ЈАВНИ ПОЗИВ

за расподјелу средстава грантова за пројекте од интереса за град утврђених Прорачуном Града Мостара за 2015. годину

На темељу чланка 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04 и Службени гласник Града Мостара број 8/09 и 15/10) и чланка 2. Одлуке о поступку и критеријима за расподјелу средстава текућих грантова појединцима, невладиним и непрофитним организацијама утврђених Прорачуном Града Мостара (Службени гласник Града Мостара број 10/06), Градоначелник Града Мостара расписује

Ј А В Н И П О З И В

за расподјелу средстава грантова за пројекте од интереса за град утврђених Прорачуном Града Мостара за 2015.годину

I

Расписује се Јавни позив за расподјелу средстава грантова за пројекте од интереса за град, утврђених Прорачуном Града Мостара за 2015. годину, у износу од 100.000,00 (стотисућа) КМ, с циљем потпоре активностима појединаца, невладиних и непрофитних организација на локалном нивоу које могу својом способношћу и специфичним активностима допринијети развоју плуралистичког демократског друштва, јачању локалне самоуправе и судјеловању грађана у вршењу јавних послова

II

Право пријаве на Јавни позив имају:

1.Грађани-појединци,
2.Удруге грађана – невладине организације, фондације и вјерске заједнице - институције,
3.Установе чији оснивач је Град Мостар.

III

Критерији за додјелу средстава грантова од пројекте од интереса за град су:

- да је пријављени пројект од значаја за Град Мостар, односно да је намијењен грађанима Мостара,
- да подноситељ пројекта има пребивалиште односно сједиште на подручју Града Мостара (уред или подуред) или да своје активности обавља на подручју Града Мостара,
- да вриједност пријављеног пројекта није већа од 10.000,00 (десет тисућа) КМ, односно да вриједност пријављеног дијела пројекта није већа од 10.000,00 (десет тисућа) КМ, под увјетом да је подноситељ пријаве осигурао финанцијска средства за реализацију преосталог дијела пројекта (пројекти за које су апликанти осигурали дио финанцијских средстава од другог донатора могу се суфинанцирати у максималном износу до 10.000,00 (десет тисућа) КМ),

- да се пријављени пројекти односе на неке од сљедећих области:
Изградња и развој локалне заједнице: пројекти који потичу веће учешће грађана у предлагању и доношењу одлука на локалној разини, развој цивилног друштва, пројекти који промовирају укљученост волонтера, пројекти који потичу веће
учешће младих у друштвеном животу, пројекти који доприносе валоризирању и промицању туристичких потенцијала града, помажу промоцији међународног имиџа града, те подижу разину демократизације друштва у локалној самоуправи;

Социјална сигурност и здравствена заштита: помоћ старим и болесним, помоћ дјеци без родитељског старања, помоћ учесницима и жртвама рата, помоћ особама са посебним потребама, помоћ расељеним особама, избјеглим и повратницима, психосоцијални програми помоћи грађанима;


Образовање: преквалификација, дошколовање и описмењивање, професионална оријентација младих, едукативни пројекти за борбу против друштвених порока наркоманије, алкохолизма, криминала и др., пројекти који потичу на толеранцију, равноправност сполова, демократизацију друштва, побољшање увјета и квалитета одгојно-образовног рада;

Култура: креативно изражавања у глазби, драми и медијима (концерти, казалишне представе и културно-умјетнички аматеризам), потпора у раду школских секција из области културе, пројекти у области издавачке дјелатности који се односе на град Мостар и његове грађане, пројекти на заштити културног наслијеђа, пројекти етнографских садржаја, пројекти вјерских и других манифестација, побољшање техничких увјета за реализацију културних активности;

Спорт: спортске активности с дјецом и омладином, спортско-рекреативни садржаји за грађане, инвалиде и особе с посебним
потребама, пројекти масовне тјелесне културе, традиционалне градске спортске манифестације, одгојни и едукативни спортски пројекти, побољшање техничких увјета за реализацију спортских активности;

Екологија и заштита животиња: пројекти који промовирају одговоран однос према природи и унапређење квалитета људског живота, повећање зелених површина у граду, пошумљавање градских и приградских дијелова града, пројекти уређења обала ријека и језера, пројекти чији је циљ подизање разине културе становања и очување животне средине, еколошка натјецања и слично.

IV

Пројекат треба садржавати:

Назив пројекта и област на коју се пројекат односи,
- Детаљан опис пројекта са евентуално потребном пропратном документацијом (скице, цртежи, планови, фотографије и сл.) и временом трајања пројекта, не дужим од 12 мјесеци,
- Јасне циљеве пројекта,
- Циљне групе/коме је пројект намијењен,
- Податке о водитељу пројекта,
- Прорачун пројекта,
- Друге изворе финанцирања пројекта, укључујући изворе саме организације/појединца.

V


Оцјењивање и избор пројеката пријављених по Јавном позиву вршит ће посебно Повјеренство за оцјењивање и избор пројеката, које именује Градоначелник.

Одлуку о додјели средставагрантова за пројекте од интереса за град доноси Градоначелник на приједлог Повјеренства.

VI

Пријаве на Јавни позив подносе се обвезно на посебном Пријавном обрасцу, Одјелу за друштвене дјелатности Града Мостара - Повјеренству за оцјењивање и избор пројеката, Ул. Адема Бућа број 17 Мостар.

Пријавни образац се може преузети у писарници Града Мостара, Ул. Адема Бућа број 17 или са Wеб странице Града Мостара, www.мостар.ба .

Уз попуњен Пријавни образац неопходно је приложити:


-Пројект са којим организација/појединац конкурира за додјелу средстава,
-Рјешење о упису у регистар за правне особе,
-Кратак опис организације/за појединце животопис/, с подацима о претходно реализираним пројектима,
Извјешће о пословању у претходној години са финанцијским извјешћем. Пријаве се подносе у затвореној куверти путем поште или предајом у Писарници Града Мостара са назнаком “ Пријава на Јавни позив за расподјелу средстава грантова за пројекте од интераса за град ”.

Рок за подношење пријава је 15.10.2015. године.

Право пријаве на Јавни позив не могу остварити упосленици Града Мостара као ни упосленици установа и јавних подузећа чији је оснивач Град Мостар.

Предност при додјели средстава грантова могу имати појединци, удруге и установе које реализирају заједничке пројекте, овисно о квалитети пројекта.

Пријаве са непотпуном траженом документацијом, поднесене мимо утврђене форме и рока, неће се разматрати.

Све додатне информације о Јавном позиву можете добити контактирајући Службу за одгој, образовање, младе и спорт, Града Мостара на број телефона 036/316-402.

О резултатима Јавног позива сви судионици Јавног позива ће бити обавијештени путем wеб странице Града Мостара, www.мостар.ба.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубо Бешлић

Иди назад