ЈАВНИ ОГЛАС

о продаји некретнина методом непосредне погодбе

Темељем чланка 19. Закона о промету непокретности („Службени лист СР БиХ“ 38/78) , чланка 7. и 24. Правилника о поступку јавног надметања за продају непокретности у друштвеној својини („Службени лист СР БиХ“ 28/79) чланка 2. Одлуке о продаји непокретности број:01-02-165/10 и 01-02-164/10 („Службени гласник Града Мостара број:11/10) Чланка 43. Статута Града Мостара („Службени гласник Града Мостара број:4/04) и Одлуке о измјени Статута Града Мостара („Службени гласник  Града Мостара број:8/09), Градоначелник Града Мостара, о б ј а в љ у ј е:

ЈАВНИ ОГЛАС

о продаји некретнина методом непосредне погодбе

у власништву Града Мостара

 

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:

 

  1. I.                   Три стана и два пословна простора у стамбено-пословном објекту „Подхум“, саграђена на земљишту означеном као к.ч. 51/84, уписаном у зк.ул. број:8175, к.о. Мостар и то:

 

  1. стан у ламели 1 улаз 1 (Ул. Фра Амбре Милетића 1а) – стан број 5, на другом кату, трособан, површине 89 м2, са припадајућом дрварницом површине 3,16 м2, процијењена вриједност предметног стана износи 112.778,25 КМ, утврђена је на темељу процјене овлаштеног судског вјештака грађевинске струке,
  2.  стан у ламели 1 улаз 1 (Ул. Фра Амбре Милетића 1а) – стан број 9, на четвртом кату, трособан, површине 89 м2, са припадајућом дрварницом површине 3,30 м2, процијењена вриједност предметног стана износи 112.862,25 КМ, утврђена је на темељу процјене овлаштеног судског вјештака грађевинске струке,
  3. стан у ламели 2 улаз 3 (Ул. Фра Амбре Милетића 1а) – стан број 10, на четвртом кату, трособан, површине 97 м2, са припадајућом дрварницом површине 3,36 м2, процијењена вриједност предметног стана износи 127.953,58 КМ, утврђена је на темељу процјене овлаштеног судског вјештака грађевинске струке,
  4. пословни простор у ламели 1 улаз 2 (Ул. Фра Амбре Милетића 1б) – пословни простор број 4, у приземљу, површине 54,20 м2, процијењена вриједност предметног пословног простора износи 68.267,34 КМ, утврђена је на темељу процјене овлаштеног судског вјештака грађевинске струке,
  5. пословни простор у ламели 2 улаз 3 (Ул. Фра Амбре Милетића 1ц) – пословни простор број 7, у приземљу, површине 40,15 м2, процијењена вриједност предметног пословног простора износи 54.387,39 КМ, утврђена је на темељу процјене овлаштеног судског вјештака грађевинске струке

 

  1. II.                двије гараже површине по 19 м2, дограђене уз стамбено пословни објект „Подхум“ изграђена на к.ч.51/118  и к.ч. 51/119, обје к.о. Мостар, настале цијепањем к.ч. 51/84 к.о. Мостар.

 

Прије наведени станови, пословни простори и гараже могу се погледати од 24.8.2012.г. уз претходни договор и асистенцију дјелатника Службе за некретнине Града Мостара.

 

 УВЈЕТИ ПРОДАЈЕ:

 

Јавна продаја вршити ће се путем подношења писмених понуда. Право судјеловања имају све правне и физичке особе које према закону могу стјецати право власништва.

 

Као увјет за судјеловање на огласу понуђачи су дужни уплатити кауцију у износу од 10 % од почетне вриједности процијењеног стамбеног односно пословног простора, те 500,00 КМ  (словима: пет стотина конвертибилних марака)за понуђаче који судјелују на огласу за продају гараже.

 

Плаћање се врши на рачун Града Мостар број:1610200009950746 код Риффеисен банк врста прихода:721233.

 

Као најповољнија понуда сматрати ће се понуда са највећом понуђеном цијеном. У случају да су понуде истовјетне, предност има понуда понуђача који је раније предао понуду. За понуђача чија понуда не буде одређена као најповољнија, уплаћени износ кауције се враћа у року од 8 (осам) дана од дана окончања продаје.

 

Уколико одабрани најповољнији понуђач одустане од понуде или из било којег разлога не приступи закључењу уговора о купопродаји, губи право на поврат кауције, а најповољнијом понудом сматрати ће се слиједећа понуда са највећом понуђеном цијеном за предметне некретнине.

 

Са понуђачем који понуди највећу купопродајну цијену за предметне некретнине закључити ће се уговор у року од 30 дана од дана доношења коначне одлуке о избору најповољнијег понуђача.

 

За потписивање уговора о купопродаји предметних стамбено-пословних објеката потребно је осигурати мишљење јавног правобранитеља Града Мостара.

 

Уговором о купопродаји предметних некретнина из овог огласа, бити ће регулиран рок и начин плаћања купопродајне цијене као и вријеме предаје у посјед купљених некретнина.

 

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:

 

Писмене понуде подносе се у затвореној куверти са особним подацима и потписом за физичке особе, те називом, сједиштем фирме и потписом овлаштене особе за правне особе са назнаком

КОМИСИЈА ЗА ПРИПРЕМУ И ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПРОДАЈУ НЕКРЕТНИНА ГРАДА МОСТАРА   „НЕ ОТВАРАЈ“.

 

Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Огласа.

 

Понуде се могу доставити путем поште или директно на протокол Градске управе Града Мостара, „Комисија за припрему и провођење јавног надметања за продају некретнина Града Мостара“ Ул. Адема Бућа број 19, 88 000 Мостар.

Понуда мора бити изражена у конвертибилним маркама / КМ.

 

Уз понуду доставити:

 

  1. доказ о плаћеној кауцији,
  2. овјерена копија ЦИПС-ове особне карте за физичке особе, те актуални извод из судског регистра за правне особе (оригинал или овјерена копија)

 

Понуђач сноси све трошкове припремања понуде, уплате кауције и све трошкове закључења, плаћања пореза на промет и провођења уговора.

 

 

МЈЕСТО И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

 

Јавно отварање понуда извршити ће се у згради Градске управе Града Мостара, улица Адема Бућа 19.  Мостар у року од 8 дана од дана закључења јавног надметања.

 

Јавном отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови пуномоћници уз приложену пуномоћ.

 

Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати.

 

Јавни оглас бити ће објављен у средствима јавног информирања- Дневном авазу и Вечерњем листу , огласној плочи Града Мостара и на wеб страници Града Мостара.

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                         

Љубо Бешлић

Иди назад