Javni natječaj

Za iskazivanje interesa za ulaganje u objekte bivše Više Djevojačke škole u Mostaru u cilju prenamjene istih u hotelsko-poslovni kompleks visoke kategorije

Temeljem  članka 43. Statuta Grada Mostara (“Službeni glasnik Grada Mostara”, broj: 4/04) i Odluke o izmjeni Statuta Grada Mostara («Službeni glasnik Grada Mostara» broj: 8/09), Gradonačelnik Grada Mostara, objavljuje:

Za iskazivanje interesa za ulaganje u objekte bivše Više Djevojačke škole u Mostaru u cilju prenamjene istih u hotelsko-poslovni kompleks visoke kategorije

  1. Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za ulaganje u nekretnine označene kao:

-          1.1. k.č. 18/26, u površini od 3318 m2, u naravi kuća sa kućištem i dvorištem (Viša djevojačka škola sa sporednim objektima), upisana u zemljišnoknjižni uložak broj: 6475, k.o. Mostar, sa uknjiženim vlasništvom Grada Mostara sa 1/1 dijela,

-          1.2. k.č. 18/14, u površini od 90 m2, u naravi zgrada u Starom gradu, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj: 3806, k.o. Mostar, sa uknjiženim vlasništvom Grada Mostara sa 1/1 dijela.

       2.  Korištenje i namjena nekretnina, koje su predmet ovog Javnog poziva kao budućeg hotelsko-poslovnog kompleksa visoke kategorije utvrđeno je Master planom Povijesnog gradskog područja Mostar za period 2007. do 2017. godine.

       3.  Pozivaju se svi zainteresirani (domaće i strane fizičke i pravne osobe) da Gradu Mostaru iskažu načelni interes za ulaganje i priviđenje predmetnih nekretnina planiranoj namjeni, a pri čemu bi trebala biti moguća  i  opcija sjecanja prava vlasništva na istim. Uz pismo namjere za iskazivanje interesa potrebno dostaviti slijedeće podatke i to:

       3.1. Ime i prezime sa adresom ponuđača (ako je fizička osoba), odnosno firma i sjedište ponuđača (ako je pravna osoba),

       3.2. Kopija osobne karte, odnosno rješenje/isprava o upisu u sudski registar (za strane osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe),

       3.3. Iznos ulaganja koje je podnositelj pisma namjere voljan uložiti u predmetne nekretnine, pod kojim uvjetima i u kojim rokovima, ili iznos kupoprodajne cijene koju je spreman ponuditi za stjecanje prava vlasništva na predmetnim nekretninama,

       3.4. Idejni prijedlog, odnosno skraćeni poslovno-investicijski plan  razvoja prostora i načina budućeg korištenja nekretnina, zajedno sa terminskim planom – rokovima,

Idejni prijedlog, odnosno, poslovno investicijski plan ponuđač treba uskladiti s važećom prostorno-planskim dokumentima.

       3.5. Planirana ukupna vrijednost investicije te predvidivi broj novozaposlenih osoba.

       4.    Ponuđač dostavlja pismo namjere s dokumentacijom na jednom od jezika naroda Bosne i Hercegovine ili na engleskom jeziku u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Mostar, ul.Adema Buća broj:19. Mostar,

Bosna i Hercegovina sa naznakom:

 «Pismo namjere za Djevojačku školu».

       5.   Rok za dostavu Pisma namjere je 31.8.2012. godine. Zainteresirani mogu pogledati predmetne nekretnine na licu mjesta u vremenu od 27. do 31.08. 2012. godine, putem Službe za nekretnine Grada Mostara.

       6.   Ovaj poziv služi isključivo za utvrđivanje interesa. Izražavanje interesa na temelju ovog poziva ne stvara obvezu podnositelju pisma namjere na sudjelovanje u konačnom Natječaju Grada Mostara za realizaciju navedenog projekta «Djevojačka škola».

       7.   Potpuniji podatci vezani za urbanističko – tehničke uvjete sukladno prostorno-planskim dokumentima mogu se pogledati na WEB stranici Grada Mostara.

 

 Mostar, 24.7.2012.g.                                                                                                            GRADONAČELNIK

                                      Ljubo Bešlić

Nazad