ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЈЕЛУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У

На основу члана 45. Закона о грађевинском земљишту („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број 25/03 и 67/05), члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“ број 4/04, „Службени гласник Града Мостара“ број 8/09 и 15/10) и Одлуке о расписивању јавног конкурса број:02-33-7766/12 од 12.07.2012.године Градоначелник Града Мостара расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЈЕЛУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОМ ВЛАСНИШТВУ

 

 

1.Расписује се јавни конкурс за додјелу неизграђеног градског грађевинског земљишта у државном власништву, за изградњу пословног објекта, и то:

Земљиште означено као: к.ч. 2410/523 (нова к.ч. 2040/4) настала цијепањем к.ч. 2410/315 (нова 2040/1) к.о. Мостар, уписана у зк. улошку број 8320 к.о. Мостар у површини од 1983м2, општенародна имовина са: 1/1дијела и земљиште означено као к.ч. 2410/428 (нова 2040/3) к.о.Мостар, уписана у зк. улошку број 4941, у површини од 2821м2, државно власништво са 1/1 дијела са укњиженим правом кориштења у корист П & М Цомпанy д.о.о. Мостар са: 1/1 дијела, а према урбанистичко-техничким условима утврђеним начелном урбанистичком сагласношћу Одјела за урбанизам и грађење Града Мостара, број: УПИ-07/2-25-10018/11 од 28.11.2011.године са слиједећим елементима:

Намјена: пословни објекат

Карактер објекта: Трајан

Боја фасаде: по избору пројектанта главног пројекта

Габарити и површина објекта:

Спратност објекта:

Корисна површина: 1487,90м2

Отвори: Слободне оријентације

Кров: Вишеводни

 

Инсталације у објекту:

- водовод          Прикључити на постојећу водовну мрежу

- електро             Прикључити на постојећу електро мрежу

- канализација     Прикључити на постојећу канализацијску мрежу

- ПТТ                 Прикључити на постојећу

ПОСЕБНИ УВЈЕТИ:

Саставни дио ових Увјета је Идејни пројект урађен је од стране подузећа Стари Град д.о.о. Мостар број: 45/11 од 07.2011.године

Почетна цијена (цијена земљишта + накнада погодности / рента)

Износи 179.127,23 КМ

 

93.201,00( 1983,00м2x 47) + 85.926,23 ( 1487,90 м2x 57,75 КМ)= 179.127,23 КМ

 

Цијена која се постигне на јавном конкурсу (цијена земљишта + накнада за погодности-рента), учесник конкурса који оствари право на додијељено земљиште ради грађење и коме се рјешењем Градског вијећа додијели предметно земљиште, обавезан је платити, у року од 30 дана од дана доношења рјешења о додјели.

Поред цијене из претходног става, учесник конкурса коме се рјешењем Градског вијећа додијели предметно земљиште, дужан је платити и накнаду за уређење грађевинског земљишта, у складу са урбанистичко техничким условима

Накнаду из претходног става судионик конкурса, којем буде додијељено грађевинско земљиште обавезан је платити у року од 30 дана од дана доношења рјешења о додјели.

2. Право судјеловања на конкурсу и имају све физичке и правне особе које немају неизмирене доспјеле обавезе према Граду Мостару на основу накнаде за раније додијељено грађевинско земљиште, односно које немају неизмерених доспјелих обавеза по основу обавеза и доприноса.

3. Предност за додјелу неизграђеног грађевинског земљишта ради грађења има судионик конкурса  који понуди највећу накнаду  у односу на почетну цијену из тачке 1. овог Јавног конкурса.

Право првенства имат ће укњижени корисник дијела грађевинске парцеле означене као к.ч. 2410/428 (нова к.ч. 2040/3) к.о. Мостар уписане у зк. улошку 4941 у површини од 2821м2, на којој ће се градити предметни пословни објекат.

 Неће се разматрати пријаве на јавни конкурс у којем је понуђени износ накнаде мањи од висине почетне цијене из тачке 1. овог конкурса, као ни пријаве особа које по закону не могу бити власници објекта за чију се изградњу доставља понуда.

