JAVNI KONKURS

za imenovanje članova Upravnog odbora ustanove „Centar za stara i iznemogla lica-osobe“ Mostar

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03) i člana 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanja upravnih odbora javnih ustanova  čiji je osnivač Grad Mostar,  te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/05), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

 

 

 

JAVNI KONKURS

za imenovanje članova Upravnog odbora ustanove

„Centar za stara i iznemogla lica-osobe“ Mostar

 

 

Objavljuje se Javni konkurs za imenovanje članova Upravnog odbora ustanove socijalne zaštite, čiji je osnivač Grad Mostar:

 

“Centar za stara i iznemogla lica - osobe” Mostar

 

U Upravni odbor ustanove „Centar za stara i iznemogla lica-osobe“ Mostar imenovat će se:

 

- 2 (dva) člana Upravnog odbora - predstavnika osnivača.

 

I. OPIS POZICIJE

 

Upravni odbor upravlja Ustanovom, donosi opšta akta, imenuje direktora i pomoćnika direktora, utvrđuje planove razvoja i rada ustanove, utvrđuje godišnji program, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove, te vrši druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i opštim aktima ustanove.

Mandat članovima Upravnog odbora traje do isteka vremena na koje je Upravni odbor imenovan.

Naknada za rad u Upravnom odboru utvrđena je Odlukom o visini naknade za rad članova upravnih odbora ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Grad Mostar (“Službeni glasnik Grada Mostara”, broj: 8/05).

 

II. OPŠTI KRITERIJI ZA IMENOVANJE

 

Svi kandidati za poziciju u upravnom odboru koje je predmet ovog konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

- da su državljani Bosne i Hercegovine,

- da su stariji od 18, ali ne stariji od 70 godina,

-da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat  disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

-da nisu na funkciji  u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 34/03),

- da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 70/08) i Zakona o sukobu interesa („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02),

- da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu člana 2. tačka 1.2. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH,

- da nisu osuđivani za kazneno djelo i privredni prestup nespojiv s položajem za koji se kandidiraju,

- da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove,

da nisu članovi upravnog/nadzornog odbora u više od dvije institucije.

 

III. POSEBNI KRITERIJI ZA IMENOVANJE

 

Pored opštih kriterija kandidati za člana upravnog vijeća moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

- VSS (VII) ili VŠS (VI),

- 5 (pet) godina radnog iskustva,

- poznavanje sadržaja i načina rada upravnog odbora ustanove,

- uživanje ugleda u lokalnoj zajednici,

- sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

- sposobnost nepristranog donošenja odluka.

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Prijava na javni konkurs podnosi se na posebnom obrascu “Prijava na javni konkurs“, koji se može dobiti u Centru za usluge Grada Mostara, Adema Buća broj 19, a dostupan je i na web stranici Grada Mostara www. mostar.ba.

Uz Prijavu na Javni  konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

-uvjerenje o državljanstvu ili kopiju lične karte/CIPS,

- dokaz o školskoj spremi,

- dokaz o radnom iskustvu.

 

Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Grad Mostar, Adema Buća 19, Komisiji za izbor članova upravnog odbora Ustanove “Centar za stara i iznemogla lica-osobe” Mostar, sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI KONKURS - NE OTVARATI» .

Javni konkurs će biti objavljen  „Dnevnom avazu“, „Večernjem listu“, WEB stranici Grada Mostara i na oglasnim pločama Grada Mostara.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje

V. OSTALE INFORMACIJE

 

 Od kandidata koji uđu u uži izbor može biti zatraženo i dostavljanje dodatne dokumentacije.

Prijava kandidata sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeta u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koje imenuje gradonačelnik Grada Mostara. Nakon intervjua, Komisija za izbor će putem pismene preporuke gradonačelniku predložiti rang listu sa najboljim kandidatima.

Konačno imenovanje kandidata vrši gradonačelnik.

Bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Prigovor se podnosi istovremeno gradonačelniku Grada Mostara i Ombudsmanu Federacije BiH.

 

Broj:                                                                                                             GRADONAČELNIK

 

Mostar,                                                                                                              Ljubo Bešlić

Иди назад