JAVNI NATJEČAJ

Broj:02- 25-6912/12-1

Mostar:21.06.2012 godine

Na temelju članka 1. stavak 2. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu lokacija u svrhu postavljanja montažnih objekata tipa kioska broj 02-25-6912/12 od 21.06.2012.godine, članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 8/09 i 15/10), u svezi sa člankom 7. stavak (1) Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/11 i 2/12), gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu lokacija u svrhu

postavljanja montažnih objekata tipa kioska

I

Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu lokacija u svrhu postavljanja montažnih objekata tipa kioska, sukladno Odluci o donošenju i provođenju Programa razmještaja kioska u Gradu Mostaru („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 2/12):

Lokacija br. 76. u Mostaru, ul. Kralja Petra Krešimira IV,  na dijelu   k.č. 2379/1  k.o. Mostar II

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 10,00 KM mjesečno (I Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 84. u Mostaru, u ul. Midhat Hujdur – Hujka (SRC), na dijelu k.č. 115/1 k.o. Mostar I

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 8,00 KM mjesečno (II Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 92. u Mostaru, u ul. Franjevačka, na dijelu k.č. 4336 k.o. Mostar II

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 10,00 KM mjesečno (I Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 116. u Mostaru, u ul. Vukovarska, na dijelu k.č. 1028/1 k.o. Mostar II

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 10,00 KM mjesečno (I Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM

Lokacija br. 117. u Mostaru, u ul. Midhat Hujdur – Hujka (SRC), na dijelu k.č. 115/1 k.o. Mostar I

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 8,00 KM mjesečno (II Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 119. u Mostaru, u ul. Branilaca Bosne, na dijelu k.č. 902/1 k.o. Blagaj

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 7,00 KM mjesečno (III Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 120. u Mostaru, u ul. Branilaca Bosne, na dijelu k.č. 3049/5 k.o. Blagaj

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 7,00 KM mjesečno (III Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 121. u Mostaru, u ul. Midhat Hujdur – Hujka (SRC), na dijelu k.č. 115/1 k.o. Mostar I

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 8,00 KM mjesečno (II Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 122. u Mostaru, u ul. Lučki most, na dijelu k.č. 4055 k.o. Mostar I

- Veličina kioska          3,5 x 3,5m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 8,00 KM mjesečno (II Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 125 u Mostaru u ul. Braće Fejić na dijelu k.č.3234 k.o. Mostar I

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m ?

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 10,00 KM mjesečno (I Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 128 u Mostaru,Tvornica kompresora na dijelu k.č. 25/13 k.o. Mostar I

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 8,00 KM mjesečno (II Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 129 u Mostaru, Tvornica kompresora na dijelu k.č. 25/3 k.o. MostarI

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 8,00 KM mjesečno (II Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 130 u Mostaru u ul. Nikole Šubića Zrinskog na dijelu k.č. 1907 k.o. Mostar II

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 10,00 KM mjesečno (I Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

Lokacija br. 131 u Mostaru u ul. Bulevar  na dijelu k.č.3620 k.o. Mostar II

- Veličina kioska          2,40 x 3,60 m ili 2,0 x 3,0 m

-Početni iznos po 1 m2 iznosi 10,00 KM mjesečno (I Zona)

- Lokacija se dodjeljuje na period od pet godina uz mogućnost produženja.

- Iznos jamčevine je 180,00 KM.

II

Pravo učešća na Javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje uplate 180,00 KM (stoosamdeset KM) na račun Grada Mostara broj: 1610200009950649 kod Raiffeisen Bank, šifra 180, kao jamčevinu za ozbiljnost ponude i koji uz zahtjev prilože uvjerenje Odjela za financije i nekretnine Grada Mostara da, u trenutku podnošenja prijave, nemaju bilo kakvih financijskih obveza po bilo kom osnovu prema Gradu Mostaru.

