ЈАВНИ ПОЗИВ за расподјелу средстава гранта намијењеног за пројекте младих из Прорачуна Града Мостара

Право судјеловања имају: - омладинске удруге које су регистриране у Босни и Херцеговини и имају сједиште на подручју Града Мостара, а чији пројекти ће се реализирати у интересу младих Града Мостара и на његовој територији, - неформалне групе младих (вијећа ученика средњих школа са подручја Града Мостара и др.) уз административну потпору установе или удруге са сједиштем на подручју Града Мостара.

Детаљније...

Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Mostara

На темељу Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословних простора Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број:3/11), градоначелник Града Мостара, објављује ЈАВНИ ОГЛАС за додјелу у закуп пословних просторија у власништву Града Мостара Право судјеловања на Јавном огласу имају правне и физичке особе које уплате 500,00 КМ (пет стотина КМ) на рачун Града Мостара број: 1610200009950746 код Раиффеисен БАНК, врста прихода 722 636, шифра 180, као осигурање за озбиљност понуде и који уз захтјев приложе увјерење Одјела за финанције и некретнине Града Мостара, да немају било каквих финанцијских обвеза по било ком основу према Граду Мостару, у тренутку подношења пријаве.

Детаљније...

Јавни оглас за избор и именовање чланова Надзорног одбора у господарском дрштву у којем на темељу државног капитала овласти и обвезе врше тијела Града Мостара

Објављује се јавни оглас за избор и именовање чланова надзорног одбора у господарским друштвима у којима овласти и обвезе власника на темељу државног капитала врше тијела Града Мостара како слиједи: 1. «Међународна зрачна лука - Аеродром Мостар д.о.о. - Члан Надзорног одбора…………. 3 2. «Уборак» д.д. Мостар - Члан Надзорног одбора………… 3 3. Ј.П. “Водовод”д.о.о. Мостар - Члан Надзорног одбора ………….3

Детаљније...

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају некретнина путем прибављања писмених понуда

На темељу чланка 2. Одлука о продаји некретнина („Службени гласник Града Мостара“ број: 11/10), чланка 43. Статута Града Мостара („Службени гласник Града Мостара” број: 4/04) и Одлуке о измјени Статута Града Мостара („Службени гласник Града Мостара” број: 8/09), градоначелник Града Мостара објављује ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају некретнина путем прибављања писмених понуда I ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА Предмет надметања је прикупљање писмених понуда за продају некретнина Града Мостара:

Детаљније...

Конкурс за израду идејног, главног и изведбеног пројекта "Уређење улице Браће Фејића"

На основу Закона о јавним набавкама БиХ, Упутства о примјени Закона о јавним набавкама и Одлуке градоначелника Града Мостара о покретању поступка јавне набавке услуга број у Службеном гласнику БиХ број 22 од 28.03.2011.године под ознаком (4-41-4161-11) објављено је обавјештење о покретању поступка јавне набавке услуга Израда идејног, главног и изведбеног пројекта "Уређење улице Браће Фејића".

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ за исказивање интереса

Темељем члана 43. Статута Града Мостара (Службени гласник Града Мостара бр.4/04 ) Градоначелник Града Мостара објављује сљедећи: ЈАВНИ ПОЗИВ за исказивање интереса за улагање у објекте бивше Више Дјевојачке школе у Мостару у циљу пренамјене истих у хотелско-пословни комплекс високе категорије 1. Предмет јавног позива је исказивање интереса за улагање су некретнине означене као:

Детаљније...

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда ради јавне продаје/лицитације моторних возила у власништву Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара ("Градски службени гласник Града Мостара", број:4/04), члана 3. Одлуке Градског вијећа о одобравању продаје моторних возила у власништву Града Мостара путем јавне лицитације ("Службени гласник Града Мостара" број: 3/10), Градоначелник Града Мостара о б ј а в л ј у ј е Ј А В Н И П О З И В за прикупљање понуда ради јавне продаје / лицитације моторних возила у власништву Града Мостара

Детаљније...

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ УПРАВЕ ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР

а основу члана 269. став 1. тачка 5, а у вези са чланом 310. Закона о привредним друштвима (Службене новине Ф БиХ број 23/99, 45/00, 2/02,6/02,29/03,68/05,91/07 84/08,88/08 и 7/09) , члана 12. Закона о јавним предузећима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 8/05, 81/08, и 22/09) и члана 10. Статута ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР, Надзорни одбор ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.Мостар, расписује К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ УПРАВЕ ЈП “МОСТАР ПАРКИНГ” д.о.о.МОСТАР

Детаљније...

Конкурс за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара и Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације Босне и Херцеговине" број 34/03), члана 29. Закона о јавном правобранилаштву Херцеговачко-неретванског кантона („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“ број 8/99, 3/04, 11/08), у складу с Одлуком о објављивању конкурса за именовање Јавног правобраниоца и Замјеника јавног правобраниоца Града Мостара број: 02-36-11562/10 од 15. октобра 2010. године, Градоначелник Града Мостара објављује: К О Н К У Р С за именовање Јавног правобранитеља Града Мостара и Замјеника јавног правобранитеља Града Мостара

Детаљније...

Јавни позив Комисије за планирање потреба развоја заједнице

Обавјештавамо јавност да је Град Мостар, путем Комисије за планирање потреба развоја заједнице, расписао јавни позив за грађане, удружења, невладине организације, интересне групе и све друге актере цивилног друштва да се укључе у процес планирања и развоја Града путем кандидирања приједлога развојних и инфраструктурних пројеката од значаја за Град Мостар.

Детаљније...