• Град Мостар
 • Натјечаји
 • Јавни оглас за избор и именовање чланова Надзорног одбора у господарском дрштву у којем на темељу државног капитала овласти и обвезе врше тијела Града Мостара

Јавни оглас за избор и именовање чланова Надзорног одбора у господарском дрштву у којем на темељу државног капитала овласти и обвезе врше тијела Града Мостара

Објављено 1. септембра 2011. године

На основу чланка 259. а у вези с чланком 310. Закона о господарским друштвима  (Службене новине Федерације Босне и Херцеговине број:23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08,88/08 и 7/09), чланка 8. Закона о јавним подузећима (Службене новине Федерације Босне и Херцеговине број:08/05 и 81/08), те на темељу Статута Града Мостара («Градски службени гласник Града Мостара», број: 04/04),Одлуке о Измјени Статута Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број:8/09), и Одлуке о вршењу овлаштења и обвеза органа Града Мостара у господарским друштвима на основу државног капитала (“Службени гласник Града Мостара” број 11/10), Градоначелник расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
У ГОСПОДАРСКОМ ДРУШТВУ У КОЈЕМУ НА ТЕМЕЉУ ДРЖАВНОГ
КАПИТАЛА ОВЛАСТИ И ОБВЕЗЕ ВРШЕ ТИЈЕЛА ГРАДА МОСТАРА

Објављује се јавни оглас за избор  и именовање чланова надзорног одбора у господарским друштвима у којима овласти и обвезе власника на темељу државног капитала врше тијела Града Мостара како слиједи:

1. «Међународна  зрачна лука - Аеродром Мостар д.о.о.

-          Члан Надзорног одбора…………. 3

2. «Уборак» д.д. Мостар

-          Члан Надзорног одбора………… 3

3.  Ј.П. “Водовод”д.о.о. Мостар

-          Члан Надзорног одбора ………….3

4. Ј.П. “Комос” д.д. Мостар

-         Члан Надзорног одбора …………….1

5. Ј.П. “Паркови” д.о.о. Мостар

-          Члан Надзорног одбора ………….3

6. Хотел  “ЕРО” д.о.о. Мостар

-          Члан Надзорног одбора ………….3

I ОПИС ПОЗИЦИЈА

- Чланови Надзорног одбора имају одговорност и овлаштења и дужни су да поступају у складу са одредбама Закона о господарским друштвима («Службене новине Федерације БиХ», бр. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 и 7/09), Закона о јавним подузећима («Службене новине Федерације БиХ», бр. 8/05 и 81/08), другим законима, прописима, Статутом Друштва и пословном етиком, као и

-надзор пословања друштва,

-надзор рада управе,

-усвајање извјештаја управе по полугодишњем и годишњем обрачуну са биланцом стања и биланцом успјеха и извјешћем ревизије,

-подносе скупштини годишње извјешће о пословању друштва  који обвезно укључује извјешће ревизора, извјешће о раду надзорног одбора и одбора за ревизију и план пословања за наредну пословну годину,

-предлаже расподјелу и начин употребе добити и начин покрића губитка.

Чланови надзорних одбора, именују се на раздобље од четири (4) године почевши од дана коначног именовања уз могућност поновног именовања у складу  са Законом.

На првој сједници надзорног одбора, чланови између себе бирају предсједника .

II ОПЋИ КРИТЕРИЈИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ

Сви кандидати за члана надзорног одбора који су предмет овог огласа требају испуњавати слиједеће опће критерије:

 1. да су држављани Босне и Херцеговине,
 2. да су старији од 18, а не старији од 65 година,
 3. да нису отпуштани из државне службе као резултат стеговне мјере на било којој разини у Босни и Херцеговини у раздобљу од 3 (три) године прије дана објављивања упражњене позиције,
 4. да нису изабрани дужносници, носитељи извршних дужности и савјетници на свим разинама власти у Босни и Херцеговини у периоду обављања тих дужности и годину дана након што престану те дужности обављати,
 5. да се на њих не односи чланак ИX 1. Устава Босне и Херцеговине,
 6. да нису на дужности у политичкој странци,
 7. да се против њих не води казнени поступак,
 8. да није особа које је осуђивано за казнено дјело и за господарски пријеступ,неспојиве с дужношћу у надзорном одбору, пет година од дана правоснажности пресуде,
 9. да им пресудом суда није забрањено обављање активности у надлежности надзорног одбора,

10.  да немају приватни/финанцијски интерес у Друштву у чији се Надзорни одбор кандидира,

