ЈАВНИ ОГЛАС

за именовање предсједника и чланова управног одбора

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, број 34/03), члана 21. Закона о позоришној дјелатности („Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона“ 6/05) [нбсп]и члана 6. Одлуке о критеријима и поступку за именовање управних одбора јавних установа чији оснивач је Град Мостар те њиховим правима, обавезама и одговорности (“Службени гласник Града Мостара”, број 5/05), Градоначелник[нбсп] Града Мостара објављује[нбсп]


ЈАВНИ[нбсп] ОГЛАС


за именовање предсједника и чланова управног одбора Народног позоришта Мостар


Објављује се јавни оглас за именовање предсједника и чланова управног одбора јавне установе културе којој су оснивачи Град Мостар и Херцеговачко-неретвански кантон, како слиједи:

Управни одбор установе културе у саставу:

-предсједник[нбсп] управног одбора – представник оснивача…………………………................1

-чланови управног одбора испред оснивача……………………............................................2

I[нбсп] ОПИС ПОЗИЦИЈА[нбсп]

Управни одбор управља јавном установом, доноси општа акта, именује директора и помоћника директора, утврђује планове развоја и рада установе, утврђује годишњи програм, доноси финансијски план и усваја годишњи обрачун, усмјерава, контролише и оцјењује рад директора, подноси оснивачу најмање једанпут годишње извјештај о пословању установе, те врши друге послове у складу са законом, подзаконским актима и општим актима установе.

Предсједник и чланови управних одбора именују се на период од 4 (четири) године уз могућност поновног именовања у складу са законом.

Накнада за рад у управном одбору утврдит ће се посебном Одлуком Градског вијећа Града Мостара односно Херцеговачко-неретванског кантона, у складу са законом.

II[нбсп] ОПШТИ[нбсп] КРИТЕРИЈИ ЗА ИМЕНОВАЊА

Сви кандидати за позиције у управним одборима које су предмет овог јавног огласа требају испуњавати слиједеће опште критерије:

➢[нбсп][нбсп] да су држављани Босне и Херцеговине,

➢[нбсп][нбсп] да су старији од 18 година, али не старији од 70 година,

➢[нбсп][нбсп] да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу у Босни и Херцеговини у периоду од (3) три године прије дана објављивања упражњене позиције,

➢[нбсп][нбсп] да се на њих не односи члан ИX 1. Устава Босне и Херцеговине,

➢[нбсп][нбсп] да нису на функцији у политичкој странци у смислу члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ”,[нбсп] број 34/03),

➢[нбсп][нбсп] да нису изабрани званичници, носиоци извршних функција или савјетници у смислу Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ”, број 70/08 ) и Закона о сукобу интереса (“Службени гласник БиХ”,[нбсп] број 16/02),

➢[нбсп][нбсп] да немају приватни интерес у установи у којој се кандидирају[нбсп] у смислу члана 2. тачка 1.2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима у Федерацији БиХ,

➢[нбсп][нбсп] да нису осуђивани за кривично дјело и привредни пријеступ неспојиве са позицијом за коју се кандидирају,

➢[нбсп][нбсп] да им правоснажном пресудом није забрањено обављање активности у надлежности установе,

➢[нбсп][нбсп] да нису чланови управног/надзорног одбора у више од двије институције.


III[нбсп] ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ ЗА ИМЕНОВАЊА

Поред општих критерија, кандидати за предсједника и чланове управних одбора морају испуњавати и слиједеће посебне критерије:

➢[нбсп][нбсп][нбсп][нбсп] ВСС/(ВИИ) или ВШС/(ВИ) одговарајућег смјера, зависно од дјелатности јавне установе у чији управни одбор се кандидирају,

➢[нбсп][нбсп][нбсп][нбсп] (5) пет година радног искуства,

➢[нбсп][нбсп][нбсп][нбсп] познавање садржаја и начина рада управног одбора у који[нбсп] се кандидирају,

➢[нбсп][нбсп][нбсп][нбсп] уживање угледа у локалној заједници,

➢[нбсп][нбсп][нбсп][нбсп] способност за савјесно, одговорно и одлучно обављање упражњене позиције,

➢[нбсп][нбсп][нбсп][нбсп] способност непристраног доношења одлука.

IV[нбсп] ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава на јавни оглас подноси се на посебном обрасцу“Пријава на јавни оглас“, који се може добити у Центру за услуге Града Мостар, Ул. Адема Бућа 17, а доступан је и на wеб страници Града Мостара www. мостар.ба.

Уз Пријаву на јавни[нбсп] оглас кандидати су дужни приложити сљедеће доказе о испуњавању увјета:

    увјерење о држављанству или копију личне карте/ЦИПС,
    доказ о школској спреми,
    доказ о радном искуству.

Од кандидата који уђу у ужи избор може бити затражено и достављање додатне документације.

Пријава кандидата са којим се не ступи у контакт у року од 10 (десет) дана од истека рока за подношење пријава, неће бити узета у разматрање у даљем процесу именовања.

Сви кандидати који буду стављени на листу за ужи избор бити ће позвани на интервју пред Комисијом за избор коју именују Градоначелник Мостара и Министар образовања, науке, културе и спорта ХНК. Након интервјуа, Комисија за избор ће путем писмене препоруке предложити ранг листу са најбољим кандидатима Градоначелнику Мостара и Министру образовања, науке, културе и спорта [нбсп]Херцеговачко-неретванског кантона .

Коначно именовање кандидата извршит ће се у складу са статутом установе.

Било који кандидат или било који члан јавности може поднијети приговор на коначно именовање, ако вјерује да у процесу именовања нису поштовани принципи утврђени Законом о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ. Приговор се подноси истовремено Градоначелнику Мостара, Предсједнику Владе ХНК и[нбсп] Омбудсману Федерације БиХ.

Јавни оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у Службеним новинама Федерације БиХ, два дневна листа у БиХ, wеб страници Града Мостара и на огласној табли Града Мостара.

Рок за подношење пријава рачуна се од дана објаве огласа у Службеним новинама Федерације БиХ.

Пријаве на прописаном обрасцу са траженим документима треба доставити лично или препорученом поштом на адресу: Град Мостар, Улица Адема Бућа 17, Комисији за избор предсједника и чланова управног одбора Народног позоришта Мостар, са назнаком «ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС-НЕ ОТВАРАТИ» .

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Иди назад