stipendije za uspješne sportiste.
Student može podnijeti aplikaciju za jednu ili više grupa stipendija.
Student može ostvariti pravo na dodjelu samo jedne stipendije.

II

Pravo prijave na konkurs za dodjelu stipendije Grada Mostara imaju redovni studenti dodiplomskog i diplomskog studija  koji ispunjavaju slijedeće uslove:
da su državljani Bosne i Hercegovine,
da imaju prebivalište na području Grada Mostara,
da su studenti javnog univerziteta ili sveučilišta,
da su u statusu redovnog studenta,
da nisu u statusu apsolventa,
da nisu, osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,
da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
da nisu stariji od 26 godina.
Stipendija se ne može dodjeliti za dva ili više studenata iz istog porodičnog domaćinstva.

III

Visina mjesečne stipendije iznosi:
- 200,00 (dvjesto) KM za studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju izvan Mostara,
- 150,00 (stopedeset) KM za  studente ostalih fakulteta i studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju u Mostaru.
Fakultetima za deficitarna zanimanja u akademskoj 2011/2012. godini smatraju se sljedeći fakulteti:
Muzička akademija,
Akademija  scenskih umjetnosti,
Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet,
Farmaceutski fakultet,
Prehrambeno - tehnološki fakultet,
Poljoprivredno - prehrambeni fakultet, odsjek prehrambene tehnologije,
Hemijsko-tehnološki fakultet,
Arhitektonski fakultet,
Geodetski fakultet,
Građevinski fakultet - odsjek geodezija,
Veterinarski fakultet,
Grafički fakultet,
Prirodno-matematički fakultet - odsjek matematika, fizika,
Elektrotehnički fakultet,
Fakultet informacijskih tehnologija, Fakultet računarstva,
Filozofski fakultet - odsjek za latinski jezik, orijentalna filologija i bibliotekarstvo.

IV

Listu prioriteta za dodjelu stipendija i Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik, na prijedlog Komisije za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija.
Prijedlog Listi prioriteta za dodjelu stipendija utvrđuje Gradonačelnik i iste se objavljuju  na oglasnoj tabli  i web stranici Grada Mostara www.mostar.ba  u roku od 30 (trideset) dana od dana zatvaranja konkursa.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Listu prioriteta u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja iste.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik koji svojom Odlukom utvrđuje konačnu Listu prioriteta za dodjelu stipendija. Odluka po prigovoru je konačna.
Lista prioriteta za dodjelu stipendija utvrđuje se u skladu sa kriterijima utvrđenim Odlukom o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11) koja je objavljena na oglasnoj tabli i web stranici Grada Mostara.
Dodjeljene stipendije će odražavati u načelu nacionalnu strukturu Grada Mostara.

V

Prijave na konkurs za dodjelu stipendije podnose se isključivo na posebnom  obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Mostara, u Ulici Adema Buća broj 19 ili s web stranice Grada Mostara.
Uz prijavu na konkurs za dodjelu stipendije studenti trebaju priložiti originale ili ovjerene kopije slijedeće obvezne dokumentacije:
Potvrdu o  prebivalištu na području Grada Mostara(CIPS);
Potvrdu o statusu redovnog studenta javnog univerziteta ili sveučilišta;
Potvrdu da nisu, osim iz opravdanih razloga,  ponavljali godinu studija.
Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit ovjerenu od strane organa uprave.
Pored navedene obavezne dokumentacije studenti su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije slijedeće dokumentacije:

            Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendije I grupe - Stipendije za studente deficitarnih zanimanja  pored navedene obavezne dokumentacije dužni su dostaviti:

  1. Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine ili završnog razreda srednje škole,
  2. Potvrdu da je student bio učenik generacije u završnom razredu srednje škole ili da je u prethodnoj akademskoj godini dobio Dekanovu/Rektorovu nagradu,
  3. Kućnu listu sa navedenim podacima o godini rođenja svakog člana porodičnog domaćinstva,
  1. Dokaze o porodičnom standardu:

-          uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plati u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove porodičnog domaćinstva,

-          za  sve članove porodičnog domaćinstva korisnike lične ili porodične penzije iz zemlje ili inostranstva (ovjerena kopija posljednjeg odreska penzije),

-          za  sve članove porodičnog domaćinstva starije od 15 (petnaest) godina uvjerenje da su redovni učenici, studenti ili da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje,

-          za članove porodičnog domaćinstva koji su nezaposleni i ne ostvaruju pravo na penziju, potvrda nadležnog organa PIO/MIO ili uvjerenje Službe za zapošljavanje,

-          dokaz o  svim drugim prihodima porodičnog domaćinstva, a koji nisu gore navedeni.

            Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendije II grupe - Stipendije po osnovu rezultata u učenju dužni su pored navedene obavezne dokumentacije dostaviti:

  1. Potvrdu da imaju prosječnu ocjenu najmanje 8,1 odnosno 3,5 u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole, odnosno potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine ili završnog razreda srednje škole,
  2. Potvrdu da je student bio učenik generacije u završnom razredu srednje škole ili da je u prethodnoj akademskoj godini dobio Dekanovu/Rektorovu nagradu,
  3. Potvrdu da je studentov naučni ili stručni rad objavljen u domaćoj ili stranoj referentnoj naučnoj ili stručnoj publikaciji,
  4. Potvrdu da je dobio nagradu na domaćem ili stranom takmičenju iz oblasti znanja i kulture.

            Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendije III grupe - Stipendije na osnovu porodičnog standarda i otežanih uslova života pored navedene obavezne dokumentacije trebaju dostaviti:

  1. Kućnu listu sa navedenim podacima o godini rođenja svakog člana porodičnog domaćinstva,
  2. Dokaze o  otežanim uslovima života:

-          dokaz o poginulim i umrlim roditeljima  (uvjerenje nadležnog  organa ili smrtni list),

-          rješenje o utvrđivanju invaliditeta za studenta podnosioca prijave  kao i za članove porodičnog domaćinstva,

-          dokaz o statusu borca/branitelja BiH i dužini učešća u odbrani BiH za članove porodičnog domaćinstva i za umrlog roditelja (rješenje nadležnog organa);

-          dokaz da je student civilna žrtva rata,

-          dokaz da je roditelj invalid rada I kategorije.

3.  Dokaze o porodičnom standardu:

-          uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plati u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove porodičnog domaćinstva,

-          za  sve članove porodičnog domaćinstva  korisnike lične ili porodične penzije iz zemlje ili inostranstva (ovjerena kopija posljednjeg odreska penzije),

-          za  sve članove porodičnog domaćinstva starije od 15 (petnaest) godina uvjerenje da su redovni učenici, studenti ili da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje,

-          za članove porodičnog domaćinstva koji su nezaposleni i ne ostvaruju pravo na penziju, potvrda nadležnog organa PIO/MIO ili uvjerenje Službe za zapošljavanje,

-          dokaz o  svim drugim prihodima porodičnog domaćinstva, a koji nisu gore navedeni,

4.  Druge  dokaze  potrebne  za  dokazivanje  otežanih uslova života.

            Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendija IV grupe - Stipendije za uspješne sportiste dužni su pored navedene obavezne dokumentacije dostaviti:

Dokaz o odgovarajućim sportskim rezultatima ili poretku u prethodnoj kalendarskoj godini ovjeren od granskog saveza.
Osnov za aplikaciju za dodjelu stipendije za uspješne sportiste je odgovarajući sportski rezultat ili poredak koji sportista postigne na takmičenjima u prethodnoj kalendarskoj godini. Sportski rezultat, poredak ili norma koju sportista ili sportska ekipa postigne na međunarodnom sportskom takmičenju može biti osnova za aplikaciju pod uslovom da je nastup sportiste ili sportske ekipe na tom takmičenju odobrio pripadajući nacionalni sportski savez. Osnov za aplikaciju može biti i postignuti poredak na godišnjoj rang listi međunarodnog ili nacionalnog sporskog saveza za one sportiste čiji međunarodni i nacionalni sportski savezi imaju utvrđenu metodologiju određivanja rang liste i vode evidenciju o poretku na rang listama svojih sportaša.

Pravo na stipendiju može ostvariti samo sportista čiji je klub punopravni član Sportskog Saveza Grada Mostara.
Prednost u stipendiranju će imati rezultati ostvareni u olimpijskim sportovima.
Svi postignuti rezultati u protekloj godini koji se uzimaju kao osnov za aplikaciju za dodjelu stipendije za uspješne sportiste, moraju biti ovjereni od strane granskog saveza, inače se neće uzimati u razmatranje.
Odluka o dodjeli stipendija za uspješne sportiste donijet će se na temelju prijedloga Sportskog saveza Grada Mostara

VI

Prijave na konkurs s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na  adresu: Grad Mostar – Komisija za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija,  Adema Buća br.19.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Službi za odgoj, obrazovanje mlade i sport, ulica Kralja Tvrtka bb – raniji Đački dom, telefon 321- 431.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Međusobni odnosi između studenta kojem bude dodjeljena stipendija i Grada Mostara, regulisati će se posebnim Ugovorom.

GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić
Broj: 02 - 40 - 11347/11
Mostar, 31.10.2011.god.

Nazad