ЈАВНИ КОНКУРС

Број:02- 25-6912/12-1

Мостар:21.06.2012 године

На основу члана 1. ставак 2. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за додјелу локација у сврху постављања монтажних објеката типа киоска број 02-25-6912/12 од 21.06.2012.године, члана 43. Статута Града Мостара („Градски службени гласник Града Мостара“, број 4/04 и „Службени гласник Града Мостара“, број 8/09 и 15/10), у свези са чланом 7. ставак (1) Одлуке о привременом кориштењу јавних површина („Службени гласник Града Мостара“, број 5/11 и 2/12), градоначелник Града Мостара расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу локација у сврху

постављања монтажних објеката типа киоска

I

Расписује се Јавни конкурс за додјелу локација у сврху постављања монтажних објеката типа киоска, сукладно Одлуци о доношењу и провођењу Програма размјештаја киоска у Граду Мостару („Службени гласник Града Мостара“, број 2/12):

Локација бр. 76. у Мостару, ул. Краља Петра Крешимира IV, на дијелу к.ч. 2379/1 к.о. Мостар II

- Величина киоска 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 10,00 КМ мјесечно (I Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 84. у Мостару, у ул. Мидхат Хујдур – Хујка (СРЦ), на дијелу к.ч. 115/1 к.о. Мостар I

- Величина киоска 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 8,00 КМ мјесечно (II Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 92. у Мостару, у ул. Фрањевачка, на дијелу к.ч. 4336 к.о. Мостар II

- Величина киоска 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 10,00 КМ мјесечно (I Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 116. у Мостару, у ул. Вуковарска, на дијелу к.ч. 1028/1 к.о. Мостар II

- Величина киоска 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 10,00 КМ мјесечно (I Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ

Локација бр. 117. у Мостару, у ул. Мидхат Хујдур – Хујка (СРЦ), на дијелу к.ч. 115/1 к.о. Мостар I

- Величина киоска 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 8,00 КМ мјесечно (II Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 119. у Мостару, у ул. Бранилаца Босне, на дијелу к.ч. 902/1 к.о. Благај

- Величина киоска[нбсп] 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 7,00 КМ мјесечно (III Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 120. у Мостару, у ул. Бранилаца Босне, на дијелу к.ч. 3049/5 к.о. Благај

- Величина киоска 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 7,00 КМ мјесечно (III Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 121. у Мостару, у ул. Мидхат Хујдур – Хујка (СРЦ), на дијелу к.ч. 115/1 к.о. Мостар I

- Величина киоска[нбсп] 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 8,00 КМ мјесечно (II Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 122. у Мостару, у ул. Лучки мост, на дијелу к.ч. 4055 к.о. Мостар I

- Величина киоска 3,5 x 3,5м

-Почетни износ по 1 м2 износи 8,00 КМ мјесечно (II Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 125 у Мостару у ул. Браће Фејић на дијелу к.ч.3234 к.о. Мостар I

- Величина киоска 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м ?

-Почетни износ по 1 м2 износи 10,00 КМ мјесечно (I Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 128 у Мостару,Творница компресора на дијелу к.ч. 25/13 к.о. Мостар I

- Величина киоска[нбсп] 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 8,00 КМ мјесечно (II Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 129 у Мостару, Творница компресора на дијелу к.ч. 25/3 к.о. МостарI

- Величина киоска[нбсп] 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 8,00 КМ мјесечно (II Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 130 у Мостару у ул. Николе Шубића Зринског на дијелу к.ч. 1907 к.о. Мостар II

- Величина киоска 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 10,00 КМ мјесечно (I Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

Локација бр. 131 у Мостару у ул. Булевар на дијелу к.ч.3620 к.о. Мостар II

- Величина киоска[нбсп] 2,40 x 3,60 м или 2,0 x 3,0 м

-Почетни износ по 1 м2 износи 10,00 КМ мјесечно (I Зона)

- Локација се додјељује на период од пет година уз могућност продужења.

- Износ јамчевине је 180,00 КМ.

II

Право учешћа на Јавном конкурсу имају правне и физичке особе које уплате 180,00 КМ (стоосамдесет КМ) на рачун Града Мостара број: 1610200009950649 код Раиффеисен Банк, шифра 180, као јамчевину за озбиљност понуде и који уз захтјев приложе увјерење Одјела за финанције и некретнине Града Мостара да, у тренутку подношења пријаве, немају било каквих финанцијских обавеза по било ком основу према Граду Мостару.