 III

Pismene ponude se podnose Projektnom timu za realizaciju natječaja za razmještaj kioska u Gradu Mostaru I faza, putem protokola Gradske uprave Grada Mostara, Adema Buća br.19, sa napomenom „Prijava za Javni natječaj za dodjelu lokacija u svrhu postavljanja montažnih objekata tipa kioska - NE OTVARATI“ Prijave sa ponudom podnose se u zapečaćenoj koverti sa naznakom lokacije javne površine, a koja treba da sadrži dvije zapečaćene koverte i to:

A. Koverta sa naznakom „Ponuda“

Podaci dostavljeni u koverti Ponude, ne smiju ukazivati na identitet ponuđača. Ponuda treba sadržavati:

  1. naziv lokacije,
  2. iznos ponuđene naknade u KM/m2  s tim da ne može biti manja od početnog iznosa.

B. Koverta sa podacima o identitetu sa naznakom „Identitet“ treba sadržavati:

Podatke: 

  1. za fizičke osobe: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, ovjerenu kopiju osobne/lične karte, uvjerenje o prebivalištu,
  2. za pravne osobe: naziv, sjedište firme, odgovorna osoba, kontakt telefon, izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana,
  1. dokaz o izvršenoj uplati iznosa od 180,00KM, kao osiguranje za ozbiljnost ponude,
  2. naziv banke i broj tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine,
  3. potvrda Odjela za financije i nekretnine Grada Mostara da ponuđač nema bilo kakvih financijskih obveza po bilo kom osnovu prema Gradu Mostaru.

Sve navedene isprave prilažu se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 IV

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos naknade. Ako su dvije ili više ponuda jednake i utvrđene kao najpovoljnije, provest će se dodatni postupak nadmetanja, na način da najpovoljniji ponuđači u roku od 3 (tri) dana dostave pismenim putem novu ponudu s iznosom ponuđene naknade.

Zaključak o rezultatima Javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mostara i dostaviti preporučenom poštom svim sudionicima Natječaja. Sudionici Natječaja mogu izjaviti pismeni prigovor Gradonačelniku u roku od osam dana od dana dostavljanja Zaključka. Ponuđaču čija ponuda nije ocijenjena kao najpovoljnija vraća se iznos uplaćene jamčevine u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o dodjeli lokacije.  Ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplaćene jamčevine će se uračunati u iznos naknade, a u slučaju njegovog odustajanja jamčevina se ne vraća.

Ukoliko sudionik Javnog natječaja sa utvrđene liste prvenstva odustane od utvrđenog prava na dodjelu lokacije, pravo na dodjelu lokacije ima slijedeći sudionik Javnog natječaja sa utvrđene liste prvenstva.

V

Korisnik lokacije dužan je o svom trošku pribaviti urbanističku suglasnost i odobrenje za građenje, urediti lokaciju i ishoditi potrebne priključke na komunalnu infrastrukturu, te nabaviti i postaviti kiosk.

VI

Prijave sa ponudom na Natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja, a za neposrednu predaju zaključno do 15 sati posljednjeg dana trajanja Natječaja.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim, ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.Navođenje lažnih podataka u prijavi na Javni natječaj osnova je za odbacivanje prijave za dodjelu lokacije. Neblagovremene, nepotpune i ponude čiji ponuđeni iznosi su manji od početnih neće se uzeti u razmatranje.

Povjerenstvo će utvrditi najpovoljniju ponudu (najviši ponuđeni iznos naknade) najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Javni natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen u „Dnevnom listu“, „Dnevnom avazu“, WEB stranici Grada Mostara: www.mostar.ba i oglasnim pločama Grada Mostara.

Otvaranje ponuda izvršit će se 11.07.2012. godine u 9 sati, u prostorijama Odjela za urbanizam i građenje, Kralja Zvonimira br. 14.

VII

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja Javnog natječaja u cijelosti, bez obveze objašnjenja razloga za poništavanje.

Obavijesti u vezi s Javnim natječajem, kao i podaci o izgledu, vrsti i tipu kioska mogu se dobiti u Odjelu za urbanizam i građenje, Kralja Zvonimira br. 14, tel. 036 355 792

 Gradonačelnik

                                                                                                                                                 Ljubo Bešlić

Natrag