• Grad Mostarb
 • Konkursi
 • Javni poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH i povratnicima za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica u cilju povratka na područje Grada Mostara (''ZP10'')

Javni poziv izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH i povratnicima za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica u cilju povratka na područje Grada Mostara (''ZP10'')

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine    

Hercegovačko-neretvanska županija

GRAD  MOSTAR

Temeljem članka 13. i 24. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj: 23/99, 21/03 i 33/03), članka 16. Uputa o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica , (''Službeni glasnik BiH'', broj: 48/06), Odluke o raspoređivanju sredstava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika po područjima povratka u 2010.godini (''ZP10'') Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH, i Memoranduma o razumijevanju broj: 02-05-6762/10 od 09.06.2010.godine, Grad Mostar

o b j a v lj u j e :

 

J A V N I     P O Z I V

izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama u BiH i povratnicima

za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica

u cilju povratka na područje Grada Mostara (''ZP10'')

Pomoć u rekonstrukciji i povratku dodjeljuje se u okviru Zajedničkog projekta obnove financiranog od strane Fonda za povratak BiH u iznosu od 650.000 KM i usmjerava se za obnovu individualnih stambenih jedinica izbjeglica iz BiH, raseljenih osoba u BiH i povratnika u 2010. godini za područje Grada Mostara, po principu <<ključ u ruke>>.

U skladu sa Odlukom Povjerenstva odobrena sredstva su namijenjena za ciljane povratke Bošnjaka u iznosu od 150.000 KM, Hrvata 200.00 KM i Srba 300.000 KM, uključivo i nacionalne manjine.

Konačan broj korisnika utvrdit će se nakon provedene tenderske procedure za odabir izvođača radova na obnovi stambenih jedinica.

Kriteriji za odabir korisnika za sanaciju stambenih objekata

1. OPĆI KRITERIJI

Opći kriteriji su eliminatorni i obvezujući za sve korisnike pomoći.

Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica su:

 • korisnik pomoći je izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH ili povratnik,
 • korisnik pomoći je iskazao namjeru za povratkom,
 • utvrđen je status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije,
 • korisnik pomoći je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,
 • stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije se smatra neuvjetnom za stanovanje u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 • korisnik pomoći/nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 • korisnik pomoći nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji utvrđene standarde u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambenih uvjeta.

2. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija

2.1. Potvrda nadležnog organa o statusu (za sve članove povratničke obitelji prijavljene                                                                       za pomoć u rekonstrukciji):

 • Izbjeglice iz BiH - odgovarajuća potvrda (izbjeglička legitimacija/karton) o statusu izbjeglice iz BiH,
 • Raseljene osobe u BiH – potvrda / pravosnažno rješenje nadležnog organa općine  privremenog boravka o statusu raseljene osobe,
 • Povratnici - potvrda nadležnog organa općine povratka o statusu povratnika.

2.2. Izjava potencijalnog korisnika pomoći kojom se dokazuje namjera za povratkom

Izjavom podnosioca, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka dokazuje se da:

 • je iskazana namjera za dobrovoljnim povratkom,
 • je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 • korisnik/nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 • korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta.

2.3. Dokaz o vlasništvu / stanarskom pravu

Status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se sljedećim dokumentima:

 • ZK (zemljišno-knjižni) izvadak ili izvod iz katastarske evidencije (posjedovni list), ne stariji od 6 (šest) mjeseci, i/ili
 • CRPC odluka - odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba, i/ili
 • Pravosnažno rješenje o povratu imovine/stanarskog prava - rješenje nadležnog općinskog organa o povratu i/ili uvođenju u posjed.

U izuzetnim slučajevima, kada se vlasništvo ne može pouzdano dokazati dokumentima iz prethodnog stava, vlasništvo se može dokazivati i drugim relevantnim dokumentima, koje izdaju nadležni organi (pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, građevinska dozvola, urbanistička suglasnost, avionski snimak i sl.)

2.4. Uvjerenje o kretanju

Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni organ unutarnjih poslova, dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.

U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

2.5. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomoći

Izjava da korisnik pomoći/nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine, prijavljeni za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambenih uvjeta, te da korisnik pomoći nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji utvrđene standarde.

3. POSEBNI KRITERIJI

Ispunjavanje posebnih kriterija služi Povjerenstvu za odabir korisnika Grada Mostara kao temelj za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomoći po prioritetima, te im pomaže da izvrše odabir korisnika pomoći u rekonstrukciji na transparentan način, poštujući principe jednakopravnosti pristupu pomoći u rekonstrukciji.

