Јавни позив

ГРАД МОСТАР

ОДЈЕЛ ЗА ФИНАНЦИЈЕ И НЕКРЕТНИНЕ

СЛУЖБА ЗА НЕКРЕТНИНЕ

Број: UPI-05/2-33-10833/11-1

Мостар, 30. 4.2012. године

Одјел за финанције и некретнине, Служба за некретнине Града Мостара, у поступку експропријације некретнина у катастарским опћинама Раштани, Ходбина, Буна, Родоч, Јасеница и Баћевићи, покренутом по приједлогу „Електропријенос” а.д. Бања Лука, Оперативно подручје Мостар, поради изградње далековода 110 кВ Мостар 4 ( Чуле) – Мостар 9 (Буна) и реконструкције далековода 110 кV Мостар 1 – Чапљина у двоструки далековод и свођења у расклопну станицу[нбсп] 110 kV Мостар 1 Раштани, далековода 110 kV Мостар – Чапљина и далековода 110 кВ Мостар 1 – ХЕ Мостар вод лл, упућује :

Ј А В Н И  П О З И В

власницима некретнина предложених за експропријацију у катастарским опћинама Раштани, Ходбина, Буна, Родоч,Јасеница и Баћевићи чије боравиште није познато органу који проводи поступак експропријације и -насљедницима преминулих власника некретнина предложених за експропријацију чији идентитет није познат органу који проводи поступак експропријације Власници/насљедници се позивају да о свом боравишту обавијесте орган који проводи поступак експропријације, како би им се омогућило судјеловање у поступкуради заштите властитих права и правних интереса.

Попис власника некретнина чије боравиште није познато:

-к.ч. 315/2 градилиште „Локвица” уписана у з.к. уложак, број 78 к.о. Раштани

Благоје Трифковић, син Лазара, Јелка Трифковић рођ. Левар, кћи Миле, удв. Петра и Бранка Зулчић, рођ. Трифковић

-к.ч. 316/2 ораница „Локвица” уписана у з.к. уложак, број 115 к.о. Раштани

Анђелко Карловић, син Пере

-к.ч. 316/4 ораница „Локвица” уписана у з.к. уложак, број 442 к.о. Раштани

Бранко Борозан, син Душана

-к.ч. 339/1 пашњак „Садови” уписана у з.к. уложак, број 892 к.о. Раштани

Дамјан Трифковић, син Марка

-к.ч. 317/1 ораница „Локвица” и[нбсп] к.ч. 317/4 пашњак „Локвица”, обје уписане у з.к. уложак, број 129 к.о. Раштани

Шпиро Куновац, син Ристе

-к.ч. 318/1 ораница „Локвица” уписана у з.к. уложак, број 351 к.о. Раштани

Лазар Ђурасовић, син Милана, Ђуро Ђурасовић, син Лазара, Видоје Ђурасовић, син Лазара, Данило Ђурасовић, син Лазара, Ђорђе Ђурасовић, син Милана, Миленко[нбсп] Ђурасовић, син Ристе, Сока (Ристе) Ђурасовић, Спасенија Ђурасовић удв. Ђуре, Даница[нбсп] Вујуновић рођ.[нбсп] Ђурасовић, жена Мирка, ЛазоЂурасовић, сина Милана, Гојко[нбсп] Ђурасовић, син Јове, Јела-Јелена[нбсп] Ђурасовић, рођ. Кундачина, Софија Вулетић, кћи Васе и Јанко[нбсп] Ђурасовић, син Тодора

к.ч. 318/1 ораница „Локвица” уписана у з.к. уложак, број 351 к.о. Раштани и к.ч. 318/2 ораница „Локвица” уписана у з.к. уложак, број 517 к.о. Раштани

