• Град Мостар
 • Натјечаји
 • Јавни позив избјеглицама из БиХ, расељеним особама у БиХ и повратницима за подношење захтјева за реконструкцију индивидуалних стамбених јединица у циљу повратка на подручје Града Мостара (''ЗП10'')

Јавни позив избјеглицама из БиХ, расељеним особама у БиХ и повратницима за подношење захтјева за реконструкцију индивидуалних стамбених јединица у циљу повратка на подручје Града Мостара (''ЗП10'')

Босна и Херцеговина

Федерација Босне и Херцеговине

Херцеговачко-неретванска жупанија

ГРАД МОСТАР

Темељем чланка 13. и 24. Закона о избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ (''Службени гласник БиХ'', број: 23/99, 21/03 и 33/03), чланка 16. Упута о начину и процедурама одабира корисника пројеката повратка и реконструкције стамбених јединица , (''Службени гласник БиХ'', број: 48/06), Одлуке о распоређивању средстава за реконструкцију индивидуалних стамбених јединица избјеглица, расељених особа и повратника по подручјима повратка у 2010.години (''ЗП10'') Повјеренства за избјеглице и расељене особе БиХ, и Меморандума о разумијевању број: 02-05-6762/10 од 09.06.2010.године, Град Мостар

о б ј а в љ у ј е :

 

Ј А В Н И П О З И В

избјеглицама из БиХ, расељеним особама у БиХ и повратницима

за подношење захтјева за реконструкцију индивидуалних стамбених јединица

у циљу повратка на подручје Града Мостара (''ЗП10'')

Помоћ у реконструкцији и повратку додјељује се у оквиру Заједничког пројекта обнове финанцираног од стране Фонда за повратак БиХ у износу од 650.000 КМ и усмјерава се за обнову индивидуалних стамбених јединица избјеглица из БиХ, расељених особа у БиХ и повратника у 2010. години за подручје Града Мостара, по принципу [лт][лт]кључ у руке[гт][гт].

У складу са Одлуком Повјеренства одобрена средства су намијењена за циљане повратке Бошњака у износу од 150.000 КМ, Хрвата 200.00 КМ и Срба 300.000 КМ, укључиво и националне мањине.

Коначан број корисника утврдит ће се након проведене тендерске процедуре за одабир извођача радова на обнови стамбених јединица.

Критерији за одабир корисника за санацију стамбених објеката

1. ОПЋИ КРИТЕРИЈИ

Опћи критерији су елиминаторни и обвезујући за све кориснике помоћи.

Опћи критерији за утврђивање потенцијалних корисника помоћи пројеката повратка и реконструкције стамбених јединица су:

 • корисник помоћи је избјеглица из БиХ, расељена особа у БиХ или повратник,
 • корисник помоћи је исказао намјеру за повратком,
 • утврђен је статус власништва или станарско право над стамбеном јединицом која је предмет реконструкције,
 • корисник помоћи је на дан 30.04.1991. године имао пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет реконструкције,
 • стамбена јединица која је предмет реконструкције се сматра неувјетном за становање у складу са утврђеним стандардима о минимуму стамбених увјета,
 • корисник помоћи/носитељ домаћинства и чланови његовог домаћинства од 1991. године немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која се сматра увјетном за становање, у складу са утврђеним стандардима о минимуму стамбених увјета,
 • корисник помоћи није примио помоћ у реконструкцији, довољну да задовољи утврђене стандарде у складу са утврђеним стандардима о минимуму стамбених увјета.

2. Документи којима се доказује испуњавање опћих критерија

2.1. Потврда надлежног органа о статусу (за све чланове повратничке обитељи пријављене  за помоћ у реконструкцији):

 • Избјеглице из БиХ - одговарајућа потврда (избјегличка легитимација/картон) о статусу избјеглице из БиХ,
 • Расељене особе у БиХ – потврда / правоснажно рјешење надлежног органа опћине привременог боравка о статусу расељене особе,
 • Повратници - потврда надлежног органа опћине повратка о статусу повратника.

