ЈАВНИ ПОЗИВ

За исказивање интереса за улагање у објекте бивше Више Дјевојачке школе у Мостару у циљу пренамјене истих у хотелско-пословни комплекс високе категорије

Темељем  чланка 43. Статута Града Мостара (“Службени гласник Града Мостара”, број: 4/04) и Одлуке о измјени Статута Града Мостара («Службени гласник Града Мостара» број: 8/09), Градоначелник Града Мостара, објављује:

 За исказивање интереса за улагање у објекте бивше Више Дјевојачке школе у Мостару у циљу пренамјене истих у хотелско-пословни комплекс високе категорије

  1. Предмет јавног позива је исказивање интереса за улагање у некретнине означене као:

-          1.1. к.ч. 18/26, у површини од 3318 м2, у нарави кућа са кућиштем и двориштем (Виша дјевојачка школа са споредним објектима), уписана у земљишнокњижни уложак број: 6475, к.о. Мостар, са укњиженим власништвом Града Мостара са 1/1 дијела,

-          1.2. к.ч. 18/14, у површини од 90 м2, у нарави зграда у Старом граду, уписана у земљишнокњижни уложак број: 3806, к.о. Мостар, са укњиженим власништвом Града Мостара са 1/1 дијела.

       2.  Кориштење и намјена некретнина, које су предмет овог Јавног позива као будућег хотелско-пословног комплекса високе категорије утврђено је Мастер планом Повијесног градског подручја Мостар за период 2007. до 2017. године.

       3.  Позивају се сви заинтересирани (домаће и стране физичке и правне особе) да Граду Мостару искажу начелни интерес за улагање и привиђење предметних некретнина планираној намјени, а при чему би требала бити могућа  и  опција сјецања права власништва на истим. Уз писмо намјере за исказивање интереса потребно доставити слиједеће податке и то:

       3.1. Име и презиме са адресом понуђача (ако је физичка особа), односно фирма и сједиште понуђача (ако је правна особа),

       3.2. Копија особне карте, односно рјешење/исправа о упису у судски регистар (за стране особе може и друга одговарајућа исправа која доказује статус правне особе),

       3.3. Износ улагања које је подноситељ писма намјере вољан уложити у предметне некретнине, под којим увјетима и у којим роковима, или износ купопродајне цијене коју је спреман понудити за стјецање права власништва на предметним некретнинама,

       3.4. Идејни приједлог, односно скраћени пословно-инвестицијски план  развоја простора и начина будућег кориштења некретнина, заједно са терминским планом – роковима,

Идејни приједлог, односно, пословно инвестицијски план понуђач треба ускладити с важећом просторно-планским документима.

       3.5. Планирана укупна вриједност инвестиције те предвидиви број новозапослених особа.

       4.    Понуђач доставља писмо намјере с документацијом на једном од језика народа Босне и Херцеговине или на енглеском језику у затвореној коверти на адресу:

Град Мостар, ул.Адема Бућа број:19. Мостар,

Босна и Херцеговина са назнаком:

 «Писмо намјере за Дјевојачку школу».

       5.   Рок за доставу Писма намјере је 31.8.2012. године. Заинтересирани могу погледати предметне некретнине на лицу мјеста у времену од 27. до 31.08. 2012. године, путем Службе за некретнине Града Мостара.

       6.   Овај позив служи искључиво за утврђивање интереса. Изражавање интереса на темељу овог позива не ствара обвезу подноситељу писма намјере на судјеловање у коначном Натјечају Града Мостара за реализацију наведеног пројекта «Дјевојачка школа».

       7.   Потпунији податци везани за урбанистичко – техничке увјете сукладно просторно-планским документима могу се погледати на WЕБ страници Града Мостара.

 

 

Мостар, 24.7.2012.г.                                                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                           Љубо Бешлић

Иди назад