III

Писмене понуде се подносе Пројектном тиму за реализацију конкурса за размјештај киоска у Граду Мостару I фаза, путем протокола Градске управе Града Мостара, Адема Бућа бр.19, са напоменом „Пријава за Јавни конкурс за додјелу локација у сврху постављања монтажних објеката типа киоска - НЕ ОТВАРАТИ“ Пријаве са понудом подносе се у запечаћеној коверти са назнаком локације јавне површине, а која треба да садржи двије запечаћене коверте и то:

А. Коверта са назнаком „Понуда“

Подаци достављени у коверти Понуде, не смију указивати на идентитет понуђача. Понуда треба садржавати:

  1. назив локације,
  2. износ понуђене накнаде у КМ/м2 са тим да не може бити мања од почетног износа.

Б. Коверта са подацима о идентитету са назнаком „Идентитет“ треба садржавати:

Податке:

  1. за физичке особе: име и презиме, адресу, контакт телефон, овјерену копију особне/личне карте, увјерење о пребивалишту,
  2. за правне особе: назив, сједиште фирме, одговорна особа, контакт телефон, извод из судског регистра не старији од 90 дана,
  3. доказ о извршеној уплати износа од 180,00КМ, као осигурање за озбиљност понуде,
  4. назив банке и број текућег рачуна на који ће се извршити поврат јамчевине,
  5. потврда Одјела за финанције и некретнине Града Мостара да понуђач нема било каквих финанцијских обвеза по било ком основу према Граду Мостару.

Све наведене исправе прилажу се у оригиналу или овјереној копији.

IV

Најповољнијом понудом сматра се понуда која садржи највиши понуђени износ накнаде. Ако су двије или више понуда једнаке и утврђене као најповољније, провест ће се додатни поступак надметања, на начин да најповољнији понуђачи у року од 3 (три) дана доставе писменим путем нову понуду с износом понуђене накнаде.

Закључак о резултатима Јавног[нбсп]конкурса објавит ће се на огласној плочи Града Мостара и доставити препорученом поштом свим судионицима Конкурса. Судионици[нбсп]Конкурса могу изјавити писмени приговор Градоначелнику у року од осам дана од дана достављања Закључка. Понуђачу чија понуда није оцијењена као најповољнија враћа се износ уплаћене јамчевине у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења одлуке о додјели локације. Понуђачу чија је понуда оцијењена као најповољнија износ уплаћене јамчевине ће се урачунати у износ накнаде, а у случају његовог одустајања јамчевина се не враћа.

Уколико судионик Јавног конкурса са утврђене листе првенства одустане од утврђеног права на додјелу локације, право на додјелу локације има слиједећи судионик Јавног конкурса са утврђене листе првенства.

V

Корисник локације дужан је о свом трошку прибавити урбанистичку сугласност и одобрење за грађење, уредити локацију и исходити потребне прикључке на комуналну инфраструктуру, те набавити и поставити киоск.

VI

Пријаве са понудом на[нбсп]Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања, а за непосредну предају закључно до 15 сати посљедњег дана трајања Конкурса.

Пријаве поднесене поштом сматрат ће се благовременим, уколико је вријеме отпреме поштом у складу са наведеним роком. Навођење лажних података у пријави на Јавни натјечај основа је за одбацивање пријаве за додјелу локације. Неблаговремене, непотпуне и понуде чији понуђени износи су мањи од почетних неће се узети у разматрање.

Комисија ће утврдити најповољнију понуду (највиши понуђени износ накнаде) најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за пријаву на Јавни конкурс.

Јавни[нбсп]конкурс ће бити објављен у „Дневном листу“, „Дневном авазу“, WЕБ страници Града Мостара: www.мостар.ба и огласним плочама Града Мостара.

Отварање понуда извршит ће се 11.07.2012. године у 9 сати, у просторијама Одјела за урбанизам и грађење, Краља Звонимира бр. 14.

VII

Градоначелник задржава право поништења Јавног конкурса у цијелости, без обaвезе објашњења разлога за поништавање.

Обавијести у вези са Јавним конкурсем, као и подаци о изгледу, врсти и типу киоска могу се добити у Одјелу за урбанизам и грађење, Краља Звонимира бр. 14, тел. 036 355 792

Градоначелник

 Љубо Бешлић

 

Иди назад