• Grad Mostarb
  • Konkursi
  • K O N K U R S ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

K O N K U R S ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

Na osnovu člana 269. stav 1. tačka 5, a u vezi sa članom 310. Zakona o privrednim društvima (Službene novine F BiH broj 23/99, 45/00, 2/02,6/02,29/03,68/05,91/07 84/08,88/08 i 7/09) ,  člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/05, 81/08, i 22/09) i člana 10. Statuta JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR, Nadzorni odbor JP “MOSTAR PARKING”  d.o.o.Mostar, raspisuje

K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

I

Nadzorni odbor JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR raspisuje konkurs za izbor i imenovanje:

Direktora i izvršnog direktora JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR

Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine sa mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa zakonom.

Sa izabranim kandidatima zaključuje se ugovor kojim će se urediti prava i obaveze, plaća i ostale naknade u skladu sa važećim propisima.

OPIS POSLOVA

Direktor predsjedava Upravom, organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Preduzeće, i odgovara za zakonitost poslovanja Preduzeća.

Izvršni direktor organizuje rad, zastupa i predstavlja Preduzeće i odgovara za zakonitosti poslovanja u poslovima i obimu utvrđenim ugovorom.

 II

Kandidat koji aplicira za direktora/izvršnog direktora mora ispunjavati slijedeće uvjete:

A. OPĆI

1.      da su državljani Bosne i Hercegovine,

2.      da su stariji od 18, a ne stariji od 65 godina,

3.      da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog konkursa,

4.       da  se na njih ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine),

5.      da nije osuđivan za krivično djelo ili  privredni prestup nespojive s dužnošću direktora/izvršnog direktora u preduzeću,

6.        da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti za poziciju   

   direktora/izvršnog direktora,

7.      da nije na funkciji u političkoj stranci, u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,

 vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

8.      da ne obavlja dužnost ili da nije na položaju koji dovodi do sukoba interesa shodno

   Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,

9.        da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova za koje se kandidat

konkurira.

B. POSEBNI

-          visoka stručna sprema (VII stupanj),

-          najmanje 5 ( pet) godina radnog iskustva  nakon stjecanja visoke stručne spreme,

-          da ponudi plan i program rada Preduzeća za mandatni period za koji se imenuje,

-          sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenosti timskom radu,

 

III

Uz prijavu kandidata potrebna je sljedeća dokumentacija (original ili ovjerene kopije):

-          biografija, adresa i kontakt telefon,

-          dokaz o završenoj školskoj spremi-diploma o visokoj stručnoj spremi,

-          ovjerena fotokopija CIPS-ove  lične karte,

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 (tri) mjeseca,

-          dokaz o ukupnom radnom iskustvu stečenom u struci,

-          plan i program rada Preduzeća za mandatni period za koji se imenuje,

-          uvjerenje da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju direktora/izvršnog direktora,

-          izjava kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci, u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,

-          uvjerenje nadležnog Suda da nije osuđivan za krivično djelo ili za privredni prestup iz člana 2. stav 1. alineja 5. konkursa (ne starije od 3 (tri) mjeseca),

-          uvjerenje nadležnog MUP-a da isti nije osuđivan (ne starije od 3 (tri) mjeseca),

-          ovjerene izjave za zahtjeve iz alineje 3. i 4. Općih uvjeta traženih ovim konkursom.

IV

            Kandidati koji budu uvršteni u uži izbor bit će pozvani na intervju.                                                                   

      Sve informacije u toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije podnosioca prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj:32/01).

            Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama F BiH  i jednim od dnevnih novina i ostaje otvoren 15 / petnaest ) dana od zadnjeg objavljivanja.  

                                                                           V

      Prijave sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Grad Mostar

Ul. Adema Buća br.19

88000 Mostar

            Na koverti naznačiti „Prijava za konkurs  ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JP “MOSTAR PARKING” d.o.o.MOSTAR „NE OTVARATI“

            Ne blagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Nadzornog odbora

Šarić Ibrahim

Nazad