ЈАВНИ ПОЗИВ

за расподјелу средстава гранта намијењеног за пројекте

 

Босна и Херцеговина

Федерација Босна и Херцеговина

Херцеговачко-неретванска жупанија

Град Мостар Градоначелник

На темељу чланка 43. Статута Града Мостара («Градски службени гласник Града Мостара», број: 4/2004 и «Службени гласник Града Мостара)), број: 8/2009 и 15/2010), чланка 13. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине)), број: 49/2006), члана 14. Закона о младима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине)), број: 36/2010), и чланка 3. Одлуке о критеријима и поступку за расподјелу средстава гранта намијењеног за пројекте младих из Прорачуна Града Мостара («Службени гласник Града Мостара», број:7/2011) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за расподјелу средстава гранта намијењеног за пројекте

младих из Прорачуна Града Мостара

I.

Право судјеловања имају:

омладинске удруге која су регистрирана у Босни и Херцеговини и имају сједиште на подручју

Града Мостара, а чији пројекти ће се реализирати у интересу младих Града Мостара и на његовој

територији,

неформалне групе младих (вијећа ученика средњих школа са подручја Града Мостара и др.)

уз административну потпору установе или удруге са сједиштем на подручју Града Мостара.

Право судјеловања имају и омладинске удруге и неформалне групе младих чије је сједиште на територији друге опћине, под увјетом да се пројект којим се пријављују реализира у интересу младих Града Мостара и на подручју Града Мостара.

Апликант може аплицирати на укупан износ вриједности пројекта или дио недостајућих средстава -суфинанцирање, што је дужан навести у пријавним обрасцима.

II.

Увјети за кориштење прорачунских средстава су:

А. да се пројект имплементира на подручју Града Мостара и у интересу младих Града Мостара,

Б.  да појединачна вриједност пројекта или дијела пројекта чије се суфинанцирање тражи не прелази износ од
1.500,00 КМ,

Ц. да се пројект на други начин не финанцира средствима Града,

Д. да се пројект односи на слиједеће:

-       пројекте који имају за циљ побољшање живота младих, промовирање волонтеризма и тимског рада,

-       оригиналне, занимљиве и корисне пројекте који подстичу младе да се укључе и буду активни чланови средине у којој живе,

-       пројекте који одговарају локалним потребама и имају утјецај на локалну заједницу.

 

пројекте који потичу младе на демокрацију, толеранцију и равноправност сполова,

пројекте који се односе на креативно изражавање (књижевност, ликовна умјетност, глазба, плес,

умјетничка фотографија, филм и сл.),

пројекте у области друштвеног живота и слободног времена младих,

пројекте од утјецаја на превенцију овисности и промоцију здравог живота, спорта и слично,

као и еколошке пројекте и оне који пружају потпору младима с посебним потребама.

III. Критерији за одабир пројеката су слиједећи:

а)   Елиминатоми критерији:

1.  неблаговремена и непотпуна или неточна пројектна апликација;

 1. пројектне активности се планирају реализирати изван подручја града Мостара;
 2. недостају кључне информације у пројектном приједлогу;
 3. пројект је усмјерен на промоцију политичке странке,
 4. није оправдан утрошак средстава за раније одобрене пројекте од стране Града,

б)   Позитивни критерији:

1.  важност пројекта за области наведене у глави ИИ Д. овог Јавног позива,

 1. удруга односно неформална група младих имају квалифицирано чланство за реализацију пројекта,
 2. јасна дефиниција циљне групе (коме је намијењен, те да обухваћа већи број корисника),
 3. да су очекивани резултати (ефекти на циљну групу) мјерљиви, реални и оствариви,
  1. удруге која су судјеловале у обиљежавању значајних датума и догађаја у граду Мостару, државним и међународним такмичењима.
  2. да је прорачун пројекта реалан и у складу с активностима.

IV.

Одлуку о расподјели средстава гранта за пројекте младих доноси Градоначелник на приједлог Повјеренства за оцјену и избор пројеката за младе, која је сачињена у складу с критеријима прописаним Одлуком 0 критеријима и поступку за расподјелу средстава гранта намијењеног за пројекте младих из Прорачуна Града Мостара.

V.

Пријава на Јавни позив подноси се искључиво на прописаним пријавним обрасцима: Пријавни образац Ал, Обрасцу пројектног приједлога А2 и Обрасцу за прорачун пројекта А3, који се могу преузети на писамици градске управе или с wеб странице Града www.мостар.ба.

Уз попуњен Пријавни образац Ал, апликант обвезно прилаже:

1.  Пројектни приједлог с којим се апликант пријављује на Јавни позив на Обрасцу пројектног приједлога - А2,

 1. Спецификацију трошкова за реализацију пројекта тј. прорачун пројекта на Обрасцу за прорачун пројекта А3,
 2. Рјешење о регистрацији омладинске удруге односно за неформалне групе младих рјешење о регистрацији установе или удруге које даје административну потпору пројекту,
 3. Наративно и финанцијско извјешће о пословању у претходној години (биланца стања и биланца успјеха за претходну годину), а за неформалне групе наративни извјештај о раду за претходну годину.
  1. Кратак опис удруге/неформалне групе с подацима о претходно реализираним пројектима    и квалификацији кадрова који имплементирају пројект (одговорне особе, сурадници, волонтери),
  2. Препоруке експерата из релевантних области - уколико их посједују,
  3. За пројекте који се реализирају у школама писмена сугласност равнатеља школе.

 

VI.

Пријаве на јавни позив с приложеном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу: Град Мостар, Повјеренство за оцјену и избор пројеката за младе, Адема Бућа бр. 19, Мостар.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања   Јавног позива у средствима

јавног информирања.

Све додатне информације заинтересирани могу добити у Служби за одгој, образовање, младе и спорт. Улица

Краља Твртка бб (ранији Ђачки дом), телефон 321-431.

Неблаговремене, непотпуне и неточне пријаве се неће узети у разматрање.

О резултатима Јавног позива односно о Одлуци о расподјели средстава гранта намијењеног за пројекте

младих из Прорачуна Града Мостара за 2011 годину, подноситељи пријава ће бити обавијештени путем

средстава дневног информирања, те путем wеб странице Града Мостара.

Одабрани корисници по овом Јавном позиву потписат ће Уговор с Градом Мостаром чиме се обвезују на поштивање одредби истог.

Достављена документација се не враћа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иди назад