• Град Мостар
  • Натјечаји
  • Позив за достављање понуда -систематских љекарских прегледа ученика основних школа

Позив за достављање понуда -систематских љекарских прегледа ученика основних школа

1. Град Мостар, ул. Адема Бућа бр. 17, 88000 Мостар

2.Опис предмета набавке и техничка спецификација

2.1. Услуга систематских љекарских прегледа ученика основних школа са подручја Града

Мостара:

Лот 1: Услуга вршења систематских љекарских прегледа ученика основних школа са Градских подручја: Запад, Југозапад и Југ (1.,3., 5. и 7. разреди).

Лот 2: Услуга вршења систематских љекарских прегледа ученика основних школа са Градских подручја: Стари град, Сјевер и Југоисток (1., 3., 5. и 7. разреди).

2.2. Услуге систематских љекарских прегледа обухватају лабораторијске и специјалистичке прегледе детаљно описане у Анексу 2 овог позива.

Услуге ће се пружати у просторијама понуђача, према мјесту сједишта основних школа.

Почетак пружања услуга је након потписивања уговора и то сваки радни дан према уговореној динамици док систематски преглед не обаве сви ученици. 

3.Услови за квалификацију и потребни докази

3.1. Да би учествовали у овом поступку набавке понуђачи морају испуњавати услове који се односе на способност обављања професионалне дјелатности, а као доказ доставља се:

а) актуелни извод из судског регистра којим се доказује да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је у вези са предметом ове јавне набавке, ИД и ПДВ број,

б) изјаву о техничкој опремљености и оспособљеност понуђача за извршење услуге из предмета набавке.

Изјава о техничкој опремљености садржи и имена стручних лица која ће бити ангажована на пружању предметних услуга.

4.Критериј за избор понуде

4.1. Уговор се додјељује понуђачу на основу критерија „најнижа цијена“.

5.Период на који се закључује уговор

5.1. Уговор се закључује за извршење услуге до краја наставне 2016/2017 и 2017/2018 године.

6.Период важења понуде.

6.1. Понуда која се доставља мора важити 60 дана рачунајући од дана крајњег рока за пријем понуда

Уколико понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се сматра да је рок важења понуде онај који је наведен у овом Позиву.

7.Начин и рок достављања понуда и адреса на које се понуда доставља

7.2. Понуде се достављају на адресу: Град Мостар, Адема Бућа бр.17, 88000 Мостар, до 05.11.2016. године до 12,00сати.

7.1.Понуда се доставља у оргиналу у запечаћеној и непровидној коверти, са печатом и потписом понуђача, именом и адресом, а на коверти треба писати: „Понуда за систематске љекарске прегледе ученика основних школа - НЕ ОТВАРАТИ“.

7.2. Понуде се достављају на адресу: Град Мостар, Адема Бућа бр.17, 88000 Мостар, до 05.11.2016. године до 12,00сати.

Преговарање

8.1. Уговорни орган ће извршити провјеру испуњености квалификационих услова утврђених овим позивом, о чему ће сачинити одговаранући записник.

8.2. Само понуђачи који буду испуњавали квалификационе услове бити ће позвани на преговоре према редосљеду подношења почетних понуда према редосљеду подношења почетних понуда што ће утврдити Уговорни орган.

Контакт особа за информације и преузимање тендерске документације: Ибрахим Кашић, Телефон: 316-600, Моб. 061 891-035. 

Иди назад