JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

  1.       Расписује се јавни натјечај за додјелу неизграђеног градског грађевног земљишта  у државном власништву, за изградњу стамбено-пословног објекта, и то:

земљиште означено као : к.ч.134/28 ( дио нове к.ч. 2941/3 к.о. Мостар ИИ ), настала цијепањем од к.ч.134/10 к.о. Мостар, уписана у зк. изватку број: 3098 к.о. Мостар ИИ, у површини од 63 м2,власништво-сувласништво Сушац (Марко) Перо, са ½ дијела и Сушац рођ. Миличевић (Јозо) Бранка са ½ дијела, и к.ч. 134/29 к.о. Мостар ( дио нове к.ч. 2941/3 к.о. Мостар ИИ ), настала цијепањем  к.ч.134/26 к.о. Мостар, уписана у зк. изватку број:2116 к.о Мостар, у површини од 100 м2, државно власништво са укњиженим правом кориштења грађевног земљишта Дирекције за изградњу стамбених и других објеката Мостар са 1/1, а према урбанистичко-техничким увјетима утврђеним начелном урбанистичком сугласношћу Одјела за урбанизам и грађење Града Мостара, број: УПИ -07/2-25-6502/11 од 14.10.2011. године са слиједећим елементима:

Намјена: стамбено-пословни објект

Карактер: трајан

Габарити и површина објекта: 6,75м x 13,95 м

Катност објекта: По + Пр + кат + пот

Корисна површина:

( Напомена: коначна нето површина објекта ће се утврдити у поступку издавања одобрења за грађење-евентуална разлика накнаде за погодности / рента ће се обрачунавати по прихваћеној понуђеној цијени по м2 )

Приступ објекту:

- Из Вукодолске улице

- Улаз у објект из Вукодолске улице

- Паркирање у склопу насеља

Почетна цијена ( цијена земљишта + накнада погодности/рента ) износи 20.651,30 КМ

 7.661,00 ( 163,00 м2 x 47,00КМ ) +  12.990,30 ( 224,90 м2 x 57,75КМ ) = 20.651,30 КМ

 

Накнада за погодности – рента у износу од 12.990,30 КМ, утврђена је у рјешењу Одјела за урбанизам и грађење број: УПИ-07/2-25-6502/11 од 14.10.2011.године

Цијена која се постигне на јавном натјечају (цијена земљишта + накнада за погодности-рента), судионик натјечаја који оствари право на додијељено земљиште ради грађења и којим се рјешењем Градског вијећа додијели предметно земљиште, обавезан је уплатити, у року од 30 дана од дана доношења рјешења о додјели.

2.Право судјеловања на натјечају имају све физичке и правне особе које немају неизмирене доспјеле обвезе према Граду Мостару темељем накнаде за раније додијељено грађевно земљиште, односно које немају неизмирених доспјелих обвеза темељем обвеза и доприноса.

3.Предност за додјелу неизграђеног грађевног земљишта ради грађења има судионик натјечаја који понуди највећу накнаду у односу на почетну цијену из точке 1. овог натјечаја.

Право првенства имат ће власник дијела грађевне парцеле означене као к.ч.134/28 настала цијепањем од к.ч.134/10 и постојећег  стамбеног објекта уз који ће се градити предметни стамбени објекат. Неће се разматрати пријаве на јавни натјечај у којем је понуђени износ накнаде мањи од висине почетне цијене  из точке 1. овог натјечаја, као ни пријаве особа које по закону не могу бити власници објекта за чију се изградњу доставља понуда.

4. Пријава на јавни натјечај садржи име и презиме, адресу и контакт телефон судионика натјечаја.

Уз пријаву на јавни натјечај, судионик натјечаја дужан је приложити:

a)      понуду о висини накнаде за земљиште које је предмет натјечаја, са дефинираним роком за изградњу објекта на који се пријава односи;

b)      доказ о уплати кауције (депозита ) у висини од 10 % од почетне цијене накнаде тј. износ од 20.651,30 КМ, на рачун број : 1610200009950746 код Раиффеисен банк Мостар,врста прихода бр: 722431 који износ ће се вратити судионицима који не буду изабрани, а урачунати као плаћени дио накнаде судионику који буде изабран, уплаћени дио кауције неће се враћати судионику натјечаја који одустане од пријаве након отварања понуде;

c)      доказ да судионик јавног натјечаја нема неизмирених доспјелих обвеза према Граду Мостару темељем накнаде за раније додијељено грађевно земљиште или другу врсту прописане накнаде темељем тога ( потврда  Одјела за финанције и некретнине Града Мостара),

d)     доказ да судионик јавног натјечаја нема неизмирених доспјелих обвеза на темељу пореза и доприноса (потврда Порезне управе и завода ПИО/МИО).

Навођење лажних података у пријави на јавни натјечај или у приложеним документима, који утичу на ред првенства, темељ је за одбацивање пријаве и за одузимање додијељеног грађевног земљишта на кориштење ради грађења.

5. Рок грађења: судионик натјечаја коме се рјешењем Градског вијећа додијели предметно земљиште, обавезан је радове завршити у року од 24 мјесеца од дана доношења рјешења о додјели.

6. Тендерска документација : Извод из проведбеног урбанистичког плана, Начелна урбанистичка сугласност којом су одређени основни увјети грађења на предметном локалитету, може се преузети сваким радним даном од 10,00 до 15,00 сати на адреси: Улица Краља Звонимира број 14 у Одјелу за урбанизам и грађење Града Мостара.

Пријаву на јавни натјечај за додјелу земљишта доставити у затвореној коверти, поштом или особно, на адресу Град Мостар, Повјеренству за јавни натјечај, Адема Бућа број; 19, с назнаком „не отварати“.

Рок за достављање пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног натјечаја у средствима јавног информирања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Јавно отварање пријава на јавни натјечај обавит ће се пети дан по истеку објаве натјечаја,   у згради Градске управе Града Мостара, улица Адема Бућа број 19, са почетком у 10 сати, у назочности заинтересираних судионика натјечаја и представника средстава јавног информирања.Јавно отварање пријава на натјечај обавит ће посебно Повјеренство именовано одлуком  Градског вијећа број: 01-02-941/05 од 20.10.2005.године.
Закључак о резултатима натјечаја Повјеренство ће доставити свим судионицима натјечаја у року од осам дана по закључењу натјечаја.Судионици натјечаја  могу у року од осам дана од дана пријема  Закључка изјавити приговор против  тог Закључка Градском вијећу.
Након протека рока од осам дана од дана пријема Закључка, Повјеренство ће Закључак о резултатима натјечаја са приговорима судионика натјечаја доставити Градском вијећу ради доношења рјешења о додјели грађевног земљишта  на кориштење ради грађења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом.
Уколико судионик натјечаја којем грађевно земљиште буде додијељено, у року од 30 дана од дана доношења рјешења о додјели, не плати понуђену накнаду за додијељено земљиште (цијена земљишта + накнада за погодности-рента), те одустане од изградње на додијељеном земљишту или му се рјешењем надлежне службе утврди губитак права кориштења земљишта ради грађења, земљиште ће се додијелити на кориштење ради грађења наредном судионику натјечаја, према утврђеном реду првенства, а уплаћени депозит се неће вратити.
Град Мостар не сноси никакве трошкове понуђача у поступку по овом натјечају, те задржава право да овај натјечај поништи и не сноси никакву одговорност према судионицима натјечаја.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић

Иди назад