Posebni kriteriji su:

3.1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno borave u     improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.

3.2. Korisnik pomoći pripada određenim - posebnim skupinama kao što su:

 • socijalne kategorije,
 • osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
 • samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji obitelji,
 • šehidske porodice/obitelji poginulog borca,
 • obitelji nestalih osoba i bivši logoraši.

3.3. Korisnik pomoći se nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja (tranzitno-prihvatni i kolektivni centri), alternativnom smještaju ili zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.

3.4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji se vraćaju u prijeratno prebivalište.

4. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih kriterija

4.1. Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište

Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijom osobne karte, kojom se dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije, odnosno potvrda nadležnog organa da se radi o povratniku.

4.2. Dokaz o pripadnosti korisnika pomoći određenim - posebnim skupinama

 • socijalne kategorije svoj status dokazuju relevantnim dokazima i to: posljednji ček od mirovine, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog centra za socijalni rad ili nadležne službe za socijalnu i dječju zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode po tom osnovu,
 • status osoba sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane nadležnog organa (ratni vojni invalid, osoba sa urođenim ili stečenim invaliditetom)
 • status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili organa uprave nadležnog za poslove socijalne i dječje zaštite kod kojeg se vodi službena evidencija,
 • status šehidske porodice/obitelji poginulog borca dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa  kod kojeg se vodi službena evidencija,
 • status obitelji nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa  kod kojeg se vodi službena evidencija i
 • status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane nadležnog organa  kod kojeg se vodi službena evidencija

4.3. Dokaz o boravku u tranzitno-prihvatnim i kolektivnim centrima

Činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja (tranzitno-prihvatni i kolektivni centri, alternativnom smještaju) dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi kolektivni centar ili alternativni smještaj.

Činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa privremenog boravka.

4.4. Dokaz o brojnosti obitelji

Brojnost obitelji koje imaju više članova zajedničkog domaćinstva i njihova starosna dob, koji su se prijavili za povratak dokazuje se kućnom listom, ovjerenom u općini prebivališta/privremenog boravka, ne starija od 6 mjeseci. Uz ovjerenu kućnu listu mora se priložiti rodni list za maloljetne članove, odnosno  ovjerena kopija osobne karte za punoljetne članove obitelji.

PODNOŠENJE PRIJAVA I DOKUMENATA

Prijava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica u okviru projekta ''ZP10'', sa popunjenim obrascem prijave/izjave i pratećom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i pojedinih posebnih kriterija, dostaviti na protokol Grada Mostara svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, ili poštom na adresu: Grad Mostar, ulica Adema Buća br.19, 88000 Mostar, sa naznakom „ZA JAVNI POZIV U OKVIRU PROJEKTA OBNOVE ZP10 –  NE OTVARAJ“.

Obrazac Prijave/Izjave se može podići na protokolu Gradske uprave Mostara, diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine kao i na internet stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice www.mhrr.gov.ba

Sve potrebne informacije potencijalni korisnici mogu dobiti u prostorijama Službe za građenje i obnovu Grada Mostara u ulici Kralja Zvonimira (Đački dom), drugi kat, kontakt osoba: Slavenko Marić.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Kompletirane prijave biće uzete u obzir od strane Povjerenstva za odabir korisnika, prilikom formiranja preliminarne liste korisnika za dodjelu pomoći u rekonstrukciji i povratku na području Grada Mostara.

Rok za finaliziranje preliminarne liste korisnika je 30 dana.

 

Prigovor: Prigovor se podnosi Povjerenstvu za odabir korisnika pomoći u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja preliminarne liste korisnika na oglasnoj ploči Grada Mostara.

 

Napomena: Potencijalni korisnici koji su se ranije prijavljivali u okviru Zajedničkog projekta ''ZP09'' i dostavljali dokaze o ispunjavanju općih i posebnih kriterija, nisu obvezni ponovno se prijavljivati na ovaj javni poziv ''ZP10'' niti dostavljati dokumentaciju, osim u slučajevima u kojima su Uputom propisani rokovi važenja pojedinih dokumenata, i u slučajevima novonastalih okolnosti u pogledu ispunjavanja propisanih kriterija.

Njihova dostavljena dokumentacija će se koristiti u procesu izrade preliminarne rang liste i u okviru ovog Zajedničkog projekta ''ZP10''. 

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                      Ljubo Bešlić

Nazad