ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева-пријава за додјелу у најам стамбених јединица у Мостару стављених у функцију у оквиру пројекта „Стамбена рјешења за угрожене становнике колективних центара и алтернативних смјештаја“

У складу с чланком 12. Правилника о начину и поступку додјеле у најам стамбених јединица у Мостару стављених у функцију у оквиру пројекта „Стамбена рјешења за угрожене становнике колективних центара и алтернативних смјештаја“ број 02-38-2855/12-1 од 15. 3. 2012, Одлуком о измјенама и допунама Правилника о начину и поступку додјеле у најам стамбених јединица у Мостару стављених у функцију у оквиру пројекта у оквиру пројекта „Стамбена рјешења за угрожене становнике колективних центара и алтернативних смјештаја“ број 02-25-7997/12 од 17. 07. 2012. и Одлуком о критеријима (вредновања и доказивања испуњавања посебних критерија за ранг-листу најмопримаца у пројекту) број 02-38-2855/12-2 од 15. 3. 2012, Цатхолиц Релиеф Сервицес у БиХ (ЦРС) расписује:

Овим путем позивамо расељене особе које бораве у колективним центрима и алтернативним смјештајима с пријератном адресом пребивалишта у Мостару, повратнике који немају ријешено стамбено питање с пријератном адресом пребивалишта у Мостару, те појединце и породице с пријератном мјеста пребивалишта у Мостару којима је осигуран смјештај од стране Града Мостара на основу њиховог неповољног социјалног статуса и неријешеног стамбеног питања, а који испуњавају доле наведене увјете судјеловања у додјели стамбених јединица у најам, да се јаве на јавни позив. 

БРОЈ И СТРУКТУРА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА КОЈЕ СЕ ДОДЈЕЉУЈУ У НАЈАМ

 1. Предмет додјеле у најам је најмање осам станова из доње табеле, који су стављени у функцију у оквиру пројекта „Стамбена рјешења за угрожене становнике колективних центара и алтернативних смјештаја“, а  који након истека пријаве по овом јавном позиву не буду додијељени у најам у процедури на основу претходног Јавног позива објављеног 10. 4. 2012. године, по којем је процедура додјеле у току.

 

Р. бр.

Адреса стамбене јединице

Површина м²

Зона I или II

1.

Залик 10

22

I

2.

Пут за Опине број 19/ИИИ

22

I

3.

Вуковарска 21/И

33

I

4.

Залик 10

22

I

5.

дон. Ивана Мусића 9

31

I

6.

Краља Звонимира 17 А/М

26

I

7.

дон. Ивана Мусића 11

31

I

8.

Врапчићи 178

35

II

9.

Др. Миле Будака 112

35

I

10.

Фрањевачка 30/X

36

I

11.

Буна 159

42

II

12.

Буна 159

43

II

13.

Буна 160

42

II

14.

Буна 160

43

II

15.

Пипина 2А

50

I

16.

Браће Балаћа 1/И

52

I

17.

Врапчићи 178

69

II

18.

Врапчићи 178

69

II

 

Укупно:

703

 

 

 

 

 1. Стамбене јединице које су предмет најма могу се додијелити једној особи или једној породици/заједничком домаћинству с одређеним бројем чланова и то:

а)     станови површине до 43 м2 – једној особи или породици/заједничком домаћинству од највише 3 члана,

б)    станови површине од 43 до 56 м2 – породици/заједничком домаћинству од 3 до 5 чланова,

ц)     станови површине од 56 м2 и више – породици/заједничком домаћинству са 5 и више чланова.  

 

 1. Према Правилнику о начину и поступку додјеле у најам стамбених јединица, заједничким домаћинством сматрају се најмопримци који су чланови породица и особе са заједничке кућне листе и то супруг или супруга, сродници по крви у вертикалној линији (родитељи, дјед и бака), браћа и сестре које живе у заједничком домаћинству, уздржавана дјеца, очух и маћеха, посвојитељи, скрбници те ванбрачни друг.

 

 1. Уколико подноситељ захтјева подноси пријаву као носитељ заједничког домаћинства, обавезно прилаже овјерену кућну листу на којој су и други чланови заједничког домаћинства. За све пунољетне чланове са кућне листе треба приложити копију особне карте и копију ЦИПС пријаве, као и за подноситеља пријаве.

ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА НАЈМА И ЦИЈЕНА НАЈМА

 

 1. Поступак додјеле и кориштење станова у најам је дефинисан Правилником о начину и поступку додјеле у најам стамбених јединица, те Правилником о начину располагања, употребе и управљања стамбеним јединицама о чему се у случају потребе заинтересовани корисници за јавни позив могу информисати лично или писменим путем на сљедећим мјестима:
 2.  

-   ЦРС БиХ, Загребачка 18/II, Сарајево,

-  Писарница Градске управе Мостара, улица Адема Бућа 19, Мостар, Огласна табла и Служба за социјалне и стамбене послове, здравство, расељене особе и избјеглице, адреса Адема Бућа 19, Мостар, контакт особа Анте Мартиновић.

-  НВО “Алтруист“, адреса Алексе Шантића 48, Мостар.

 

 1. Уговор о најму закључује се на неодређено вријеме које се односи на статус по којем је корисник/најмопримац добио права најма.

 

 1. Правилницима из точке 5. је прописана цијена најма појединих стамбених јединица, као и максимум примања потенцијалних корисника/најмопримаца по члану домаћинства који је основ за остваривање права на најам.

 

 1. Цијена најма, формирана на основу аргументовано процијењених и претпостављених трошкова амортизације, трошкова управљања, трошкова инвестицијског и текућег одржавања стамбених јединица, ризика наплате, трошкова осигурања и припадајућих пореских обавеза, износи 1.00 КМ/м2 за зону И и 0.80 КМ/м2 за зону II за сваки од станова наведених у точки 1. Цијени најамнине додаје се ПДВ.

УВЈЕТИ СУДЈЕЛОВАЊА У ПОЗИВУ, ОСНОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГ-ЛИСТИ, НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊАВАЊА ПОСЕБНИХ КРИТЕРИЈА

 

Опћи критерији/увјети судјеловања у додјели

 

 1. На јавни позив се може јавити потенцијални најмопримац који је у потреби за „непрофитно-социјалним становањем“ који нема на подручју БиХ другу стамбену јединицу увјетну за становање и који није раније користио помоћ за обнову или изградњу стамбене јединице и то када је подноситељ пријаве/носитељ домаћинства:

a)            расељена особа с адресом пребивалишта у Мостару на дан 30. 4. 1991. године, а која борави у колективном центру и алтернативном смјештају на подручјима у БиХ,

b)            појединац и породица из категорије повратника с адресом пребивалишта у Мостару на дан 30. 4. 1991. године, а нема ријешено стамбено питање,

c)            појединац и породица са адресом пребивалишта у Мостару на дан 30. 4. 1991. године, коме је осигуран смјештај од стране Града Мостара на основу његовог неповољног социјалног статуса и неријешеног стамбеног питања,

 

а у складу с Правилником о начину и поступку додјеле у најам стамбених јединица, чланак 11 ставак 1.

Најмодавац задржава право да у поступку додјеле стамбених јединица у најам или у контроли кориштења истих након додјеле тражи од подносиоца захтјева или најмопримца потврду од стране било које опћине на територији БиХ за коју најмодавац има претпоставку или непотврђена сазнања о непостојању стамбене јединице условне за становање на име подносиоца захтјева и других чланова заједничког домаћинства са кућне листе подносиоца.  

 

 1. Увјерењем о кретању подносиоца пријаве које издаје надлежни орган унутрашњих послова доказује се да је корисник на дан 30. 4. 1991. године имао пребивалиште у Мостару. Потребно је приложити оригинал увјерења о кретању или овјерену копију увјерења о кретању само за подносиоца пријаве/носиоца заједничког домаћинства.

 

 1. У изузетним случајевима, када се увјерењем о кретању не може поуздано утврдити пребивалиште подноситеља пријаве/носитеља заједничког домаћинства на дан 30. 4. 1991. године, као доказ пребивалишта прибавља се изјава два свједока, овјерена од стране надлежног органа Града Мостара.

 

 1. Одредбе точке 11. примјењују се и на кориснике који су на дан 30. 4. 1991. године били малољетни и стога нису имали пријављено пребивалиште, као и кориснике рођене у расељеништву који прибављају изјаву два свједока о пребивалишту једног од родитеља на подручју Мостара, овјерену од стране надлежног органа Града Мостара, а само у случају да не могу доставити документацију наведену у точци 10.

