ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Граад Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 4. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), Градоначелник Града Мостара расписује

 

 

 

ЈАВНИ   КОНКУРС

за додјелу стипендија Града Мостара

 

I.

Расписује се Јавни конкурс за додјелу стипендија Града Мостара редовним студентима дипломског и додипломског студија.

Стипендије се додјељују за академску 2013/2014.годину и исплаћивати ће се у десет једнаких мјесечних рата.

Студенти који аплицирају на конкурс за додјелу стипендија пријављују се за додјелу стипендије из једне од четири групе стипендија:

I група - Стипендије за студенте дефицитарних занимања,

II група - Стипендије по основу резултата у учењу,

III група - Стипендије по основу породичног стандарда и отежаних услова живота и

IV група  - Стипендије за успјешне спортисте.

Студент може поднијети апликацију за једну или више група стипендија.

Студент може остварити право на додјелу само једне стипендије.

 

                                                                       II. 

Право пријаве на конкурс за додјелу стипендије Града Мостара имају редовни студенти додипломског и дипломског студија  који испуњавају слиједеће услове:

 

 • да су држављани Босне и Херцеговине,
 • да имају пребивалиште на подручју Града Мостара задње 3(три) године,
 • да су студенти јавног универзитета или свеучилишта,
 • да су у статусу редовног студента,
 • да нису у статусу апсолвента,
 • да нису, осим из оправданих/здравствених разлога, понављали годину студија,
 • да не примају стипендију од другог даваоца или студентски кредит,
 • да нису старији од 26 година.

Стипендија се не може додијелити за два или више студената из истог породичног домаћинства.

 

                                              III.

Висина мјесечне стипендије износи:

-         200,00 (двјесто)КМ за студенте факултета за дефицитарна занимања ако студирају изван Мостара,

-         150,00 (стопедесет)КМ за  студенте осталих факултета и студенте факултета за дефицитарна занимања ако студирају у Мостару.

 

Факултетима за дефицитарна занимања у академској 2013/2014. години сматрају се сљедећи факултети:   

 • Музичка академија,
 • Академија сценских умјетности,
 • Едукацијско-рехабилитацијски факултет,  
 • Стоматолошки факултет,                                                                                                                                                             
 • Фармацеутски факултет,
 • Хемијско-технолошки факултет,
 • Архитектонски факултет, 
 • Геодетски факултет,      
 • Грађевински факултет-одсјек геодезија,
 • Факултет за инжењера биохемије,
 • Графички факултет,  
 • Природно-математички факултет-одсјек математика и физика,
 • Електротехнички факултет,
 • Факултет информацијских технологија, Факултет рачунарства,
 • Филозофски факултет-одсјек за латински језик, оријенталну филологију и библиотекарство.

                                                                   

IV.

Листу приоритета за додјелу стипендија и Одлуку о додјели стипендија доноси Градоначелник, на приједлог Комисије за утврђивање листе приоритета за додјелу стипендија.

Приједлог Листи приоритета за додјелу стипендија утврђује Градоначелник и исте се објављују  на огласној табли  и wеб страници Града Мостара www.мостар.ба  у року од 30 (тридесет) дана од дана затварања конкурса.

Сваки кандидат може поднијети писани приговор на Листу приоритета у року од осам (8) дана од дана објављивања исте.

О приговору одлучује Градоначелник који својом Одлуком утврђује коначну Листу приоритета за додјелу стипендија. Одлука по приговору је коначна.

Листе приоритета за додјелу стипендија утврђују се у складу са критеријима утврђеним Одлуком о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11) која је објављена на огласној табли и wеб страници Града Мостара.

Додијељене стипендије ће одражавати у начелу националну структуру становништва Града Мостара.

V. 

Пријаве на конкурс за додјелу стипендије подносе се искључиво на посебном  обрасцу који се може преузети у писарници Града Мостара, у Улици Адема Бућа број 19 или с wеб странице Града Мостара. 

Уз пријаву на конкурс за додјелу стипендије студенти требају приложити оригинале или овјерене копије слиједеће обавезне документације:

 

 1. Увјерење о држављанству или овјерену копију личне карте;
 2. Потврду о пребивалишту на подручју Града Мостара;
 3. Увјерење МУП-а о кретању пребивалишта у задње 3(три) године;
 4. Потврду о статусу редовног студента јавног универзитета или свеучилишта и да нису, осим из оправданих/здравствених разлога,  понављали нити једну годину студија;
 5. Изјаву да не примају стипендију од другог даваоца или студентски кредит, овјерену од стране градског односно опћинског органа управе.

 

Поред наведене обавезне документације студенти су дужни приложити оригинале или овјерене копије слиједеће документације:

Студенти који аплицирају за додјелу стипендије I групе - Стипендије за студенте дефицитарних занимања  поред наведене обавезне документације дужни су доставити:

 1. Потврду о просјеку оцјена из претходне академске године или завршног разреда средње школе,
 2. Потврду да је студент био ученик генерације у завршном разреду средње школе или да је у претходној академској години добио Деканову или Ректорову награду,
 3. Кућну листу са наведеним подацима о години рођења сваког члана породичног домаћинства,
 4. Доказе о породичном стандарду - обавезан податак за сваког члана породичног домаћинства:

-         увјерење или друга исправа о просјечној плати у посљедња три мјесеца за све запослене чланове породичног домаћинства,

-         за  све чланове породичног домаћинства кориснике личне или породичне пензије из земље или иностранства (овјерена копија посљедњег одреска пензије),

-         за  све чланове породичног домаћинства старије од 15 (петнаест) година увјерење да су редовни ученици, студенти или да се налазе на евиденцији Службе за запошљавање,

-         за чланове породичног домаћинства који су незапослени и не остварују право на пензију, потврда надлежног органа ПИО/МИО или увјерење Службе за запошљавање,

-         доказ о  свим другим приходима породичног домаћинства, а који нису горе наведени.

