Позив за достављање понуда -систематских љекарских прегледа ученика основних школа

  1. Назив и адреса уговорног органа

Град Мостар, ул. Адема Бућа бр. 17, 88000 Мостар

  1. Опис предмета набавке и техничка спецификацијаМостара:Лот 2: Услуга вршења систематских љекарских прегледа ученика основних школа са Градских подручја: Стари град, Сјевер и Југоисток (1., 3., 5. и 7. разреда
  2. Лот 1: Услуга вршења систематских љекарских прегледа ученика основних школа са Градских подручја: Запад, Југозапад и Југ (1., 3., 5. и 7. разреди).
  3. 2.1. Услуга систематских љекарских прегледа ученика основних школа са подручја Града

Детаљније...

Јавни позив за расподјелу средстава грантова за пројекте од интереса за Град утврђених Буџетом Града Мостара за 2016. годину

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04 и Службени гласник Града Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 2. Одлуке о поступку и критеријима за расподјелу средстава текућих грантова појединцима, невладиним и непрофитним организацијама утврђених Буџетом Града Мостара (Службени гласник Града Мостара број 10/06), Градоначелник Града Мостара расписује

 

 

Детаљније...

J A V N I N A T J E Č A J za prijem vježbenika u Gradu Mostaru

Vježbenik – diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po Bolonjskom sustavu obrazovanja – četiri (4) izvršitelja Vježbenik – diplomirani ekonomista, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po Bolonjskom sustavu obrazovanja- tri (3) izvršitelja Vježbenik- diplomirani inženjer elektrotehnike, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studiji završili po bolonjskom sustavu obrazovanja- jedan (1) izvršitelj

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

На темељу чланка 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04 и Службени гласник Града Мостара број 8/09 и 15/10) и чланка 2. Одлуке о поступку и критеријима за расподјелу средстава текућих грантова појединцима, невладиним и непрофитним организацијама утврђених Прорачуном Града Мостара (Службени гласник Града Мостара број 10/06), Градоначелник Града Мостара расписује

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА

Град Мостар, Одјел за привреду/господарство, комуналне и инспекцијске послове, Служба за привреду/господарство покреће позив за изражавање интереса са циљем одабира стучњака из области туризма у склопу ЕУ пројекта „Управљање одрживим туризмом заснованом на заједничком културном насљеђу Јадрана“ – ХЕРА одобреног у оквиру ИПА Програма јадранске прекограничне сарадње на првом позиву за стратешке пројекте.

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Одјел за финанције и некретнине, Служба за некретнине Града Мостара на темељу чланка 25. Закона о извлаштењу („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 70/07 и 36/10) и чланка 92. Закона о управном поступку („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”број: 2/98 и 48/99) у поступку потпуног и непотпуног извлаштења некретнина у катастарској опћини Родоч, покренутом по приједлогу Града Мостара, ради изградње канализацијске мреже (деснообални колектор) у граду Мостару, упућује:

Детаљније...

ЈАВНИ ОГЛАС

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине

Детаљније...

I S P R A V K A J A V N O G O G L A S A

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara

Детаљније...

J A V N I O G L A S

Temeljem odredbi Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („ Službene novine Federacije BiH“ broj:64/09) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara

Детаљније...

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 59. Zakona o građenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanske Županije//Kantona“ broj:4/13), pozivom na ovlaštenje iz člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04 i „Službeni glasnik grada Mostara” broj: 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

Детаљније...