2.2. Изјава потенцијалног корисника помоћи којом се доказује намјера за повратком

Изјавом подносиоца, која се овјерава од стране надлежног органа опћине повратка доказује се да:

 • је исказана намјера за добровољним повратком,
 • је стамбена јединица која је предмет реконструкције неувјетна за становање у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених увјета,
 • корисник/носитељ домаћинства и чланови његовог домаћинства који су пријављени за добивање помоћи у реконструкцији од 1991. године немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која се сматра увјетном за становање, у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених увјета,
 • корисник није примио помоћ у реконструкцији, довољну да задовољи одговарајуће стандарде о минимуму стамбених увјета.

2.3. Доказ о власништву / станарском праву

Статус власништва или станарско право над стамбеном јединицом која је предмет реконструкције доказује се сљедећим документима:

 • ЗК (земљишно-књижни) извадак или извод из катастарске евиденције (посједовни лист), не старији од 6 (шест) мјесеци, и/или
 • ЦРПЦ одлука - одлука Комисије за имовинске захтјеве избјеглица и расељених особа, и/или
 • Правоснажно рјешење о поврату имовине/станарског права - рјешење надлежног опћинског органа о поврату и/или увођењу у посјед.

У изузетним случајевима, када се власништво не може поуздано доказати документима из претходног става, власништво се може доказивати и другим релевантним документима, које издају надлежни органи (правомоћно рјешење о насљеђивању, грађевинска дозвола, урбанистичка сугласност, авионски снимак и сл.)

2.4. Увјерење о кретању

Увјерењем о кретању подноситеља захтјева за реконструкцију, које издаје надлежни орган унутарњих послова, доказује се да је корисник помоћи на дан 30.04.1991. године имао пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет реконструкције. Потребно је приложити оригинал увјерења о кретању или овјерену копију.

У изузетним случајевима, када се увјерењем о кретању не може поуздано утврдити пребивалиште на дан 30.04.1991. године, као доказ пребивалишта прибавља се изјава два свједока, овјерена од стране надлежног органа опћине повратка.

2.5. Потписана и овјерена изјава корисника помоћи

Изјава да корисник помоћи/носитељ домаћинства и чланови његовог домаћинства од 1991. године, пријављени за добивање помоћи у реконструкцији, немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која се сматра увјетном за становање, у складу са утврђеним стандардима о минимуму стамбених увјета, те да корисник помоћи није примио помоћ у реконструкцији, довољну да задовољи утврђене стандарде.

3. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ

Испуњавање посебних критерија служи Повјеренству за одабир корисника Града Мостара као темељ за процјену потреба потенцијалних корисника помоћи по приоритетима, те им помаже да изврше одабир корисника помоћи у реконструкцији на транспарентан начин, поштујући принципе једнакоправности приступу помоћи у реконструкцији.

Посебни критерији су:

3.1. Корисник помоћи се вратио на своје пријератно пребивалиште и живи у увјетима који су испод утврђеног стамбеног минимума, укључујући и кориснике који привремено бораве у импровизираним насељима, камповима, контејнерима и слично.

3.2. Корисник помоћи припада одређеним - посебним скупинама као што су:

 • социјалне категорије,
 • особе с онеспособљењем/инвалидитетом,
 • самохрани родитељи, старатељи или хранитељи обитељи,
 • шехидске породице/обитељи погинулог борца,
 • обитељи несталих особа и бивши логораши.

3.3. Корисник помоћи се налази у колективним облицима збрињавања (транзитно-прихватни и колективни центри), алтернативном смјештају или задовољава увјете и има/остварује право на алтернативни смјештај.

3.4. Број и старосна доб чланова домаћинства који се враћају у пријератно пребивалиште.

4. Документи којима се доказује испуњавање посебних критерија

4.1. Доказ о повратку у пријератно пребивалиште

Повратак у пријератно пребивалиште доказује се копијом особне карте, којом се доказује да корисник има пријављено пребивалиште на адреси на којој се налази стамбена јединица која је предмет реконструкције, односно потврда надлежног органа да се ради о повратнику.

