• Grad Mostarb
  • Konkursi
  • Konkurs za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića"

Konkurs za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića"

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH, Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama  i Odluke gradonačelnika Grada Mostara o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj  u Službenom glasniku BiH broj 22 od 28.03.2011.godine pod oznakom (4-41-4161-11) objavljeno je obavještenje o pokretanju postupka javne nabavke usluga Izrada idejnog, glavnog  i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića". 

Po vrsti konkurs je opći i javni. Prema načinu i obliku rada konkurs je anonimni,  prema obliku konkurs je jednostepeni.

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička lica, kao pojedinci ili sa saradnicima, i pravna lica u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine.

Na konkursu ne mogu učestvovati članovi konkursne komisije, sekretar komisije, njihovi bračni drugovi i bliski srodnici.

Rok do kojeg se može preuzeti tender dokumentacija

Rok za preuzimanje tender dokumentacije ističe dana 29.04.2011.godine

Rok do kojeg se ponude dostavljaju

Rok za dostavljanje ponuda ističe dana 23.05.2011.godine u 12:30. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Mjesto na koje se ponude dostavljaju

Ponude se dostavljaju u sjedište ugovornog organa (protokol) na sljedeću adresu:
Grad Mostar, Adema Buća br.19,
88104 Mostar.

Adresa na kojoj se mogu dobiti dodatne informacije i dokumentacija:

Kralja Zvonimira br.14 88 104 Mostar

Telefon za dodatne informacije: 036/335 416, fax:036/335-408

Kontakt osoba: Adisa Turajlić

Nazad