Јавни конкурс

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ХЕРЦЕГОВАЧКО-НЕРЕТВАНСКИ ЖУПАНИЈА

ГРАД МОСТАР

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 

Број:

Мостар, 13.6.2012.године

 

 

На основу Одлуке Градоначелника Града Мостара број: 02-25-_____/12 од ________2012. године расписује се

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                Ј А В Н И  К О Н К У Р С

    ЗА ДОДЈЕЛУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ

 

 

-         1.Расписује се Јавни конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског земљишта у државном власништву ради изградње стамбено - пословног објекта и то:

 

-         Б2Е - на грађевинском земљишту поближе означеном као к.ч. 2391/4, настала од к.ч. 2391/1, (нови премјер к.ч.115/9, настала од к.ч.115/1), у површини од 269м2, уписана у електронски земљишнокњижни уложак, број: 6855 к.о. Мостар (Мостар И) друштвено власништво са укњиженим правом кориштења Опћине Мостар Стари град, односно правног сљедника Опћине Мостар са 1/1 дијела, са слиједећим елементима.

Намјена: стамбено - пословни објект                                                    

Карактер: стални

Спратности: Г + П +5

Корисна површина 1412м2.

(Напомена: коначна нето површина објекта ће се утврдити у поступку издавања одобрења за грађење  и евентуална разлика накнаде за погодности ).

Приступ објекту са планираног пута.

Паркирање: у склопу грађевинске парцеле и јавног паркинг простора.

Почетна цијена (цијена земљишта + накнада за погодности / рента)

Износи  123.364.24КМ.

( 269 x 95,00) +(69,27 x 1412) = 25.555 + 97.809.24 =  123.364.24КМ

 Увјети изградње су поближе одређени према Основним урбанистичко-техничким условима        издатим од стране Одјела за урбанизма и грађење Града Мостара, број УПИ-07/2-25-9086/08 од   23.9.2011.године.

 

-         Б2Ф - на грађевинском земљишту поближе означеном као к.ч. 2391/3, настала од к.ч. 2391/1, (нови премјер к.ч.115/8, настала од к.ч. 115/1) у површини од 465м2,  к.о. Мостар И,   уписана у електронски земљишнокњижни уложак број: 6855 к.о. Мостар (Мостар И) друштвено власништво са укњиженим правом кориштења Опћине Мостар Стари град, односно правног сљедника Опћине Мостар са 1/1 дијела, са слиједећим елементима.

      Намјена:  стамбено – пословни објект

      Карактер: стални

      Спратност: Г + П + 5

      Корисна површина 2042 м2.

(Напомена: коначна нето површина објекта ће се утврдити у поступку издавања одобрења за            грађење и евентуална разлика накнаде за погодности).

Паркирање: у склопу грађевинске парцеле и јавног паркинг простора.

Приступ објекту са планираног пута.

Почетна цијена (цијена земљишта + накнада за погодности / рента)

Износи  185.624.34КМ.

( 465 x 95,00) + (69,27 x 2042) = 44.175. + 141.449.34 = 185.624.34КМ

Увјети изградње су поближе одређени према Основним урбанистичко-техничким увјетима        изданим од стране Одјела за урбанизма и грађење Града Мостара, број УПИ-07/2-25-9086/08 од   23.09.2011.године.

 

-         Б2Д - на грађевинском земљишту поближе означеном као к.ч.2391/5, настала цијепањем од к.ч. 2391/1,(нови премјер к.ч.115/19, настала од к.ч. 115/1), у површини од 263м2, к.о. Мостар И, уписана у електронски земљишнокњижни уложак број: 6855 к.о. Мостар (Мостар И) друштвено власништво са укњиженим правом кориштења Опћине Мостар Стари град, односно правног сљедника Опћине Мостар са 1/1 дијела, са слиједећим елементима.

Намјена: стамбено – пословни објект

Карактер: стални

Катност: Г + 5 + 4

Бруто површина 1183 м2.

(Напомена: коначна нето површина објекта ће се утврдити у поступку издавања одобрења за грађење и евентуална разлика накнаде за погодности ).

Приступ објекту са планираног пута.

Паркирање: у склопу грађевинске парцеле и јавног паркинг простора.

Почетна цијена (цијена земљишта + накнада за погодности / рента)

Износи 106.931.41КМ.

( 263 x 95,00) + (69,27 x 1183) = 24.985 + 81.946.41 = 106.931.41КМ    

Увјети изградње су поближе одређени према Основним урбанистичко-техничким условима        издатим од стране Одјела за урбанизма и грађење Града Мостара, број УПИ-07/2-25-9086

 

Цијену која се постигне на Јавном конкурсу (цијена земљишта + накнада за погодности/рента), судионика Јавног конкурса који оствари право на додијељено земљиште ради грађења и коме се рјешењем Градског вијећа додјели предметно земљиште, обавезан је платити, у року 30 дана од дана доношења рјешења о додјели.

Поред цијене из претходног става, учесник конкурса коме се рјешењем Градског вијећа додјели предметно земљиште, дужан је платити и накнаду за уређење грађевинског земљишта у складу са  урбанистичко – техничким увјетима.

Накнаду из претходног става судионик Јавног конкурса, којем буде додијељено грађевинско земљиште,  обавезан је платити у року од 30 дана од дана доношења рјешења о додјели.

