JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

Temeljem člana 43. Statuta Grada Mostara (Službeni glasnik Grada Mostara br.4/04 ) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za ulaganje u objekte bivše Više Djevojačke škole u Mostaru u cilju prenamjene istih u hotelsko-poslovni kompleks visoke kategorije

1.  Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za ulaganje su nekretnine označene kao:

1.1.  k.č. 18/26  pov. 3318 m2 u naravi kuća sa kućištem i dvorištem (Viša djevojačka škola sa
        sporednim objektima) upisana u Zemljišno knjižnom ulošku br 6475   k.o. Mostar,      
        vlasništvo Grada Mostara sa 1/1 dijela.

1.2. k.č. 18/14 pov. 90 m2 u naravi zgrada u Starom gradu upisana u zemljišno knjižnom ulošku br.3806 k.o.  Mostar, vlasništvo Grada Mostara sa 1/1 dijela

2.  Korištenje i namjena nekretnina, koje su  predmet ovog javnog poziva kao budućeg hotelsko-poslovnog kompleksa visoke kategorije  utvrđena je Master planom Historijskog gradskog područja Mostar za period od 2007 do 2017. godine.

3.  Pozivaju se sve zainteresirane domaće i strane fizičke i pravne osobe da Gradu Mostaru iskažu načelni interes za ulaganje i privođenje planiranoj namjeni predmetnih nekretnina i to putem pisma namjere, zajedno sa sljedećim prilozima:
3.1. Ime i prezime te adresa ponuđača (ako je fizička osoba), odnosno firma i sjedište ponuđača (ako je pravna osoba);
3.2. Kopija osobne karte, odnosno rješenje/isprava o upisu u sudski registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe);
3.3. Iznos ulaganja koje je podnositelj pisma namjere voljan uložiti  u premetne  nekretnine, pod kojim uvjetima i u kojim rokovima;
3.4.   Idejni prijedlog, odnosno skraćeni poslovno-investicijski plan razvoja prostora i načina budućeg korištenja nekretnina, zajedno s terminskim planom- rokovima.
 Idejni prijedlog, odnosno, poslovno investicijski plan ponuditelj treba uskladiti s važećim prostorno-planskim dokumentima.
3.5. Planirana ukupna vrijednost investicije te predvidivi broj novozaposlenih osoba.

4.  Ponuđač dostavlja pismo namjere s dokumentacijom na jednom od jezika naroda u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jeziku u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Mostar, ul. A.Buća br. 19. Mostar,Bosna i Hercegovina sa naznakom: „Pismo namjere za Djevojačku školu“.

5.  Rok za dostavu pisma namjere je 31.5.2011.godine do 14,00 sati.

6.  Ovaj javni poziv služi isključivo za utvrđivanje interesa . Izražavanje interesa na temelju ovog poziva ne stvara obvezu podnositelju pisma namjere na sudjelovanje u konačnom natječaju Grada Mostara za ulaganje u predmetne  nekretnine.

7.  Informacije u vezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Mostara na tel. br. 500-686, odnosno na: e-mail: arnel.voljevica@mostar.ba

8.Uvid u važeću prostorno-plansku dokumentaciju za predmetne nekretnine može se izvršiti u Agenciji „Stari grad“ u Mostaru, Ul. M.Tita br.170, radnim danom od 08-16 sati (kontakt telefoni: 036/550805 i 036/551178; e-mail contact@asgmo.ba). 

GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić

Nazad