OBAVIJEST O NABAVI BROJ 413-2-3-1-46/13

 

  Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

  I.1. Podaci o ugovornom tijelu

 Naziv

Kontakt osoba

GRAD MOSTAR     

Željana Vučić

 Adresa

Poštanski broj

ADEMA BUĆA 19

88000

 Općina/Grad

Identifikacijski broj/Jedinstveni identifikacijski broj

Mostar

4227396110007

 Telefon

Faks

036500600

036580032

 Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (web)

 

www.mostar.ba

 

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

 

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

 

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I.1

 

     I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela

Tijelo uprave

     I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo

Grad

Mostar

 

I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela

Javna uprava

 

I.6. Zajednička nabava

Ne

 

 

 

 

   Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

   II.1. Vrsta ugovora

Radovi

Demoliranje i rušenje zgrada; prebacivanje zemlje

 

II.2. Podjela na lotove

Ne

 

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

 

 II.4. Opis
  II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukciija rudarskog kompleksa Vihovići - Mostar -II faza

 

  II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na ekološkoj sanaciji rudarskog kompleksa Vihovići zbog potencijalnog samozapaljenja ugljena,stabilizacija i priprema terena za korištenje.

 

  II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji u TD

 

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a

2.900.000,00


  II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

 

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

 

 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 
  III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da

(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) 


  III.2. Da li se zahtjeva garancija izvršenje ugovora?

Da

(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

 

  III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ne planira se avans

 

  III.4. Ograničenja za sudjelovanje

(Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz člana 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).


  III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Registracija u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani a vezano za predmet ove javne nabavke

 

 III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definirano u tenderskoj dokumentaciji

 

 III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirano u tenderskoj dokumentaciji

 

 

  Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

 

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

 

  IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije

  IV.3.a. Datum

Može se osigurati do

22.4.2013.

 

IV.3.b. Novčana naknada

Da

 

IV.3.b-1. Iznos novčane naknade

100,00KM

 

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum

30.4.2013.

Vrijeme

11:00

 

  

    Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

- novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije uplaćuje se kod:

Raiffeisen Bank d.d. BiH filijala Mostar

Broj transakcijskog računa: 1610200009955984

vrsta prihoda: 722632

općina: 180

 

svrha doznake: Javno nadmetanje – Rekonstrukcija rudarskog kompleksa Vihovići – Mostar- II faza - dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije dostaviti uz zahtjev za preuzimanjem tenderske dokumentacije;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS A


  I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv

Kontakt osoba

GRAD MOSTAR

Željana Vučić

Adresa

Poštanski broj

ADEMA BUĆA 19

88000

Općina/Grad

Identifikacijski/Jedinstveni identifikacijski broj

Mostar

4227396110007

Telefon

Faks

036325117

036325117

Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (web)

projektvihovici@mostar.ba

www.mostar.ba

 

 

  

 

 

Nazad