JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03) i člana 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanja upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar, te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/05), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

Детаљније...

ИСПРАВКА ОБАВИЈЕСТИ 413-2-3-1-46/13

Број обавијести која се исправља 413-2-3-1-46/13 Датум објаве обавијести 1.4.2013. Одјељак И: УГОВОРНО ТИЈЕЛО I. 1. Подаци о уговорном ТИЈЕЛУ Назив Контакт особа Град Мостар - ПИУ Виховићи Мостар-ИИ фаза Жељана Вучић д.и.г. Адреса Поштански број Адема Бућа 19 88000 Мостар Опћина/Град Идентификацијски број/Јединствени идентификацијски број

Детаљније...

ОБАВИЈЕСТ О НАБАВИ БРОЈ 413-2-3-1-46/13

Одјељак I: УГОВОРНО ТИЈЕЛО I.1. Подаци о уговорном тијелу Назив Контакт особа ГРАД МОСТАР Жељана Вучић Адреса Поштански број АДЕМА БУЋА 19 88000 Опћина/Град Идентификацијски број/Јединствени идентификацијски број Мостар 4227396110007 Телефон Факс 036500600 036580032 Електронска пошта (е-маил) Интернет адреса (wеб) www.mostar.ba I.2. Адреса за додатне информације Као у Анексу А I.3. Адреса за преузимање тендерске документације Као под I.1

Детаљније...

Ј А В Н И П О З И В

Темељем одредби Одлуке о привременом кориштењу јавних површина („Службени гласник Града Мостара“ број: 5/11 и 2/12) Град Мостар упућује свим заинтересираним физичким и правним особама да до 1.3.2013 године (петак) поднесу захтјев за привремено кориштење јавне површине за постављање столова и отворених тераса, постављање покретних радњи и тезги, те расхладних уређаја за 2013 годину. Предметни Захтјев се може поднијети у просторијама Града Мостара, ул. Адема Бућа бр.19,

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

На темељу чланка 43. Статута Града Мостара («Градски службени гласник Града Мостара», број: 4/2004 и «Службени гласник Града Мостара)), број: 8/2009 и 15/2010), чланка 13. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине)), број: 49/2006), члана 14. Закона о младима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине)), број: 36/2010), и чланка 3. Одлуке о критеријима и поступку за

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС

1.Расписује се јавни конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског земљишта у државном власништву, за изградњу пословног објекта, и то:

Детаљније...

ЈАВНИ ОГЛАС

I. Три стана и два пословна простора у стамбено-пословном објекту „Подхум“, саграђена на земљишту означеном као к.ч. 51/84, уписаном у зк.ул. број:8175, к.о. Мостар и то:

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

1. Предмет јавног позива је исказивање интереса за улагање у некретнине означене као: - 1.1. к.ч. 18/26, у површини од 3318 м2, у нарави кућа са кућиштем и двориштем (Виша дјевојачка школа са споредним објектима), уписана у земљишнокњижни уложак број: 6475, к.о. Мостар, са укњиженим власништвом Града Мостара са 1/1 дијела, - 1.2. к.ч. 18/14, у површини од 90 м2, у нарави зграда у Старом граду, уписана у земљишнокњижни уложак број: 3806, к.о. Мостар, са укњиженим власништвом Града Мостара са 1/1 дијела.

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Овим путем позивамо расељене особе које бораве у колективним центрима и алтернативним смјештајима с пријератном адресом пребивалишта у Мостару, повратнике који немају ријешено стамбено питање с пријератном адресом пребивалишта у Мостару, те појединце и породице с пријератном мјеста пребивалишта у Мостару којима је осигуран смјештај од стране Града Мостара на основу њиховог неповољног социјалног статуса и неријешеног стамбеног питања, а који испуњавају доле наведене увјете судјеловања у додјели стамбених јединица у најам, да се јаве на јавни позив.

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се привремени корисници јавних површина заузетих монтажним објектима типа киоска, који их користе сукладно изданом одобрењу за кориштење јавне површине да доставе доказ да су измирили своје обвезе према Граду Мостару у посљедње 3 године (2009., 2010. и 2011. година), од дана доношења Одлуке о привременом кориштењу јавних површина

Детаљније...