 

 1. Право судјеловања у додјели станова с опће листе немају корисници чија примања по члану домаћинства прелазе максималан износ усвојен и дефиниран посебним актом Града Мостара и ЦРС-а.

 

Основи и критерији за утврђивање опће ранг листе, начин вредновања и доказивања испуњавања посебних критерија

 

 1. Максимални могући број бодова који се може додијелити најмопримцу износи укупно 200 бодова по свим критеријима заједно и то за:

a)   статус расељене особе и/или избјеглице повратника ….......................................................................... 60 бодова

b)   статус и стање пријератне стамбене јединице ...................................................................................... 50 бодова

c)   садашњи стамбени статус најмопримца.............................................................................................. 40 бодова

d)   припадност рањивим групама особа у стању социјалне потребе ....................................................... 30 бодова

e)   припадност осталим групама особа у неповољној социјалној ситуацији .............................................. 20 бодова

 

 1. Уколико више потенцијалних најмопримаца остварују исти укупан број додијељених бодова, предност имају најмопримци који имају већи број чланова домаћинства.

 

 1. Уколико точка (15) није елиминаторна, предност имају најмопримци који су остварили већи број бодова на основу садашње стамбене ситуације.

 

 1. Статус расељене особе и/или избјеглице повратника је када је потенцијални најмопримац:

a)   расељена особа на подручју другог ентитета

b)   расељена особа унутар Града Мостара и других дијелова ФБиХ

        ц) у статусу повратника

 

Статус из претходног става доказује се потврдама и увјерењима у складу са Законом о расељеним особама, прогнаницима и избјеглицама повратницима у Федерацију БиХ:

  а) расељена особа у БиХ потврдом/правоснажним рјешењем надлежног органа опћине привременог боравка о статусу расељене особе,

        б) повратник потврдом надлежног органа Града Мостара о статусу повратника. 

 

19. Статус и стање пријератне стамбене јединице у Мостару је од стране надлежног органа утврђено станарско право или власништво потенцијалног најмопримца над уништеном или оштећеном стамбеном јединицом, која је искључиво на територији у надлежности Града Мостара, и то када потенцијални најмопримац:

а)  има станарско право стечено над стамбеном јединицом у ранијим привременим објектима који се неће обнављати као што су нпр. радничке бараке и слично, или је иста заузета од стране друге особе, а орган управе није завршио процес поврата имовине,  

б)  има станарско право над стамбеном јединицом која се налази у уништеној или озбиљно оштећеној стамбеној згради са више породица која још увијек није санирана или је санирана, али без посебног уређења његове стамбене јединице,

ц)  испуњава законске увјете/опће критерије за добивање помоћи у обнови стамбене јединице, али је није добио у ранијем раздобљу или је због увјета који доводе најмопримца у опасност у случају повратка или тренутно онемогућавају реконструкцију у оквиру већег подручја (као што је нпр. минирано подручје, немогућност транспорта грађевинског материјала до локалитета реконструкције – неприступачан пут, срушен мост и сл.) привремено искључен из разматрања за добивање помоћи по неком од ранијих или актуелних пројеката повратка и реконструкције стамбених јединица,

 д) није прихватио донацију/није се вратио у пријератно мјесто пребивалишта због непостојања остале основне комуналне или социјалне инфраструктуре (вода, струја, школа, амбуланта и сл.).

 

20. Комплементарно чињеничном стању које верифицира надлежни опћински орган за урбанистичке и стамбено-комуналне послове, испуњавање критерија из претходне точке 19 ставак а) и б) потенцијални најмопримац доказује:

 а)  одлуком ЦРПЦ-а (Комисије за имовинске захтјеве избјеглица и расељених особа) и/или

 б) правоснажним рјешењем о поврату станарског права (рјешење надлежног опћинског тијела о поврату и/или увођењу у посјед).

 

21. Испуњавање критерија из тачке 19 ставка) и б) за сваког потенцијалног најмопримца посебно верифицира мјеродавни опћински орган, а темељем провођења поступака од стране ових тијела по неком од претходних или актуелних програма за које се потенцијални најмопримац пријавио и у којима је доказао испуњавање опћих критерија за добивање помоћи у реконструкцији у сврху повратка.