Тодор Ђурасовић, син Јове, Лазар Ђурасовић, син Милана, Ђуро Ђурасовић, син Лазара, Видоје Ђурасовић, син Лазара, Данило Ђурасовић, син Лазара, Ђорђе Ђурасовић, син Милана, Миленко Ђурасовић, син Ристе, Сока (Ристе) Ђурасовић, Спасенија[нбсп] Ђурасовић удв. Ђуре, Даница[нбсп] Вујуновић рођ. Ђурасовић, жена Мирка, Лазо Ђурасовић, сина Милана, Никола Ђурасовић, син Јове, Гојко Ђурасовић, син Јове, Софија Вулетић, кћи Васе, Јанко Ђурасовић, син Тодора, Бранко Ђурасовић, син Тодора и Миленко Ђурасовић, син Тодора

-к.ч. 316/3 ораница „Локвица” уписана у з.к. уложак, број 285 к.о. Раштани

Стево Крзман, син Спасе и Драго Трифковић, син Марка

-к.ч. 293 виноград „Ледина” и к.ч. 291/1 воћњак „Хуремуша” обје уписане у з.к. уложак, број 1057 к.о. Раштани

Стоја Трифковић, рођ. Ђурић, кћи Ристе, Васо Трифковић, умр. Јове, Мара Трифковић, удове Јове, Бошко Ђурасовић, син Уроша, Сретан Трифковић, син Бранка, Мирјана Трифковић, умрлог Душана, Ранка Трифковић, удата Иванишевић, умрлог. Душана, Олга Трифковић, умрлог. Душана, Драго Трифковић, син Марка, Дамјан Трифковић, син Марка, Слађана Трифковић, кћи Михајла, Слађан Трифковић, син Љубе, Јованка Трифковић, пок. Ристе, Бранка Зулчић, рођ. Трифковић, Нада Трифковић, пок. Бранка и Борис Трифковић, пок. Веселина

-к.ч. 292/32 ливада „Ледина” уписана у з.к. уложак, број 710 к.о. Раштани

Симо Ђурасовић, син Симе

-к.ч. 292/14 воћњак „Ледина” уписана у з.к. уложак, број 709 к.о. Раштани

Стоја Ђурасовић, рођ Кулиџан, кћи Митра

-к.ч. 292/34 њива „Ледине” уписана у з.к. уложак, број: 845 к.о. Раштани

Љубица Ђурасовић, рођ Зуровац, кћи Ристе

-к.ч. 299/6 воћњак „Самоград” уписана у з.к. уложак, број 330 к.о. Раштани

Милош Крзман, син Јове и Шћепо Крзман, син Јове

-к.ч. 326/42 шума „Ограда у Вининама” уписана у з.к. уложак, број 175 к.о. Баћевићи

Јово Шкоро, пок Душана, Јока рођ. Шкоро, жена Ристе Госповића, Милисав Шкоро, умрлог Душана и Мара Шкоро, кћи Николе, рођ Драгићевић

-к.ч. 441/1 шума „Винине” уписана у з.к. уложак, број 145 к.о. Баћевићи

Ђуро Шкоро, син Ристе, Васо Шкоро, син Симе, Стака Шкоро, кћи Симе, Милица Шкоро, кћи Симе, Фарса Шкоро, кћи Симе, Јефто Шкоро, син Миле, Сока Шкоро, кћи Миле, Стоја Шкоро, кћи Миле, Саво Шкоро, син Миле, Петар Шкоро, син Миле, Мара Шкоро, удт. Савић, Ђурђа Шкоро, удт. Пиштало, Љубица Стевић, рођ. Шкоро, жена Ђуре, Мара Шкоро удв. Ристе, Радмила Дошло, кћи Ђуре, Милица Симић, удв. Ристе, Ђурђа Савић, кћи Ристе, Славко Савић, син Ристе, Ђурђа Шкоро, удв. Шћепана, рођ. Кузман, Панто Шкоро, син Ристе, Анђа Шкоро, кћи Илије, Милан Шкоро, син Мије, Ђоко Шкоро, син Митра, Дамјан Шкоро, син Ђуре, Лазар Шкоро, син Ђуре, Спасо Шкоро, син Ђуре, Анђа Шкоро, кћи Илије