4. Пријава за јавни конкурс садржи име и презиме, адресу и контакт телефон судионика натјечаја.

Уз пријаву на јавни конкурс, судионик конкурса дужан је приложити:

a)      понуду о висини накнаде за земљиште које је предмет конкурса, са дефинираним роком за

изградњу објекта на који се пријава односи:

б)  доказ о уплати кауције (депозита) у висини од 10% од почетне цијене накнаде тј. износ од

      17.912,70 КМ, на рачун број:1610200009950649, врста прихода 722631,

       шифра: 180  код    Раиффеисен банк Мостар, који износ ће се вратити учесницима који не буду

       изабрани, а урачунати као плаћени дио накнаде учеснику који буде изабран,уплаћени дио

       кауције неће се враћати учеснику конкурса који одустане од пријаве након отварања

       понуде;

 ц)  доказ да судионик јавног конкурса нема неизмирених доспјелих обавеза према Граду

Мостару на основу накнаде за раније додијељено грађевинско земљиште или другу врсту прописане накнаде на основу тога (потврда Одјела за финансије и некретнине Града Мостара

 д)  доказ да учесник јавног конкурса нема неизмирених доспјелих обавеза на основу

  пореза и доприноса (потврда Порезне управе и завода ПИО/МИО)

  

   Навођење лажних података у пријави на јавни конкурс или у приложеним документима, који    

   утичу на ред првенства, основ је за одбацивање пријаве и за одузимање додијељеног

    грађевинског земљишта на кориштење ради грађења.

5. Рок грађења: судионик конкурса коме се рјешењем Градског вијећа додијели предметно земљиште, обавезан је радове завршити у року од 24 мјесеца од дана доношења рјешења о додјели.

6. Тендерска документација: Извод из проведбеног урбанистичког плана, Начелна урбанистичка сагласност којом су одређени основни увјети грађења на предметном локалитету може се преузети сваким радним даном од 10,00 до 15,00сати на адреси: Улица Краља Звонимира број 14 у Одјелу за урбанизам и грађење Града Мостара.

Пријава на јавни конкурс за додјелу земљишта доставити у затвореној коверти, поштом или лично, на адресу Град Мостар, Комисија за јавни конкурс, Адема Бућа; 19, с назнаком „не отварати“.

Рок за достављање пријава је 15 ( петнаест ) дана од дана објављивања Јавног конкурса у средствима јавног информирања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Јавно отварање пријава на јавни конкурс обавит ће се пети дан по истеку објаве конкурса, у згради Градске управе Града Мостара , улица Адема Бућа  19, са почетком у 10,00 сати, у присуству заинтересованих учесника конкурса и представника средстава јавног информисања. Јавно отварање пријава на конкурс обавит ће посебна Комисија  именована одлуком Градског вијећа.

Закључак о резултатима конкурса  Комисија ће доставити свим учесницима конкурса у року од осам дана по закључењу конкурса . Учесници конкурса могу у року од осам дана од дана пријема Закључка изјавити приговор против тог Закључка Градском вијећу.

Након протека рока од осам дана од дана пријема Закључка, Комисија ће Закључак о резултатима конкурса са приговорима доставити Градском вијећу ради доношења рјешења о додјели грађевинског земљишта на кориштење ради грађења.

Против рјешења Градског вијећа не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом.

Уколико учесник конкурса којем грађевинско земљиште буде додијељено, у року од 30 дана од дана доношења рјешења  о додјели, не плати понуђену накнаду за додијељено земљиште  или му се рјешењем надлежне службе утврди губитак права кориштења земљишта ради грађења, земљиште ће се додијелити на кориштење ради грађења наредном учеснику конкурса, према утврђеном реду првенства, а уплаћени депозит се неће вратити.

Град Мостар не сноси никакве трошкове понуђача у поступку по овом конкурсу, те задржава право да овај конкурс поништи и не сноси никакву одговорност према судионицима  конкурса. Овај Јавни конкурс ће се објавити у најмање два дневна листа, те на огласним плочама Градске управе Града Мостара и подручних уреда, те на службеној wеб страници Града.

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Љубо Бешлић

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иди назад