• Град Мостар
 • Натјечаји
 • Јавни позив за расподјелу средстава грантова за пројекте од интереса за Град утврђених Буџетом Града Мостара за 2016. годину

Јавни позив за расподјелу средстава грантова за пројекте од интереса за Град утврђених Буџетом Града Мостара за 2016. годину

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 2. Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Budžetom Grada Mostara (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/06), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

J A V N I P O Z I V

za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za Grad utvrđenih Budžetom Grada Mostara za 2016. godinu

I

Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za Grad, utvrđenih Budžetom Grada Mostara za 2016. godinu, u iznosu od 100.000,00 (stohiljada) KM, s ciljem podrške aktivnostima pojedinaca, nevladinih i neprofitnih organizacija na lokalnom nivou koje mogu svojom sposobnošću i specifičnim aktivnostima doprinijeti razvoju pluralističkog demokratskog društva, jačanju lokalne samouprave i sudjelovanju građana u vršenju javnih poslova

II

Pravo prijave na Javni poziv imaju:

 • Građani-pojedinci,
 • Udruženja građana – nevladine organizacije, fondacije i vjerske zajednice - institucije,
 • Ustanove čiji osnivač je Grad Mostar.

III

Kriteriji za dodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za Grad su:

 • da je prijavljeni projekt od značaja za Grad Mostar, odnosno da je namijenjen građanima Mostara,
 • da podnosilac projekta ima prebivalište odnosno sjedište na području Grada Mostara (ured ili podured) ili da svoje aktivnosti obavlja na području Grada Mostara,
 • da vrijednost prijavljenog projekta nije veća od 10.000,00 (deset hiljada) KM, odnosno da vrijednost prijavljenog dijela projekta nije veća od 10.000,00 (deset hiljada) KM, pod uslovom da je podnositelj prijave osigurao finansijska sredstva za realizaciju preostalog dijela projekta (projekti za koje su aplikanti osigurali dio finansijskih sredstava od drugog donatora mogu se sufinansirati u maksimalnom iznosu do 10.000,00 (deset hiljada KM),
 • da se prijavljeni projekti odnose na neke od sljedećih oblasti:

Izgradnja i razvoj lokalne zajednice: projekti koji potiču veće učešće građana u predlaganju i donošenju odluka na lokalnom nivou, razvoj civilnog društva, projekti koji promovišu uključenost volontera, projekti koji potiču veće učešće mladih u društvenom životu, projekti koji doprinose valoriziranju i promicanju turističkih potencijala grada, pomažu promociji međunarodnog imidža grada, te podižu nivo demokratizacije društva u lokalnoj samoupravi;

Socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita: pomoć starim i bolesnim, pomoć djeci bez roditeljskog staranja, pomoć učesnicima i žrtvama rata, pomoć osobama sa posebnim potrebama, pomoć raseljenim licima, izbjeglim i povratnicima, psihosocijalni programi pomoći građanima;

Obrazovanje: prekvalifikacija, doškolovanje i opismenjivanje, profesionalna orijentacija mladih, edukativni projekti za borbu protiv društvenih poroka narkomanije, alkoholizma, kriminala i dr., projekti koji potiču na toleranciju, ravnopravnost spolova, demokratizaciju društva, poboljšanje uslova i kvaliteta odgojno-obrazovnog rada;

Kultura: kreativno izražavanja u muzici, drami i medijima (koncerti, pozorišne predstave i kulturno-umjetnički amaterizam), podrška u radu školskih sekcija iz oblasti kulture, projekti u oblasti izdavačke djelatnosti koji se odnose na grad Mostar i njegove građane, projekti na zaštiti kulturnog naslijeđa, projekti etnografskih sadržaja, projekti vjerskih i drugih manifestacija, poboljšanje tehničkih uslova za realizaciju kulturnih aktivnosti;

Sport: sportske aktivnosti sa djecom i omladinom, sportsko-rekreativni sadržaji za građane, invalide i osobe sa posebnim potrebama, projekti masovne fizičke kulture, tradicionalne gradske sportske manifestacije, odgojni i edukativni sportski projekti, poboljšanje tehničkih uslova za realizaciju sportskih aktivnosti;

Ekologija i zaštita životinja: projekti koji promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvalitetu ljudskog života, povećanje zelenih površina u gradu, pošumljavanje gradskih i prigradskih dijelova grada, projekti uređenja obala rijeka i jezera, projekti čiji je cilj podizanje nivoa kulture stanovanja i očuvanje životne sredine, ekološka takmičenja i slično.

IV

Projekat treba sadržavati:

 • Naziv projekta i oblast na koju se projekt odnosi,
 • Detaljan opis projekta sa eventualno potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, crteži, planovi, fotografije i sl.),
 • Vremenski period trajanja projekta, ne duži od 12 mjeseci,
 • Jasne ciljeve projekta,
 • Ciljne grupe/kome je projekat namijenjen,
 • Podatke o voditelju projekta,
 • Budžet projekta,
 • Druge izvore finansiranja projekta, uključujući izvore same organizacije/pojedinca.

V

Ocjenjivanje i izbor projekata prijavljenih po Javnom pozivu vršit će posebna Komisija za ocjenjivanje i izbor projekata, koju imenuje Gradonačelnik.

Odluku o dodjeli sredstava grantova za projekte od interesa za Grad donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije.

VI

Prijave na Javni poziv podnose se obavezno na posebnom Prijavnom obrascu, Odjelu za društvene djelatnosti Grada Mostara - Komisiji za ocjenjivanje i izbor projekata, Ul. Adema Buća broj 19, Mostar.

Prijavni obrazac se može preuzeti u pisarnici Grada Mostara, Ul. Adema Buća broj 19 ili sa Web stranice Grada Mostara, www.mostar.ba .

 

Uz popunjen Prijavni obrazac neophodno je priložiti:

 • Projekt sa kojim organizacija/pojedinac konkuriše za dodjelu sredstava,
 • Rješenje o upisu u registar za pravna lica,
 • Kratak opis organizacije/za pojedince biografija/, sa podacima o prethodno realiziranim projektima,
 • Izvještaj o poslovanju u prethodnoj godini sa finansijskim izvještajem,
 • Finansijski i opisni izvještaj o realizaciji projekta, ako su podnosiocu dodijeljena sredstva po Javnom pozivu iz prethodne godine.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom u pisarnici Grada Mostara sa naznakom “ Prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za Grad”.

Rok za podnošenje prijava je 30.09.2016. godine.

Pravo prijave na Javni poziv ne mogu ostvariti zaposlenici Grada Mostara kao ni zaposlenici ustanova i javnih poduzeća čiji je osnivač Grad Mostar.

Prednost pri dodjeli sredstava grantova mogu imati pojedinci, udruženja i ustanove koje realiziraju zajedničke projekte, ovisno o kvaliteti projekta.            

Prijave sa nepotpunom traženom dokumentacijom, podnesene mimo utvrđene forme i roka, neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu možete dobiti kontaktirajući Službu za odgoj, obrazovanje, mlade i sport Grada Mostara na broj telefona 036/316-402.

O rezultatima Javnog poziva svi sudionici Javnog poziva će biti obaviješteni putem web stranice Grada Mostara, www.mostar.ba.

GRADONAČELNIK

Ljubo Bešlić

Broj: 02-05-7801/16-3

Mostar, 24.08.2016. god.

 

 

Иди назад