Јавни позив

Одјел за финанције и некретнине, Служба за некретнине Града Мостара, у поступку експропријације некретнина у катастарским опћинама Раштани, Ходбина, Буна, Родоч, Јасеница и Баћевићи, покренутом по приједлогу „Електропријенос” а.д. Бања Лука, Оперативно подручје Мостар, поради изградње далековода 110 kV Мостар 4 ( Чуле) – Мостар 9 (Буна) и реконструкције далековода

Детаљније...

ЈАВНИ ОГЛАС

На темељу Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословних простора Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број: 3/11), градоначелник Града Мостара, објављује ЈАВНИ ОГЛАС за додјелу у закуп пословних просторија Града Мостара

Детаљније...

Јавни позив заинтересираним за привремено кориштење јавне површине

На темељу одредби Одлуке о привременом кориштењу јавних површина („Службени гласник Града Мостара“ број: 5/11) Град Мостар упућује Ј А В Н И П О З И В свим заинтересираним физичким и правним особама да поднесу захтјев за привремено кориштење јавне површине за постављање столова и отворених башта, постављање покретних радњи и тезги, те расхладних уређаја за 2012.г. до 19.03.2012.г. (понедјељак).

Детаљније...

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

Расписује се јавни натјечај за додјелу неизграђеног градског грађевног земљишта у државном власништву, за изградњу стамбено-пословног објекта, и то: земљиште означено као : к.ч.134/28 ( дио нове к.ч. 2941/3 к.о. Мостар ИИ ), настала цијепањем од к.ч.134/10 к.о. Мостар, уписана у зк. изватку број: 3098 к.о. Мостар ИИ, у површини од 63 м2,власништво-сувласништво Сушац (Марко) Перо, са ½ дијела и Сушац рођ. Миличевић (Јозо) Бранка са ½ дијела, и к.ч. 134/29 к.о. Мостар

Детаљније...

Јавни оглас за избор и именовање чланова Надзорног одбора

Објављује се јавни оглас за избор и именовање чланова надзорног одбора у господарским друштвима у којима овласти и обвезе власника на темељу државног капитала врше тијела Града Мостара како слиједи: 1. «МО-СПОРТ» д.о.о. Мостар - Члан Надзорног одбора………… 3 2. «ТРЖНИЦЕ-ПИЈАЦЕ» д.о.о. Мостар - Члан Надзорног одбора …………….2 3. “КОМОС” д.д. Мостар - Члан Надзорног одбора.............................3

Детаљније...

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina metodom neposredne pogodbe u vlasništvu Grada Mostara

Предмет продаје су: I.Три стана и два пословна простора у стамбено-пословном објекту „Подхум”, саграђен на земљишту означеном као к.ч. 51/84 , уписан у зк. ул. број: 8175 к.о. Мостар и то: 1.Стан у ламели 1 улаз 1 (ул. Фра. Амбре Милетића 1 а)- стан број 5, на другом спрату, трособан, површине 89 м 2 , са припадајућом дрварницом површиине 3,16 м2 ,

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ

Расписује се јавни конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског земљишта у државном власништву, за изградњу стамбено-пословног објекта, и то: земљиште означено као: к.ч. 2557/4(нова к.ч. 1474/2) к.о. МостарИИ (Градско подручје Југозапад), у површини од 174м2, уписана у зк. ул. број 8092 к.о. Мостар, настала цијепањем од 2557/3 к.о. Мостар , државно власништво са укњиженим правом кориштења: Заједнице за управљање и уређивање грађевинског земљишта и одржавања комуналних објеката Мостар,

Детаљније...

ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија Града Мостара

Расписује се Јавни конкурс за додјелу стипендија Града Мостара редовним студентима дипломског и додипломског студија. Стипендије се додјељују за академску 2011/2012. годину и исплаћивати ће се у десет једнаких мјесечних рата. Студенти који аплицирају на конкурс за додјелу стипендија пријављују се за додјелу стипендије из једне од четири групе стипендија: И група - Стипендије за студенте дефицитарних занимања, ИИ група - Стипендије по основу резултата у учењу,

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ за расподјелу средстава гранта намијењеног за пројекте младих из Прорачуна Града Мостара

Право судјеловања имају: - омладинске удруге које су регистриране у Босни и Херцеговини и имају сједиште на подручју Града Мостара, а чији пројекти ће се реализирати у интересу младих Града Мостара и на његовој територији, - неформалне групе младих (вијећа ученика средњих школа са подручја Града Мостара и др.) уз административну потпору установе или удруге са сједиштем на подручју Града Мостара.

Детаљније...

Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Mostara

На темељу Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословних простора Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број:3/11), градоначелник Града Мостара, објављује ЈАВНИ ОГЛАС за додјелу у закуп пословних просторија у власништву Града Мостара Право судјеловања на Јавном огласу имају правне и физичке особе које уплате 500,00 КМ (пет стотина КМ) на рачун Града Мостара број: 1610200009950746 код Раиффеисен БАНК, врста прихода 722 636, шифра 180, као осигурање за озбиљност понуде и који уз захтјев приложе увјерење Одјела за финанције и некретнине Града Мостара, да немају било каквих финанцијских обвеза по било ком основу према Граду Мостару, у тренутку подношења пријаве.

Детаљније...