 

2.Право судјеловања на Јавном конкурсу имају све физичке и правне особе која немају неизмирене доспјеле обавезе према Граду Мостару.

 

3.Предност за додјелу неизграђеног грађевинског земљишта ради грађења има судионик Јавног конкурса који понуди највећу накнаду у односу на почетну цијену из тачке 1.овог Јавног конкурса.

Неће се разматрати пријаве на Јавни конкурс у којем је понуђени износ накнаде мањи од висине почетне цијене из точке 1., као ни пријаве особе које по Закону не могу бити власници објекта за чију изградњу се доставља понуда.

 

4.Изузетно од одредаба предходне тачке предност за додјелу предметног земљишта имају органи и организације државе Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Херцеговачко – неретванске жупаније а ради грађења објеката за потребе смјештаја тих органа одн. организација.

У случају да се органи из предходног става пријаве на Јавни конкурс, Градско вијеће Града Мостара ће одлучити о висини и начину плаћања обвеза по основу накнада, које не могу бити испод почетне цијене утврђене у тч. 1.

 

5.Пријава на Јавни конкурс садржи име и презиме, адресу и контакт телефон судионика Јавног конкурса.

Уз пријаву на Јавни конкурс, судионик  је дужан приложити:

 

а) понуду о висини накнаде за земљиште које је предмет Конкурса, са дефинисаним роком за изградњу објекта на који се пријава односи;

 

б) доказ о уплати кауције (депозита) у висини од 10% од почетне цијене накнаде тј. износа, на рачун број :1610200009950649, шифра 180, код Раиффеисен банк Мостар. Износ кауције ће се вратити судионицима који не буду изабрани, а урачунати као плаћени дио накнаде судионику који буде изабран (уплаћени дио кауције неће се вратити судионику Јавног конкурса који одустане од пријаве након отварања понуде);

 

ц) доказ да судионик Јавног конкурса нема неизмирених доспјелих обавеза према Граду Мостару. (потврда Одјела за финансије и некретнине Града Мостара);

 

д) доказ да судионик Јавног конкурса нема неизмирених доспјелих обавеза  по основу пореза и доприноса (потврда Порезне управе и Завода ПИО/МИО).

 

Навођење лажних подата у пријави на Јавни конкурс или у приложеним документима, који утичу на ред првенства, основ је за одбацивање пријаве и за одузимање додијељеног грађевинског земљишта на кориштење ради грађења.

 

6.Рок грађења: Судионик натјечаја коме се рјешењем Градског вијећа додјели предметно земљиште, обавезан је радове завршити у року од  24 мјесеца  од дана доношења рјешења о одобрењу грађења.

 

7.Извод из Измјене и допуне Регулационог плана „Ширег комплекса путничког, жељезничког и аутобусног терминала”(„Службени гласник Града Мостара”, број 6/11) и Основни урбанистичко-технички условима  издати од стране Одјела за урбанизма и грађење Града Мостара, број УПИ-07/2-25-9086/08 од 23.09.2011.године, могу се преузети сваким радним даном од 10,00  до 15,00 сати на адреси Адема Бућа 19 у Мостару, на Портирници Градске управе, уз предочење уплатнице од 100,00КМ.              

Пријаву на Јавни конкурс за додјелу земљишта потребно је доставити у затвореној коверти, поштом или лично, на адресу Град Мостар, Комисији за Јавни конкурс, Адема Бућа број: 19, с назнаком “не отварати”.

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Јавно отварање пријава на Јавни конкурс обавит ће се 7 дана, након затварања конкурса, у згради Градске управе, улица Адема Бућа 19 у Мостару, са почетком у 12 сати, у присуству заинтересованих судионика Јавног конкурса и представника средстава јавног информирања.

 

Закључак о резултатима Јавног конкурса Комисија ће доставити свим судионицима у року од осам дана по закључењу истог. Судионици Јавног конкурса могу у року од осам дана од дана пријема Закључка изјавити приговор против тог Закључка Градском вијећу Града Мостара.

 

Након протека рока од осам дана од дана пријема Закључка, Комисија ће Закључак о резултатима Јавног конкурса са приговорима судионика натјечаја доставити Градском вијећу Града Мостара ради доношења рјешења о додјели  грађевног земљишта.

 

Против рјешења Градског вијећа о додјели грађевног земљишта на кориштење ради грађења не може се изјавити жалба, али се тужбом може покренути управни спор пред надлежним судом.

Уколико судионик Јавног конкурса, којем грађевинско земљиште буде додијељено, у року 30 дана од  дана доношења рјешења о додјели, не плати понуђену накнаду  за додијељено земљиште (цијена земљишта + накнада за погодности-рента), те одустане од изградње на додијељеном земљишту  или му се рјешењем надлежне службе утврди губитак права кориштења земљишта ради грађења, земљиште ће се додијелити на кориштење ради грађења наредном судионику натјечаја, према утврђеном реду првенства, а уплаћени депозит се неће вратити.

 

Град Мостар не сноси никакве трошкове понуђача у поступку по овом Јавном конкурсу, те  задржава право да исти поништи и не сноси никакву одговорност према  судионицима.                                                    

Овај Јавни конкурс ће се објавити у најмање два дневна листа, те на огласним плочама Градске управе Града Мостара и подручних уреда, те на службеној wеб страници Града.

 

 

 

                                                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                           __________________

                                                                                                                  Љубо Бешлић

 

Иди назад