ЈАВНИ ОГЛАС

На темељу Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословних простора Града Мостара („Службени гласник Града Мостара“ број: 3/11), градоначелник Града Мостара, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за додјелу у закуп пословних просторија  Града Мостара

 

Чланак 1.

 

Р/б

 

Адреса пословног простора

 

 

 

Површина

 

к.ч.

 

Почетни ниво

закупнине

КМ/ м2

 

Намјена

 

Стање ПП

 

1

 

Кујунџилук бр.6

 

28,25 м2

 

 

19/65 к.ч.

 

10 КМ/м2

 

Израда умјетничких слика, предмета од гвожђа,бакра и других метала.

Израда умјетничких мозаика (ваза).

Казанџијска дјелатност,

Израда дубореза у дрвету и

Израда украсних предмета од дрвета

 

Неоштећен

 

2

 

Курлук бб

 

10,00 м2

 

28/35 к.ч.

(нова 3298)

 

10 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен

 

3

 

Табхана бб

 

16,24 м2

48/5 к.ч.

(нова 5690/2 дио)

 

10 КМ/м2

Крзнарска, ташнарска, ћилимарска дјелатност

Израда умјетничких мозаика (ваза).

Израда чипки, таписерија и других умјетничких ткања.

 

Неоштећен

 

4

 

Мала Тепа бр.1

 

31,96 м2

 

28/1 к.ч.

(нова 3318)

 

10 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен

 

5

 

Стјепана Радића бр.3

 

118,64 м2

 

1325/1 к.ч.

 

10 КМ/м2

 

Уредска дјелатност

 

Неоштећен

 

6

 

Браће Фејића бр.41

 

 

52,72 м2

 

33/3 к.о

(нова 3057)

 

8 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен

 

7

 

Браће Фејића бр.4

 

114,70 м2

 

34/62 и 34/61 к.ч.

 

8 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен.

 

8

 

Браће Фејића бр.15

 

44,80 м2

 

33/117 к.ч.

(нова 3070)

 

8 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен

 

9

 

Браће Фејића бр.71А

 

42,32 м2

 

28/70 к.ч

(нова 3329)

 

8 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен

 

10

 

Адема Бућа бр.10

 

32,00 м2

 

41/86к.ч.-дио

(нова 3847)

 

8 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен

 

 

 

11

 

 

 

Краља Томислава бр.87

 

 

15,00 м2

 

 

 

2818/4 к.ч.

 

 

 

8 КМ/м2

 

 

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

 

 

Неоштећен

 

12

 

Маршала Тита бр.138

 

30,08 м2

 

28/48 к.ч.

(нова 3313)

 

6 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен

 

13

 

Маршала Тита бр.141А

 

15,06 м2

 

19/17 к.ч

(нова 3824)

 

 

6 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен

 

14

 

Маршала Тита бр.149А

 

40,00 м2

 

18/61 к.ч.

(нова 3810)

 

6 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен

 

15

 

Маршала Тита бр.152

 

 

15,04 м2

 

19/47 к.ч.

(нова 3772)

 

6 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен

 

16

 

Маршала Тита бр.92

 

25,00 м2

 

32/57,32/58 к.ч.

(нова 3020)

 

6 КМ/м2

 

Трговинска, угоститељска и др.

 

Неоштећен

 

17

Залик бб

 

60,00 м2

 

2052/2 к.ч.

 (нова 498)

 

6 КМ/м2

 

Спорт и рекреација

                 (подрумске просторије)

 

Неоштећен

 

Право учешћа на Јавном огласу имају правне и физичке особе које уплате 500,00 КМ (петстотина КМ) на рачун Града Мостара број: 1610200009950649 код Раиффеисен БАНК, шифра 180, као осигурање за озбиљност понуде и који уз захтјев приложе увјерење Одјела за финанције и некретнине Града Мостара, да немају било каквих финанцијских обвеза по било ком основу према Граду Мостару, у тренутку подношења пријаве.  