11.  да нису директори или чланови управе Друштва,

12.  да нису особе по било којем облику сукоба интереса утврђених Законом о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине и Законом о јавним подузећима у Федерацији Босне и Херцеговине, да нису дионичари с 50% и више дионица, директори и чланови управе било којег дионичког друштва као и власник 50% и више власништва, директори и чланови управе било којег друштва с ограниченом одговорношћу,

13.  да нису предсједници или чланови надзорног или управног одбора друштва с већинским државним капиталом или институције,

14.  да нису особе коју искључују одредбе Закона о господарским друштвима («Службене новине Федерације БиХ», број: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 и 7/09),

15.  да нису особе коју искључују одредбе Закона о јавним подузећима («Службене новине Федерације БиХ», број: 8/05 и 81/08),

16.  да нису особа коју искључују одредбе Уредбе о вршењу овлаштења органа Федерације Босне и Херцеговине у господарским друштвима са учешћем државног капитала («Службене новине Федерације БиХ», број: 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 40/09 и 52/09),

17.  да не постоје друге законске сметње за обављање послова у Надзорном одбору за који се кандидира.

18.  Да нису носитељи правосудне и друге дужности чије је вршење по закону неспојиво са судјеловањем у раду органа из ове Одлуке.

III ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ

Поред опћих критерија, кандидати за предсједника и чланове надзорних одбора морају испуњавати слиједеће посебне критерије:

-          висока стручна спрема (ВИИ ступањ),

-          најмање 5 година радног стажа у струци након стјецања високе стручне спреме,

-          познавање прописа који регулирају рад господарских друштава-јавних подузећа,

-          способност управљања финанцијским и људским ресурсима и наклоњености тимском раду,

-          резултати рада остварени тијеком каријере,

-     знање и способности разумијевања пословних извјешћа, познавање господарског права и укупног законодавства на подручју дјеловања Надзорног одбора, корпоративнога управљања и стратегије пословне етике.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава на јавни оглас подноси се на посебном обрасцу «Пријава на јавни оглас» која се може добити у писарници Градске управе Града Мостара, Улица Адема Бућа број 19, а доступна је и на Wеб страници Града Мостара.

Уз пријаву на јавни оглас, кандидати су дужни приложити у изворнику или овјереном преслику доказе о испуњавању увјета, и то:

-          Увјерење о држављанству или преслика особне исказнице ЦИПС,

-          Извод из матичне књиге рођених,

-          Доказ о школској спреми-диплома о високој стручној спреми,

-          Доказ о укупном радном искуству стеченом у струци,

-          Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),

-          Увјерење да није осуђиван за кривично дјело (не старије од три мјесеца),

-          Увјерење да није осуђиван за господарски пријеступ (не старије од три мјесеца).

Од кандидата који уђу у ужи избор затражити ће се достављање додатне документације.

Подноситељи пријава  са којима се не ступи у контакт у року од 10  дана од истека рока за подношење пријава неће бити узети у разматрање у даљем процесу именовања.

Сви кандидати који буду стављени на листу за ужи избор позват ће се на интервју пред Повјеренство за избор коју је именовао Градоначелник Града Мостара. Након обављеног интервјуа темељем документираних одлука сваког члана Повјеренства, Повјеренство ће писменом препоруком предложити ранг листу с најбољим кандидатима Градоначелнику Града Мостара.

Прије интервјуа, кандидати су дужни дати податке о ранијим непосредним руководитељима, од којих се могу добити препоруке и информације о кандидатима и попунити образац у којем ће изнијети било које питање које би могло довести до сукоба интереса у случају његовог  именовања.

Све информације о тијеку поступка кандидирања су транспарентне, осим ако информације о подноситељима пријава нису повјерљиве у смислу Закона о заштити особних података БиХ («Сл.гласник БиХ», број 32/01).

Писмену препоруку и ранг листу са најбољим кандидатима градоначелник доставља скупштини господарског друштва и коначно именовање чланова надзорног одбора у поступку и на начин утврђен Законом о господарским друштвима.

Било који кандидат или било који члан јавности може поднијети приговор на коначно именовање, сукладно закону.

Јавни оглас остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у Службеним новинама Федерације БиХ, Дневном авазу, Вечерњем листу.Рок за подношење пријава рачуна се од дана посљедњег објављивања   јавног огласа.

Пријаве на прописаном обрасцу са траженим документима треба доставити особно на протокол у Градску управу Града Мостара или препорученом поштом на адресу:

Град Мостар Улица Адема Бућа број 19, Повјеренству за избор и именовање чланова надзорних одбора, са назнаком «ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС-НЕ ОТВАРАТИ».

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Градоначелник
Љубо Бешлић

Иди назад