-к.ч. 326/19 шума „Ограда у Вининама” уписана у з.к. уложак, број 124 к.о. Баћевићи

Сава Шкоро, пок. Јанка, Дока Јелачић, кћи Николе, Боса Јелачић, кћи Николе, Петар Јелачић, син Николе, Дара Јелачић, удт. Тунгуз и Душан Шкоро, син Лазара

-к.ч. 4/2 уписана у з.к. уложак, број 453 к.о. Јасеница

Шимун Дрмаћ, син Стипана

-к.ч. 4/1 уписана у з.к. уложак број 37 к.о. Јасеница

Стјепан Маријановић, син Николе, Дана Маријановић, кћи Николе и Стојан Дрмаћ, син Фрање

-к.ч. 652/1 шума „Репковина” уписана у з.к. уложак, број: 724 к.о. Јасеница[нбсп]

Стипе Делић, син Стипе, Никола Делић, син Ивана, Славко Делић, син Фрање, Јуре Делић, син Фрање, Паво Делић, син Пере, Иван Делић, пок. Пере и Мили Делић, син Фране

-к.ч. 653/5 ораница „Репковина”[нбсп] уписана у з.к. уложак, број 724 к.о. Јасеница

Јела Делић, рођ. Џеба, кћи Ивана и Фрањо Делић, син Николе

-к.ч. 79/5 пашњак „Градина”[нбсп] уписана у з.к. уложак, број 724 к.о. Ходбина

Јанко Бован, син Данила и Владо Ћорић, син Ловре

-к.ч. 79/6 виноград „Градина” уписана у з.к. уложак, број 632 к.о. Ходбина

Ника Ћорић, пок. Филипа, Владо Ћорић, умр. Ловре, Здравко Ћорић, син Марјана и Маријан Ћорић, син Филипа

-к.ч. 70/1 ораница „Куљеновача”[нбсп] уписана у з.к. уложак, број 715 к.о. Ходбина

Видосав Кнежић, кћи Јове, Стана Кнежић, кћи Јове, Душан Кнежић, син Јове, Зора Настић, рођ. Кнежић, кћи Јове и Мирко Бован, син Ђорђа

-к.ч.79/23 виноград „Градина”[нбсп] уписана у з.к. уложак, број 986 к.о. Ходбина

Ђурђа Бован, кћи Милоша

-к.ч. 79/1 пашњак „Градина”[нбсп] уписана у з.к. уложак, број 619 к.о. Ходбина

Лазар Бован, пок. Николе, Милорад Бован, пок. Николе, Даница Бован, удт. Пантић, Спасенија Бован удт. Црногорац, Јака Бован, удв. Николе, Гојко Бован, пок. Николе, Босиљка Бован удв. Драгутина, Драго Бован, син Михе, Нико Бован, син Михе, Лазо Бован, син Николе

Обавијест се може упутити писмено, на адресу:

Град Мостар, Одјел за финанције и некретнине,

Служба некретнине,

улица Адема Бућа 19,

88 000 Мостар

или непосредно у уреду А18,

те путем телефона на бројеве:

036/500-694 и 062/598-481 и

на e-mail: nekretnine@mostar.ba.

Власници/насљедници се упозоравају да се поступак експропријације, према чланку 38. Закона о експропријацији („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 70/07 и 36/10) сматра хитним поступком и да је према одредбама Закона о управном поступку („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број: 2/98 и 48/99) надлежни орган овлаштен именовати привременог заступника странкама непознатог боравишта и провести поступак без њиховог судјеловања.

Јавни позив бит ће објављен у Дневном листу, Ослобођењу, Независним Новинама и службеној

web страници Града Мостара - - www.mostar.ba.

Служба за некретнине

 

Иди назад