 

Студенти који аплицирају за додјелу стипендија II групе - Стипендије по основу резултата у учењу дужни су поред наведене обавезне документације доставити:

 1. Потврду да имају просјечну оцјену најмање 8,1 односно 3,5 у претходној години студија, односно 4,5 у завршном разреду средње школе, односно потврду о просјеку оцјена из претходне академске године или завршног разреда средње школе,
 2. Потврду да је студент био ученик генерације у завршном разреду средње школе или да је у претходној академској години добио Деканову или Ректорову награду,
 3. Потврду да је студентов научни или стручни рад објављен у домаћој или страној референтној научној или стручној публикацији,
 4. Потврду да је добио награду на домаћем/кантоналном, федералном или на нивоу Босне и Херцеговине/ или међународном такмичењу из области знања и културе.

 

Студенти који аплицирају за додјелу стипендија III групе - Стипендије на основу породичног стандарда и отежаних услова живота поред наведене обавезне документације требају доставити:

 1. Кућну листу са наведеним подацима о години рођења сваког члана породичног домаћинства,
 2. Доказе о  отежаним условима живота:

-         доказ о погинулим или умрлим родитељима  (увјерење надлежног  органа или смртни лист),

-         рјешење о утврђивању статуса ратног војног инвалида са процентом инвалидитета за чланове породичног домаћинства,

-         рјешење о статусу инвалида са инвалидитетом од 50% и више за студента подноситеља пријаве,

-         доказ о статусу борца/бранитеља БиХ и дужини учешћа у одбрани БиХ за чланове породичног домаћинства и за умрлог родитеља (рјешење надлежног органа),

-         доказ да је студент цивилна жртва рата,

-         доказ да је родитељ инвалид рада И категорије.

 1. Доказе о породичном стандарду - обавезан податак за сваког члана домаћинства:

-         увјерење или друга исправа о просјечној плати у посљедња три мјесеца за све запослене чланове породичног домаћинства,

-         за  све чланове породичног домаћинства  кориснике личне или породичне пензије из земље или иностранства (овјерена копија посљедњег одреска пензије),

-         за  све чланове породичног домаћинства старије од 15 (петнаест) година увјерење да су редовни ученици, студенти или да се налазе на евиденцији Службе за запошљавање,

-         за чланове породичног домаћинства који су незапослени и не остварују право на пензију, потврда надлежног органа ПИО/МИО или увјерење Службе за запошљавање,

-         доказ о  свим другим приходима породичног домаћинства, а који нису горе наведени,

 1. Друге  доказе  потребне  за  доказивање  отежаних услова живота.

 

Студенти који аплицирају за додјелу стипендија IV групе - Стипендије за успјешне спортисте дужни су поред наведене обавезне документације доставити:

Доказ о одговарајућим спортским резултатима или поретку у претходној календарској години овјерен од гранског савеза.

Основ за апликацију за додјелу стипендије за успјешне спортисте је одговарајући спортски резултат или поредак који спортиста постигне на такмичењима у претходној календарској години. Спортски резултат, поредак или норма коју спортиста или спортска екипа постигне на међународном спортском такмичењу може бити основа за апликацију под условом да је наступ спортисте или спортске екипе на том такмичењу одобрио припадајући национални спортски савез. Основ за апликацију може бити и постигнути поредак на годишњој ранг листи међународног или националног спортског савеза за оне спортисте чији међународни и национални спортски савези имају утврђену методологију одређивања ранг листе и воде евиденцију о поретку на ранг листама својих спортиста.

Право на стипендију може остварити само спортиста чији је клуб пуноправни члан Спортског Савеза Града Мостара.

Предност у стипендирању ће имати резултати остварени у олимпијским спортовима.

Сви постигнути резултати у протеклој години који се узимају као основ за апликацију за додјелу стипендије за успјешне спортисте, морају бити овјерени од стране гранског савеза, иначе се неће узимати у разматрање.

Одлука о додјели стипендија за успјешне спортисте донијет ће се на основу приједлога Спортског савеза Града Мостара.

VI.

Пријаве на конкурс с приложеном документацијом подносе се у затвореној коверти на  адресу: Град Мостар - Комисија за утврђивање листе приоритета за додјелу стипендија,  Адема Бућа бр.19.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног конкурса у средствима јавног информисања.

Редовни студенти, подносиоци пријаве, ослобођени су трошкова прибављања документације од стране Града Мостара уз предочење индекса, а ослобођени су трошкова издавања Увјерења МУП-а  о кретању пребивалишта,  траженог конкурсом, уз прилагање потврде или овјерене копије потврде да су редовни студенти или овјерене копије индеxа.

Све додатне информације заинтересирани могу добити у Служби за одгој, образовање               младе и спорт, улица Краља Твртка бб – ранији Ђачки дом, телефон 316- 402.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Међусобни односи између студента коме буде додијељена стипендија и Града Мостара, регулисати ће се посебним Уговором.

 

                                                                                  Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Број: 02-40-21294/13                                                             Љубо Бешлић

Мостар,28.10.2013.год.       

 

 

Иди назад