 

22.  Релевантни опћински органи из претходне тачке су нарочито комисије за избор најмопримаца формиране у складу са Упутом Министарства за људска права и избјеглице БиХ о начину и процедурама одабира најмопримаца пројеката повратка и реконструкције стамбених јединица ("Службени лист БиХ", бр: 25/04 и 48/06), који на основу провођења поступака одабира најмопримаца по неком од претходних или актуелних програма помоћи имају евиденцију у вези с околностима из тачке 19 ставака) и б), а посебно у односу на:

a)      пројект/пројекте повратка и реконструкције стамбених јединица за које је потенцијални најмопримац поднио пријаву/захтјев;

b)      податке из евиденцијске листе који се односе на потенцијалног најмопримца;

c)      службене забиљешке сачињене у вези с увјетима који изравно утјечу на могућност реконструкције стамбеног објекта конкретног потенцијалног најмопримца;

d)      неприхваћање донације и не враћање због непостојања основне комуналне и социјалне инфраструктуре.

 

 23. Садашњи стамбени статус потенцијалног најмопримаца доказује се:

  а)  боравак у колективним облицима збрињавања и алтернативном смјештају - потврдом надлежног тијела о врсти смјештаја и времену боравка у колективним облицима збрињавања или алтернативном смјештају;

  б) подстанарски однос за најмопримце - потписаним уговором о подстанарском односу или изјавом о подстанарском односу овјереном код надлежног органа управе у мјесту пребивалишта. Уговор о подстанарском односу или изјава о истом не може бити склопљен с ближим сродницима. Ближим сродницима сматрају се чланови породичног домаћинства у складу са законом, односно брачни друг, дјеца (рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад),  брачни другови дјеце, родитељи брачних другова (отац, мајка, очух, маћеха, усвојитељи), браћа и сестре, унучад без родитеља, као и друге особе које је најмопримац дужан по закону издржавати или су те особе дужне издржавати најмопримца, а које заједно с њим трајно живе и станују, као и особе које с најмопримцем живе у економској заједници више од 10 година или више од пет година, ако су закључили уговор о доживотном издржавању.   

 

24.  Стамбени статус из точке 23 ставка) и б) подлијеже провјери стварне ситуације на терену, а могући извори су: чланови заједнице који бораве на локацији смјештаја, одређена одјељења опћине пребивалишта/боравишта, базе података о расељеним особама у БиХ, невладине организације, представници цивилног друштва и остали доступни релевантни извори.

 

 25. Припадност рањивим групама особа у стању социјалне потребе којима је због посебних околности потребна социјална заштита подразумијева:

 а)    особе са инвалидитетом преко 80%  инвалидности (нератни инвалиди и цивилне жртве рата) и ратни војни инвалиди И и ИИ категорије

 б)   самохрани родитељи, усвојиоци или старатељи

 ц)    посебне рањиве категорије (шехидске породице/породице погинулих бранитеља, породице несталих особа, бивши логораши)

 

26. Припадност појединим групама из тачке 25 доказује се потврдом која се прибавља од надлежног органа/установе или друге правне особе код којих се воде службене евиденције.

 

27. Припадност осталим групама особа у неповољној социјалној ситуацији подразумијева:

  а) кориснике сталне новчане помоћи

  б) породице без било каквих редовних мјесечних примања (укључујући социјалне приходе по основу  социјалне заштите)

 д)  породице с дјецом школског и предшколског узраста уколико су примања по члану породице испод 150,00 КМ мјесечно.

 

28. Припадност појединим групама из точке 27 доказује се увјерењем тијела надлежног за сваку категорију посебно, и то:

       а) кориштење социјалних давања – релевантним доказом који се прибавља од надлежног центра за социјални рад;

б) мјесечна примања – платном листом коју овјерава послодавац или копијом посљедњег чека од  пензије;

ц) незапослена особа – потврдом од службе за запошљавање и надлежног ЦСР-а;

д) дјеца школског узраста – потврдом од школске установе, а дјеца предшколског узраста – изводом из матичне књиге рођених.

ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА, ВРЕДНОВАЊЕ КРИТЕРИЈА И НАЧИН ФОРМИРАЊА РАНГ-ЛИСТЕ КОРИСНИКА

 

 1. Пријава се скупа с доказима о испуњавању критерија из јавног позива доставља Градској управи Града Мостара, Писарница Градске управе Мостара,  улица Адема Бућа 19, Мостар, и то особно или препоручено путем поште у запечећеној коверти с назнаком ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СТАНОВА У НАЈАМ „СТАМБЕНА РЈЕШЕЊА ЗА УГРОЖЕНЕ СТАНОВНИКЕ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА И АЛТЕРНАТИВНИХ СМЈЕШТАЈА“ – НЕ ОТВАРАЈ.

 

 1. Обвеза подноситеља захтјева који се одлучи путем поште доставити своју пријаву је да затворену коверту обавезно адресира.

 

 1. Градска управа Града Мостара заприма, евидентира пријаве и по истеку рока из позива или накнадно, а у складу с Правилником о начину и поступку додјеле, неотворене пријаве доставља првостепеној комисији која примјеном начела двостепености тј. права на приговор проводи процес одабира корисника у складу с правилницима из точке 5.

 

32.   Даљња обрада пријава, вредновање критерија, објављивање и доношење прелиминарне ранг-листе корисника за додјелу станова, право на приговор и додјела станова у закуп, те потписивање уговора о најму врши се искључиво у складу с правилницима из точке 5.

 

33.   О оправданости приговора и верификацији ранг-листе корисника за додјелу станова у најам одлуку доноси другостепена комисија, чије одлуке проводи првостепена комисија, у складу с правилницима из точке 5.

ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ПОЗИВА

 

 1. Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања јавног позива тј. до 20. коловоза/аугуста 2012. године. Пријаве за евалуацију комисија отвара након истека рока од 10 (десет) дана од дана затварања јавног позива. Додјела станова по овој евалуацији ће се вршити по утврђеној расположивости слободних стамбених јединица и у складу с правилницима из точке 5.

 

 1. ЦРС задржава право да све захтјеве-пријаве приспјеле послије 20. коловоза/аугуста 2012. године одбије, укључујући и кориснике чија документација није комплетна и валидна или се покаже да није у складу са чињеницама прикупљенима на основу обиласка терена  и интервјуа с потенцијалним корисником/најмопримцем.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све потврде којим потенцијални најмопримац доказује испуњавање посебних критерија за рангирање на ранг листи потенцијалних најмопримаца не смију бити старије од 6 (шест) мјесеци.

Ако заинтересирани потенцијални најмопримци који су пријаве с документацијом поднијели на раније објављени јавни позив, те у проведеном поступку добили одбијенице због неиспуњавања опћих критерија по јавном позиву, по овом позиву задовољавају опће критерије по точци 9. ц) овог јавног позива и желе исказати свој поновни интерес за додјелу стамбених јединица у најам, могу на Писарници Градске управе Мостара (улица Адема Бућа 19, Мостар) добити и потписати формулар “Захтјев за учешће по Јавном позиву” којим потврђују свој поновни интерес да поднесу захтјев-пријаву, како не би морали поново подносити комплетну раније предану документацију.

ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТИ

У циљу информирања што већег броја заинтересованих потенцијалних корисника/најмопримаца, јавни позив објављен је и на огласним таблама Федералног министарства расељених особа и избјеглица, Министарства за избјегла и расељена лица РС-а (ОМИ Требиње) и НВО-а Алтруист Мостар. Такођер, обавијест о расписаном јавном позиву објављена је и на интернетским страницама Градске управе Града Мостара. Све информације у вези с јавним позивом могу се добити у уреду ЦРС-а у Сарајеву (Загребачка 18, Сарајево, тел: 033/812-401) и уреду ЦРС-а у Мостару (Дубровачка 104, Мостар, тел: 036/320-553).

Додатне информације и помоћ при прикупљању и предаји потребне документације о испуњавању критерија, укључујући и изјаве, могу се добити од ЦРС-ове партнерске невладине организације:

 •  НВО “Алтруист”, Ул. Алексе Шантића 48, Мостар, тел: 036/580-227, Дубравка Андрић, предсједница.

 

 

Иди назад