ЈАВНИ ОГЛАС

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број 34/03), члана 21. Закона о позоришној дјелатности („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“ 6/05)  и члана 6. Одлуке о критеријима и поступку за именовање управних одбора јавних установа чији оснивач је Град Мостар те њиховим правима, обавезама и одговорности (“Службени гласник Града Мостара”, број 5/05), Градоначелник  Града Мостара објављује 

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за именовање предсједника и чланова управних одбора

 јавних установа културе

 

            Објављује се јавни оглас за именовање предсједника и чланова управних одбора (у даљем тексту: управних одбора) јавних установа културе којима су оснивачи Град Мостар и Херцеговачко-неретвански кантон, како слиједи:

Управни одбори установа културе  у саставу:

-          предсједник  управног одбора – представник оснивача…………………………................1

-          чланови управног одбора испред оснивача……………………............................................2

 

бирају се у слиједећим установама:

        1. Народно позориште Мостар,

        2. Хрватско народно казалиште Мостар,

 

I  ОПИС ПОЗИЦИЈА 

            Управни одбор управља јавном установом, доноси општа акта, именује директора и помоћника директора, утврђује планове развоја и рада установе, утврђује годишњи програм, доноси финансијски план и усваја годишњи обрачун, усмјерава, контролише и оцјењује рад директора, подноси оснивачу најмање једанпут годишње извјештај о пословању установе, те врши друге послове у складу са законом, подзаконским актима и општим актима установе.

Предсједник и чланови управних одбора именују се на период од 4 (четири) године уз могућност поновног именовања у складу са законом.

Накнада за рад у управним одборима утврдит ће се посебном Одлуком Градског вијећа Града Мостара односно Херцеговачко-неретванског кантона, у складу са законом.

 

II  ОПШТИ  КРИТЕРИЈИ ЗА ИМЕНОВАЊА

            Сви кандидати за позиције у управним одборима које су предмет овог јавног огласа требају испуњавати слиједеће опште критерије:

 

➢     да су држављани Босне и Херцеговине,

➢     да су старији од 18 година, али не старији од 70 година,

➢     да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу у Босни и Херцеговини у периоду од (3) три године прије дана објављивања упражњене позиције,

➢     да се на њих не односи члан ИX 1. Устава Босне и Херцеговине,

➢     да нису на функцији у политичкој странци у смислу члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ”,  број 34/03),

➢     да нису изабрани званичници, носиоци извршних функција или савјетници у смислу Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ”, број 70/08 ) и Закона о сукобу интереса (“Службени гласник БиХ”,  број 16/02),

➢     да немају приватни интерес у установи у којој се кандидирају  у смислу члана 2. тачка 1.2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима у Федерацији БиХ,

➢     да нису осуђивани за кривично дјело и привредни пријеступ неспојиве са позицијом за коју се кандидирају,

➢     да им правоснажном пресудом није забрањено обављање активности у надлежности установе,

➢     да нису чланови управног/надзорног одбора у више од двије институције.

 

III  ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ ЗА ИМЕНОВАЊА

 

Поред општих критерија, кандидати за предсједника и чланове управних одбора морају испуњавати и слиједеће посебне критерије:

➢       ВСС/(ВИИ) или ВШС/(ВИ) одговарајућег смјера, зависно од дјелатности јавне установе у чији управни одбор се кандидирају,

➢       (5) пет година радног искуства,

➢       познавање садржаја и начина рада управног одбора у који  се кандидирају,

➢       уживање угледа у локалној заједници,

➢       способност за савјесно, одговорно и одлучно обављање упражњене позиције,

➢       способност непристраног доношења одлука.

 

IV  ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

            Пријава на јавни оглас подноси се на посебном обрасцу“Пријава на јавни оглас“, који се може добити у Центру за услуге Града Мостар, Ул. Адема Бућа 19, а доступан је и на wеб страници Града Мостара www. мостар.ба.

 

            Уз Пријаву на јавни  оглас кандидати су дужни приложити сљедеће доказе о испуњавању увјета:

  1. увјерење о држављанству или копију личне карте/ЦИПС,
  2. доказ о школској спреми,
  3. доказ о радном искуству.

            Од кандидата који уђу у ужи избор може бити затражено и достављање додатне документације.

Пријава кандидата са којим се не ступи у контакт у року од 10 (десет) дана од истека рока за подношење пријава, неће бити узета у разматрање у даљем процесу именовања.

Сви кандидати који буду стављени на листу за ужи избор бити ће позвани на интервју пред Комисијом за избор коју именују Градоначелник Мостара и Министар образовања, науке, културе и спорта ХНК. Након интервјуа, Комисија за избор ће путем писмене препоруке предложити ранг листу са најбољим кандидатима Градоначелнику Мостара и Министру образовања, науке, културе и спорта  Херцеговачко-неретванског кантона .

Коначно именовање кандидата извршит ће се у складу са статутима установа.

Било који кандидат или било који члан јавности може поднијети приговор на коначно именовање, ако вјерује да у процесу именовања нису поштовани принципи утврђени Законом о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ. Приговор се подноси истовремено Градоначелнику Мостара, Предсједнику Владе ХНК и  Омбудсману Федерације БиХ.

Јавни оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у Службеним новинама Федерације БиХ, Дневном авазу, Дневном листу, wеб страници Града Мостара и на огласној табли Града Мостара.

Рок за подношење пријава рачуна се од дана објаве огласа у Службеним новинама Федерације БиХ.

Пријаве на прописаном обрасцу са траженим документима треба доставити лично или препорученом поштом на адресу: Град Мостар, Улица Адема Бућа 19, Комисији за избор предсједника и чланова управних одбора јавних установа, са назнаком «ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС-НЕ ОТВАРАТИ» .

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

 

 

 

 

 

 

Иди назад