Доказ о извршеној уплати доставља се уз пријаву на оглас у запечаћеној коверти о идентитету понуђача.

Понуђачу чија понуда није оцијењена као најповољнија враћа се износ из ставка 1. у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења Одлуке о давању у закуп пословног простора. 

Понуђачу чија је понуда оцијењена као најповољнија износ уплате осигурања ће се урачунати у цијену закупнине, а у случају одустајања од закупа уплата осигурања се не враћа. 

Пословне просторије се издају на одређено вријеме у трајању од 3 (три) године.

Навођење лажних података у пријави на Оглас основа је за одбацивање пријаве за додјелу у закуп пословних просторија.

Уколико судионик Јавног огласа са утврђене листе првенства одустане од утврђеног права на додјелу у закуп пословних просторија, право на додјелу пословног простора има слиједећи судионик Јавног огласа са утврђене листе првенства.                                                                                                               

 

Чланак 2.

Писмене понуде се подносе путем протокола Повјеренству за расписивање огласа и провођење поступка додјеле (у даљем тексту: Повјеренство),  путем Службе за некретнине, у улици Адема Бућа бр.19, са напоменом „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС-НЕ ОТВАРАЈ“ за додјелу пословних простора.

Пријаве са понудом подносе се у запечаћеној коверти са назнаком адресе пословног простора, а која треба да садржи двије запечаћене коверте и то:

А. Коверта са назнаком „Понуда“

Подаци достављени у коверти Понуде, не смију указивати на идентитет понуђача. Понуда треба садржавати:

  1. адресу пословног простора,
  2. износ понуђене закупнине по м2  с тим да не може бити мања од почетног износа утврђеног овим огласом,
  3. намјену пословног простора.

Б. Коверта са подацима о идентитету са назнаком „Идентитет“ треба садржавати:

  1. Податке:

-          за физичка лица: име и презиме, адреса становања, број телефона и овјерену копију особне/личне карте, са назнаком стања запослености (незапослено лице прилаже доказ о незапослености као и доказ о броју незапослених чланова уже обитељи)

-          за правна лица: извод из судског регистра, сједиште фирме, назив фирме, одговорно лице и број телефона, уз назнаку броја упослених дјелатника (доставити доказ о броју упослених)

2.    доказ о извршеној уплати износа од 500,00КМ, као осигурање за озбиљност понуде,

3.    број текућег рачуна ради евентуалног поврата новчаних средстава након завршетка Јавног огласа,

4.    потврда да понуђач нема било каквих финанцијских обвеза према Граду Мостару

НАПОМЕНА:

  1. Најповољнијом понудом сматра се понуда која садржи највиши понуђени износ закупнине.
  2. Ако су двије или више понуда физичких особа једнаке и утврђене као најповољније, предност има понуда незапослене особе, односно особе која има већи број   незапослених чланова уже обитељи. 

        3.    Ако су двије или више понуда правних особа једнаке и утврђене као најповољније, предност има понуда правне особе са већим бројем упослених дјелатника. 

        4.    Ако су двије или више понуда правних и физичких особа једнаке и утврђене као најповољније, предност има понуда физичке особе која је незапослена.

                                                                                                         

Чланак 3.

Пријаве са понудом на Оглас подносе се у року од 15 дана од дана објављивања, а за непосредну предају закључно до 15 сати посљедњег дана трајања Огласа.

Пријаве поднесене поштом сматрат ће се благовременим, уколико је вријеме отпреме поштом у складу са наведеним роком.

Неблаговремене, непотпуне и понуде чији понуђени износи нису у складу са  чланком 1.  Огласа, Повјеренство неће узети у разматрање.

Повјеренство ће утврдити најповољнију понуду (највиши понуђени износ закупнине) најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за пријаву на Оглас. Учесник чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је платити закупнину за три мјесеца унапријед прије потписивања Уговора о закупу пословних просторија.

Обавијест са распоредом отварања запечаћених понуда за поједине пословне просторе бити ће накнадно објављена путем средстава јавног информирања.

 

Градоначелник

Љубо Бешлић

Иди назад