JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/03), člana 21. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ 6/05)  i člana 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostar te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti (“Službeni glasnik Grada Mostara”, broj 5/05), Gradonačelnik  Grada Mostara objavljuje 

 

JAVNI  OGLAS

za imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora

 javnih ustanova kulture

 

            Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora (u daljem tekstu: upravnih odbora) javnih ustanova kulture kojima su osnivači Grad Mostar i Hercegovačko-neretvanski kanton, kako slijedi:

Upravni odbori ustanova kulture  u sastavu:

-          predsjednik  upravnog odbora – predstavnik osnivača…………………………................1

-          članovi upravnog odbora ispred osnivača……………………............................................2

 

biraju se u slijedećim ustanovama:

        1. Narodno pozorište Mostar,

        2. Hrvatsko narodno kazalište Mostar,

 

I  OPIS POZICIJA 

            Upravni odbor upravlja javnom ustanovom, donosi opšta akta, imenuje direktora i pomoćnika direktora, utvrđuje planove razvoja i rada ustanove, utvrđuje godišnji program, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove, te vrši druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i opštim aktima ustanove.

Predsjednik i članovi upravnih odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Naknada za rad u upravnim odborima utvrdit će se posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara odnosno Hercegovačko-neretvanskog kantona, u skladu sa zakonom.

 

II  OPŠTI  KRITERIJI ZA IMENOVANJA

            Svi kandidati za pozicije u upravnim odborima koje su predmet ovog javnog oglasa trebaju ispunjavati slijedeće opšte kriterije:

 

➢     da su državljani Bosne i Hercegovine,

➢     da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 70 godina,

➢     da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od (3) tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

➢     da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

➢     da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”,  broj 34/03),

➢     da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 70/08 ) i Zakona o sukobu interesa (“Službeni glasnik BiH”,  broj 16/02),

➢     da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju  u smislu člana 2. tačka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH,

➢     da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup nespojive sa pozicijom za koju se kandidiraju,

➢     da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove,

➢     da nisu članovi upravnog/nadzornog odbora u više od dvije institucije.

 

III  POSEBNI KRITERIJI ZA IMENOVANJA

 

Pored opštih kriterija, kandidati za predsjednika i članove upravnih odbora moraju ispunjavati i slijedeće posebne kriterije:

➢       VSS/(VII) ili VŠS/(VI) odgovarajućeg smjera, zavisno od djelatnosti javne ustanove u čiji upravni odbor se kandidiraju,

➢       (5) pet godina radnog iskustva,

➢       poznavanje sadržaja i načina rada upravnog odbora u koji  se kandidiraju,

➢       uživanje ugleda u lokalnoj zajednici,

➢       sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

➢       sposobnost nepristranog donošenja odluka.

 

IV  PODNOŠENJE PRIJAVA

            Prijava na javni oglas podnosi se na posebnom obrascu“Prijava na javni oglas“, koji se može dobiti u Centru za usluge Grada Mostar, Ul. Adema Buća 19, a dostupan je i na web stranici Grada Mostara www. mostar.ba.

 

            Uz Prijavu na javni  oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  1. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju lične karte/CIPS,
  2. dokaz o školskoj spremi,
  3. dokaz o radnom iskustvu.

            Od kandidata koji uđu u uži izbor može biti zatraženo i dostavljanje dodatne dokumentacije.

Prijava kandidata sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeta u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuju Gradonačelnik Mostara i Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Nakon intervjua, Komisija za izbor će putem pismene preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima Gradonačelniku Mostara i Ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Hercegovačko-neretvanskog kantona .

Konačno imenovanje kandidata izvršit će se u skladu sa statutima ustanova.

Bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Prigovor se podnosi istovremeno Gradonačelniku Mostara, Predsjedniku Vlade HNK i  Ombudsmanu Federacije BiH.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, Dnevnom avazu, Dnevnom listu, web stranici Grada Mostara i na oglasnoj tabli Grada Mostara.

Rok za podnošenje prijava računa se od dana objave oglasa u Službenim novinama Federacije BiH.

Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Grad Mostar, Ulica Adema Buća 19, Komisiji za izbor predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova, sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI OGLAS-NE OTVARATI» .

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

 

 

Nazad