4.2. Доказ о припадности корисника помоћи одређеним - посебним скупинама

 • социјалне категорије свој статус доказују релевантним доказима и то: посљедњи чек од мировине, доказ да се ради о кориснику социјалних давања од надлежног центра за социјални рад или надлежне службе за социјалну и дјечју заштиту, доказ да се ради о цивилној жртви рата и да остварује/не остварује приходе по том основу,
 • статус особа са инвалидитетом доказује се рјешењем које се прибавља од стране надлежног органа (ратни војни инвалид, особа са урођеним или стеченим инвалидитетом)
 • статус самохраног родитеља, старатеља или хранитеља доказује се релевантним доказом који се прибавља од стране надлежног центра за социјални рад или органа управе надлежног за послове социјалне и дјечје заштите код којег се води службена евиденција,
 • статус шехидске породице/обитељи погинулог борца доказује се потврдом која се прибавља од стране надлежног органа код којег се води службена евиденција,
 • статус обитељи нестале/их особа доказује се потврдом која се прибавља од стране надлежног органа код којег се води службена евиденција и
 • статус бившег логораша доказује се потврдом која се прибавља од стране надлежног органа код којег се води службена евиденција

4.3. Доказ о боравку у транзитно-прихватним и колективним центрима

Чињеница да се корисник налази у колективним облицима збрињавања (транзитно-прихватни и колективни центри, алтернативном смјештају) доказује се потврдом надлежног органа на чијој територији се налази колективни центар или алтернативни смјештај.

Чињеница да корисник задовољава увјете и има/остварује право на алтернативни смјештај доказује се потврдом надлежног органа привременог боравка.

4.4. Доказ о бројности обитељи

Бројност обитељи које имају више чланова заједничког домаћинства и њихова старосна доб, који су се пријавили за повратак доказује се кућном листом, овјереном у опћини пребивалишта/привременог боравка, не старија од 6 мјесеци. Уз овјерену кућну листу мора се приложити родни лист за малољетне чланове, односно овјерена копија особне карте за пунољетне чланове обитељи.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОКУМЕНАТА

Пријава за реконструкцију индивидуалних стамбених јединица у оквиру пројекта ''ЗП10'', са попуњеним обрасцем пријаве/изјаве и пратећом документацијом којом се доказује испуњавање свих опћих и појединих посебних критерија, доставити на протокол Града Мостара сваким радним даном од 09:00 до 15:00 сати, или поштом на адресу: Град Мостар, улица Адема Бућа бр.19, 88000 Мостар, са назнаком „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ОБНОВЕ ЗП10 – НЕ ОТВАРАЈ“.

Образац Пријаве/Изјаве се може подићи на протоколу Градске управе Мостара, дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине као и на интернет страници Министарства за људска права и избјеглице www.мхрр.гов.ба

Све потребне информације потенцијални корисници могу добити у просторијама Службе за грађење и обнову Града Мостара у улици Краља Звонимира (Ђачки дом), други кат, контакт особа: Славенко Марић.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Комплетиране пријаве биће узете у обзир од стране Повјеренства за одабир корисника, приликом формирања прелиминарне листе корисника за додјелу помоћи у реконструкцији и повратку на подручју Града Мостара.

Рок за финализирање прелиминарне листе корисника је 30 дана.

 

Приговор: Приговор се подноси Повјеренству за одабир корисника помоћи у року од 15 дана од дана јавног оглашавања прелиминарне листе корисника на огласној плочи Града Мостара.

 

Напомена: Потенцијални корисници који су се раније пријављивали у оквиру Заједничког пројекта ''ЗП09'' и достављали доказе о испуњавању опћих и посебних критерија, нису обвезни поновно се пријављивати на овај јавни позив ''ЗП10'' нити достављати документацију, осим у случајевима у којима су Упутом прописани рокови важења појединих докумената, и у случајевима новонасталих околности у погледу испуњавања прописаних критерија.

Иди назад