• Grad Mostarb
 • Konkursi
 • JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara

JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara

Objavljeno 31.X.2011. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Hercegovačko-neretvanski kanton
Grad Mostar
Gradonačelnik

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj: 4/2004 i «Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 8/2009 i 15/2010), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 49/2006), člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 36/2010), i člana 3. Odluke o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara («Službeni glasnik Grada Mostara», broj:7/2011) objavljuje se:

JAVNI POZIV
za raspodjelu sredstava granta namijenjenog  za projekte
 mladih iz Budžeta Grada Mostara

I

Pravo učešća imaju:
omladinska udruženja koja su registrovana u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području  Grada Mostara, a čiji projekti će se realizovati u interesu mladih Grada Mostara i na njegovoj teritoriji,
- neformalne grupe mladih (vijeća učenika srednjih škola sa područja Grada Mostara i dr.) uz administrativnu podršku ustanove ili udruženja sa sjedištem na području Grada Mostara.
Pravo učešća imaju i omladinska udruženja i neformalne grupe mladih čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uslovom da se projekat kojim se prijavljuju realizira u interesu mladih Grada Mostara i na području Grada Mostara.
Aplikant može aplicirati na ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava – sufinansiranje, što je dužan navesti u prijavnim obrascima.

II

Uslovi za korištenje budžetskih sredstava su:

A. da se projekt implementira na području Grada Mostara i u interesu  mladih Grada Mostara,

B. da pojedinačna vrijednost projekta ili dijela projekta čije se sufinansiranje traži ne prelazi iznos od 1.500,00 KM,

C. da se projekt na drugi način ne finansira sredstvima Grada,

D. da se projekt odnosi na slijedeće:

- projekte koji imaju za cilj poboljšanje života mladih, promovisanje volonterizma i timskog rada,

- originalne, zanimljive i korisne projekte koji podstiču mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive,

- projekte koji odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaj na lokalnu zajednicu,

- projekte koji potiču mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova,

-  projekte koji se odnose na kreativno izražavanje  (književnost, likovna umjetnost, muzika, ples, umjetnička fotografija, film i sl.),

- projekte u oblasti društvenog života i slobodnog vremena mladih,

- projekte od uticaja na prevenciju ovisnosti i  promociju zdravog života, sporta i slično,

- kao i ekološke projekte i one koji pružaju podršku mladima sa posebnim potrebama.

III

Kriteriji za odabir projekata su slijedeći:

a)      Eliminatorni kriteriji:

 1. neblagovremena i nepotpuna ili netačna projektna aplikacija;
 2. projektne aktivnosti se planiraju realizirati izvan područja  grada Mostara;
 3. nedostaju ključne informacije u projektnom prijedlogu;
 4. projekt je usmjeren na promociju političke stranke,
 5. nije opravdan utrošak sredstava za ranije odobrene projekte od strane Grada,

b)      Pozitivni kriteriji:

 1. važnost projekta za oblasti navedene u glavi II D. Ovog Javnog poziva,
 2. udruženje odnosno neformalna grupa mladih  imaju kvalifikovano članstvo za realizaciju projekta,
 3. jasna definicija ciljne grupe (kome je namijenjen, te da obuhvača veći broj korisnika),
 4. da su očekivani rezultati  (efekti na ciljnu grupu) mjerljivi, realni i ostvarivi,
 5. udruženja koja su učestvovala u obilježavanju značajnih datuma i događaja u gradu Mostaru, državnim i međunarodnim takmičenjima.
 6. da je budžet projekta realan i u skladu sa aktivnostima.

IV

Odluku  o raspodjeli sredstava granta za projekte mladih donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije za ocjenu i izbor projekata za mlade, koja je sačinjena u skladu sa kriterijima propisanim Odlukom o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara.

V

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo na propisanim prijavnim obrascima: Prijavni obrazac A1, Obrascu projektnog prijedloga A2 i Obrascu za budžet projekta A3, koji se mogu preuzeti u pisarnici gradske uprave ili sa web stranice Grada www.mostar.ba.

Uz popunjen Prijavni obrazac A1, aplikant obavezno  prilaže:

 1. Projektni prijedlog sa kojim se aplikant prijavljuje na Javni poziv na Obrascu projektnog prijedloga - A2,
 2. Specifikaciju troškova za realizaciju projekta  tj. budžet projekta na Obrascu za budžet projekta  A3,
 3. Rješenje o registraciji omladinskog udruženja odnosno za neformalne grupe mladih rješenje o registraciji ustanove ili udruženja koja daje administrativnu podršku projektu,
 4. Narativni i finansijski izvještaj o poslovanju u prethodnoj godini (bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu), a za neformalne grupe narativni izvještaj o radu za predhodnu godinu,
 5. Kratak opis udruženja/neformalne grupe sa podacima o prethodno realiziranim projektima  i kvalifikaciji kadrova koji implementiraju projekt (odgovorne osobe, saradnici, volonteri),
 6. Preporuke eksperata iz relevantnih oblasti – ukoliko ih posjeduju,
  7.   Za projekte koji se realizuju u školama pismena saglasnost direktora škole.

VI

Prijave na javni poziv sa priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Mostar, Komisija za ocjenu i izbor projekata za mlade, Adema Buća br. 19, Mostar.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja  Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja.
Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Službi za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Ulica Kralja Tvrtka bb (raniji Đački dom), telefon 321-431.
Neblagovremene, nepotpune i netačne prijave se neće uzeti u razmatranje.
O rezultatima Javnog poziva odnosno o Odluci o raspodjeli raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara za 2011 godinu, podnositelji prijava će biti obavješteni putem sredstava dnevnog informisanja, te putem web stranice Grada Mostara.
Odabrani korisnici po ovom Javnom pozivu potpisat će Ugovor s Gradom Mostarom čime se obavezuju na poštivanje odredbi istog.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

GRADONAČELNIK
____________________
Ljubo Bešlić

Broj: 02-05-10459/11-4
Mostar, 18.10.2011. godine

Nazad