JAVNI OGLAS

o prodaji nekretnina metodom neposredne pogodbe

Temeljem članka 19. Zakona o prometu nepokretnosti („Službeni list SR BiH“ 38/78) , članka 7. i 24. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenoj svojini („Službeni list SR BiH“ 28/79) članka 2. Odluke o prodaji nepokretnosti broj:01-02-165/10 i 01-02-164/10 („Službeni glasnik Grada Mostara broj:11/10) Članka 43. Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara broj:4/04) i Odluke o izmjeni Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik  Grada Mostara broj:8/09), Gradonačelnik Grada Mostara, o b j a v lj u j e:

 

 

JAVNI OGLAS

o prodaji nekretnina metodom neposredne pogodbe

u vlasništvu Grada Mostara

 

PREDMET PRODAJE:

 

I.                   Tri stana i dva poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu „Podhum“, sagrađena na zemljištu označenom kao k.č. 51/84, upisanom u zk.ul. broj:8175, k.o. Mostar i to:

 

  1. stan u lameli 1 ulaz 1 (Ul. Fra Ambre Miletića 1a) – stan broj 5, na drugom katu, trosoban, površine 89 m2, sa pripadajućom drvarnicom površine 3,16 m2, procijenjena vrijednost predmetnog stana iznosi 112.778,25 KM, utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke,
  2.  stan u lameli 1 ulaz 1 (Ul. Fra Ambre Miletića 1a) – stan broj 9, na četvrtom katu, trosoban, površine 89 m2, sa pripadajućom drvarnicom površine 3,30 m2, procijenjena vrijednost predmetnog stana iznosi 112.862,25 KM, utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke,
  3. stan u lameli 2 ulaz 3 (Ul. Fra Ambre Miletića 1a) – stan broj 10, na četvrtom katu, trosoban, površine 97 m2, sa pripadajućom drvarnicom površine 3,36 m2, procijenjena vrijednost predmetnog stana iznosi 127.953,58 KM, utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke,
  4. poslovni prostor u lameli 1 ulaz 2 (Ul. Fra Ambre Miletića 1b) – poslovni prostor broj 4, u prizemlju, površine 54,20 m2, procijenjena vrijednost predmetnog poslovnog prostora iznosi 68.267,34 KM, utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke,
  5. poslovni prostor u lameli 2 ulaz 3 (Ul. Fra Ambre Miletića 1c) – poslovni prostor broj 7, u prizemlju, površine 40,15 m2, procijenjena vrijednost predmetnog poslovnog prostora iznosi 54.387,39 KM, utvrđena je na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke

 

II.                dvije garaže površine po 19 m2, dograđene uz stambeno poslovni objekt „Podhum“ izgrađena na k.č.51/118  i k.č. 51/119, obje k.o. Mostar, nastale cijepanjem k.č. 51/84 k.o. Mostar.

 

Prije navedeni stanovi, poslovni prostori i garaže mogu se pogledati od 24.8.2012.g. uz prethodni dogovor i asistenciju djelatnika Službe za nekretnine Grada Mostara.

 

 UVJETI PRODAJE:

 

Javna prodaja vršiti će se putem podnošenja pismenih ponuda. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema zakonu mogu stjecati pravo vlasništva.

 

Kao uvjet za sudjelovanje na oglasu ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od početne vrijednosti procijenjenog stambenog odnosno poslovnog prostora, te 500,00 KM  (slovima: pet stotina konvertibilnih maraka)za ponuđače koji sudjeluju na oglasu za prodaju garaže.

 

Plaćanje se vrši na račun Grada Mostar broj:1610200009950746 kod Riffeisen bank vrsta prihoda:721233.

 

Kao najpovoljnija ponuda smatrati će se ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom. U slučaju da su ponude istovjetne, prednost ima ponuda ponuđača koji je ranije predao ponudu. Za ponuđača čija ponuda ne bude određena kao najpovoljnija, uplaćeni iznos kaucije se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja prodaje.

 

Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane od ponude ili iz bilo kojeg razloga ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat kaucije, a najpovoljnijom ponudom smatrati će se slijedeća ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom za predmetne nekretnine.

 

Sa ponuđačem koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu za predmetne nekretnine zaključiti će se ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Za potpisivanje ugovora o kupoprodaji predmetnih stambeno-poslovnih objekata potrebno je osigurati mišljenje javnog pravobranitelja Grada Mostara.

 

Ugovorom o kupoprodaji predmetnih nekretnina iz ovog oglasa, biti će reguliran rok i način plaćanja kupoprodajne cijene kao i vrijeme predaje u posjed kupljenih nekretnina.

 

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA:

 

Pismene ponude podnose se u zatvorenoj kuverti sa osobnim podacima i potpisom za fizičke osobe, te nazivom, sjedištem firme i potpisom ovlaštene osobe za pravne osobe sa naznakom

KOMISIJA ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA ZA PRODAJU NEKRETNINA GRADA MOSTARA   „NE OTVARAJ“.

 

Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Oglasa.

 

Ponude se mogu dostaviti putem pošte ili direktno na protokol Gradske uprave Grada Mostara, „Komisija za pripremu i provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina Grada Mostara“ Ul. Adema Buća broj 19, 88 000 Mostar.

Ponuda mora biti izražena u konvertibilnim markama / KM.

 

Uz ponudu dostaviti:

 

  1. dokaz o plaćenoj kauciji,
  2. ovjerena kopija CIPS-ove osobne karte za fizičke osobe, te aktualni izvod iz sudskog registra za pravne osobe (original ili ovjerena kopija)

 

Ponuđač snosi sve troškove pripremanja ponude, uplate kaucije i sve troškove zaključenja, plaćanja poreza na promet i provođenja ugovora.

 

 

MJESTO I OTVARANJE PONUDA:

 

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se u zgradi Gradske uprave Grada Mostara, ulica Adema Buća 19.  Mostar u roku od 8 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici uz priloženu punomoć.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

 

Javni oglas biti će objavljen u sredstvima javnog informiranja- Dnevnom avazu i Večernjem listu , oglasnoj ploči Grada Mostara i na web stranici Grada Mostara.

 

 

 

GRADONAČELNIK

                                                                                                         

                                       Ljubo Bešlić

Nazad