JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/03), članka 21. Zakona o kazališnoj djelatnosti („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“ 6/05) i članka 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04, 8/09 i 15/10) sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prijema volontera VII. stupnja stručne spreme u Gradu Mostaru, broj: 02-36-14136/13 od 19.07.2013. godine, Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Na temelju članka 26. Zakona o Popisu pučanstva, kućanstva i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisno povjerenstvo Grada Mostara objavljuje Javni poziv. Ovim javnim pozivom Popisno povjerenstvo Grada Mostara poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa

Pročitaj više...

Javni poziv

Grad Mostar-gradonačelnik u postupku popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini , koji će se provesti u periodu od 01.- 15. 10.2013 godine,a u skladu sa člankom 26.Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 godine („Službeni glasnik BiH“, broj:10/12, i 18/13),objavljuje

Pročitaj više...

Priopćenje-poziv

Odjel za financije i nekretnine, Služba za nekretnine Grada Mostara, temeljem članka 25. Zakona o izvlaštenju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) i članka 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 2/98 i 48/99) u postupku izvlaštenja/eksproprijacije nekretnina u katastarskoj općini Rodoč,

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03) i članka 6. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanja upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostar, te njihovim pravima, obvezama i odgovornosti („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/05), gradonačelnik Grada Mostara objavljuje

Pročitaj više...

ISPRAVKA OBAVIJESTI 413-2-3-1-46/13

Broj obavijesti koja se ispravlja 413-2-3-1-46/13 Datum objave obavijesti 1.4.2013. Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I 1. Podaci o ugovornom TIJELU Naziv Kontakt osoba Grad Mostar - PIU Vihovići Mostar-II faza Željana Vučić d.i.g. Adresa Poštanski broj Adema Buća 19 88000 Mostar Općina/Grad Identifikacijski broj/Jedinstveni identifikacijski broj

Pročitaj više...

OBAVIJEST O NABAVI BROJ 413-2-3-1-46/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv Kontakt osoba GRAD MOSTAR Željana Vučić Adresa Poštanski broj ADEMA BUĆA 19 88000 Općina/Grad Identifikacijski broj/Jedinstveni identifikacijski broj Mostar 4227396110007 Telefon Faks 036500600 036580032 Elektronska pošta (e-mail) Internet adresa (web) www.mostar.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1

Pročitaj više...

J A V N I P O Z I V

Na temelju odredbi Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/11 i 2/12) Grad Mostar upućuje svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da do 1.3.2013 godine (petak) podnesu zahtjev za privremeno korištenje javne površine za postavljanje stolova i otvorenih terasa, postavljanje pokretnih radnji i tezgi, te rashladnih uređaja za 2013 godinu. Predmetni Zahtjev se može podnijeti u prostorijama Grada Mostara, ul. Adema Buća br.19, Mostar ili putom pošte. Sve fizičke i pravne osobe koje su u 2012 godini privremeno koristile javne površine na temelju odobrenja

Pročitaj više...