J A V N I P O Z I V

Na temelju odredbi Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 5/11 i 2/12) Grad Mostar upućuje svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da do 1.3.2013 godine (petak) podnesu zahtjev za privremeno korištenje javne površine za postavljanje stolova i otvorenih terasa, postavljanje pokretnih radnji i tezgi, te rashladnih uređaja za 2013 godinu.

Predmetni Zahtjev se može podnijeti u prostorijama Grada Mostara, ul. Adema Buća br.19, Mostar ili putom pošte.

Sve fizičke i pravne osobe koje su u 2012 godini privremeno koristile javne površine na temelju odobrenja izdanoga od strane Odjela za urbanizam i građenje podnose Gradu Mostaru predmetni zahtjev i dokaz (potvrde izdane od strane Odjela za financije i nekretnine) da su u potpunosti izmirili sve obveze prema Gradu Mostaru u posljednje tri (3) godine.

Fizičke i pravne osobe koje nisu privremeno koristile javnu površinu u 2012 godini podnose Gradu Mostaru uz predmetni zahtjev kopiju katastarskog plana sa ucrtanom javnom površinom koja se namjerava zauzeti, kopiju akta o registraciji firme odnosno posljednje izdano odobrenje za rad, kopiju posljednjeg rješenja kojim je odobreno zauzimanje javne površine na istom mjestu i dokaz (potvrde izdane od strane Odjela za financije i nekretnine Grada Mostara) da su u potpunosti izmirili sve obveze prema Gradu Mostaru u posljednje tri (3) godine.

Sukladno članku 3. stavku 4. Odluke o privremenom korištenju javnih površina, javne površine mogu se početi koristiti samo na temelju pravosnažnog odobrenja izdanoga od strane Odjela za urbanizam i građenje.

Naknada za korištenje javnih površina za gore navedene namjene plaća se unaprijed, a rješenje će se uručiti stranci nakon dostave dokaza o uplati utvrđenoga iznosa.

Gradska uprava Grada Mostara

 

 

 

Natrag