Ј а в н и н а т ј е ч а ј

На основу члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број:4/04 и „Службени гласник Града Мостара“, број: 8/09 и 15/10) сукладно Одлуци о пријему вјежбеника са завршеном високом стручном спремом у градску управу Града Мостара, број: 02-36-10324/18 од 20.07.2018. године, Градоначелник расписује

Ј А В Н И Н А Т Ј Е Ч А Ј
за пријем приправника у Граду Мостару

Приправник – дипломирани правник, висока стручна спрема или завршен најмање први циклус студија уз остварених најмање 180 ЕЦТС за лица која су студије завршила по Болоњском систему образовања – девет (9) извршитеља;
Приправник[нбсп]– дипломирани економиста, висока стручна спрема или завршен најмање први циклус студија уз остварених најмање 180 ЕЦТС за лица која су студије завршила по Болоњском систему образовања- пет (5) извршитеља
Приправник- дипломирани инжењер грађевине, висока стручна спрема или завршен најмање први циклус студија уз остварених најмање 180 ЕЦТС за лица која су студије завршила по болоњском систему образовања- два (2) извршитеља
Приправник- дипломирани инжењер промета, висока стручна спрема или завршен најмање први циклус студија уз остварених најмање 180 ЕЦТС за лица која су студије завршила по Болоњском систему образовања- два (2) извршитеља
Приправник[нбсп]– дипломирани инжењер рачунарства/информатике, висока стручна спрема или завршен најмање први циклус студија уз остварених најмање 180 ЕЦТС за лица која су студије завршила по Болоњском систему образовања- један (1) извршитељ
Приправник- дипломирани инжењер пољопривреде, висока стручна спрема или завршен најмање први циклус студија уз остварених најмање 180 ЕЦТС за лица која су студије завршила по Болоњском систему образовања- један (1) извршитељ
Опис послова и радних задатака:
Приправници ће обављати послове у сврху оспособљавања за самосталан рад у оквиру своје струке и стјецања радног искуства за полагање стручног (управног) односно јавног испита.
Радни однос[нбсп]Приправник заснива се на период од једне године
Увјети:
одговарајући ступањ и врста стручне спреме
пријављен у евиденцији Службе за запошљавање ХНЖ/К
без радног искуства.
Поред наведених увјета кандидати морају испуњавати и опће увјете за пријем у радни однос, за што ће документацију доставити приликом склапања уговора о раду.
Потребни документи (оригинали или овјерене копије)
свеучилишна диплома (нострифицирана диплома уколико факултет није завршен у БиХ)
просјек оцјена завршеног школовања (потврда са свеучилишта)
потврда-увјерење завода за запошљавање о дужини трајања незапослености након стјецања дипломе
попуњен пријавни образац (може се преузети на web страници Града Мостара – www. mostar.ba )
Процедура избора:
Натјечајну процедуру провести ће Комисија за избор и пријем приправник. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се узети у разматрање. За кандидате пријављене на натјечај чије су пријаве уредне и који испуњавају формалне увјете провест ће се интервју. Ако кандидат не приступи интервјуирању, сматра се да је одустао.
Информација о мјесту и времену одржавања интервјуа бит ће накнадно објављена на њеб страници Града Мостара.
Потписану пријаву на натјечај са траженом документацијом доставити препорученом поштом на адресу : Град Мостар, Адема Бућа број: 17 са назнаком: „Јавни натјечај за пријем вјежбеника у Граду Мостару“ у року од 30 дана од дана објаве натјечаја у дневним новинама – Вечерњи лист и Ослобођење и на њеб страници Града Мостара.

Градоначелник
Љубо Бешлић

Број:02-36-10324/18-1
Датум:20.07.2018. године

Иди назад