Javni natječaj

ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA U

Temeljem članka 45. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 25/03 i 67/05), članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09 i 15/10) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja broj:02-33-7766/12 od 12.07.2012.godine Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA U
DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

 

1.Raspisuje se javni natječaj za dodjelu neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu, za izgradnju poslovnog objekta, i to:

Zemljište označeno kao: k.č. 2410/523 (nova k.č. 2040/4) nastala cijepanjem k.č. 2410/315 (nova 2040/1) k.o. Mostar, upisana u zk. ulošku broj 8320 k.o. Mostar u površini od 1983m2, opštenarodna imovina sa: 1/1dijela i zemljište označeno kao k.č. 2410/428 (nova 2040/3) k.o.Mostar, upisana u zk. ulošku broj 4941, u površini od 2821m2, državno vlasništvo sa 1/1 dijela sa uknjiženim pravom korištenja u korist P & M Company d.o.o. Mostar sa: 1/1 dijela, a prema urbanističko-tehničkim uvjetima utvrđenim načelnom urbanističkom suglasnošću Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, broj: UPI-07/2-25-10018/11 od 28.11.2011.godine sa slijedećim elementima:

Namjena: poslovni objekat

Karakter objekta: Trajan

Boja fasade: po izboru projektanta glavnog projekta

Gabariti i površina objekta:

Katnost objekta:

Korisna površina: 1487,90m2

Otvori: Slobodne orijentacije

Krov: Viševodni

Instalacije u objektu:

- vodovod          Priključiti na postojeću vodovnu mrežu

- elektro             Priključiti na postojeću elektro mrežu

- kanalizacija     Priključiti na postojeću kanalizacijsku mrežu

- PTT                 Priključiti na postojeću

POSEBNI UVJETI:

Sastavni dio ovih Uvjeta je Idejni projekt urađen je od strane poduzeća Stari Grad d.o.o. Mostar broj: 45/11 od 07.2011.godine

Početna cijena (cijena zemljišta + naknada pogodnosti / renta)

Iznosi 179.127,23 KM

 

93.201,00( 1983,00m2x 47) + 85.926,23 ( 1487,90 m2x 57,75 KM)= 179.127,23 KM

Cijena koja se postigne na javnom natječaju (cijena zemljišta + naknada za pogodnosti-renta), sudionik natječaja koji ostvari pravo na dodijeljeno zemljište radi građenje i kome se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, obvezan je platiti, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli.

Pored cijene iz prethodnog stava, sudionik natječaja kome se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, dužan je platiti i naknadu za uređenje građevnog zemljišta, u skladu sa urbanističko tehničkim uvjetima

Naknadu iz prethodnog stava sudionik natječaja, kojem bude dodijeljeno građevno zemljište obvezan je platiti u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje nemaju neizmirene dospjele obveze prema Gradu Mostaru na osnovu naknade za ranije dodijeljeno građevno zemljište, odnosno koje nemaju neizmerenih dospjelih obveza po osnovu obveza i doprinosa.

3. Prednost za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta radi građenja ima sudionik natječaja  koji ponudi najveću naknadu  u odnosu na početnu cijenu iz točke 1. ovog Javnog natječaja.

Pravo prvenstva imat će uknjiženi korisnik dijela građevne parcele označene kao k.č. 2410/428 (nova k.č. 2040/3) k.o. Mostar upisane u zk. ulošku 4941 u površini od 2821m2, na kojoj će se graditi predmetni poslovni objekt.

 Neće se razmatrati prijave na javni natječaj u kojem je ponuđeni iznos naknade manji od visine početne cijene iz točke 1. ovog natječaja, kao ni prijave osoba koje po zakonu ne mogu biti vlasnici objekta za čiju se izgradnju dostavlja ponuda.

4. Prijava za javni natječaj sadrži ime i prezime, adresu i kontakt telefon sudionika natječaja.

Uz prijavu na javni natječaj, sudionik natječaja dužan je priložiti:

a)      ponudu o visini naknade za zemljište koje je predmet konkursa, sa definiranim rokom za

izgradnju objekta na koji se prijava odnosi:

b)  dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od početne cijene naknade tj. iznos od 

      17.912,70 KM, na račun broj:1610200009950649, vrsta prihoda 722631,

       šifra: 180  kod    Raiffeisen bank Mostar, koji iznos će se vratiti učesnicima koji ne budu

       izabrani, a uračunati kao plaćeni dio naknade učesniku koji bude izabran,uplaćeni dio

       kaucije neće se vraćati sudioniku natječaja koji odustane od prijave nakon otvaranja

       ponude;

 c)  dokaz da sudionik javnog natječaja nema neizmirenih dospjelih obveza prema Gradu

Mostaru temeljem naknade za ranije dodijeljeno građevno zemljište ili drugu vrstu propisane naknade temeljem toga (potvrda Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara)

 d)  dokaz da učesnik javnog natječaja nema neizmirenih dospjelih obveza temeljem

  poreza i doprinosa (potvrda Porezne uprave i zavoda PIO/MIO)

  

   Navođenje lažnih podataka u prijavi na javni natječaj ili u priloženim dokumentima, koji    

   utiču na red prvenstva, temelj je za odbacivanje prijave i za oduzimanje dodijeljenog

    građevnog zemljišta na korištenje radi građenja.

5. Rok građenja: sudionik natječaja kome se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, obvezan je radove završiti u roku od 24 mjeseca od dana donošenja rješenja o dodjeli.

6. Tenderska dokumentacija: Izvod iz provedbenog urbanističkog plana, Načelna urbanistička suglasnost kojom su određeni temeljni uvjeti građenja na predmetnom lokalitetu može se preuzeti svakim radnim danom od 10,00 do 15,00sati na adresi: Ulica Kralja Zvonimira broj 14 u Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara.

Prijava na javni natječaj za dodjelu zemljišta dostaviti u zatvorenoj koverti, poštom ili osobno, na adresu Grad Mostar, Komisija za javni konkurs, Adema Buća; 19, s naznakom „ne otvarati“.

Rok za dostavljanje prijava je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u sredstvima javnog informiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javno otvaranje prijava na javni natječaj obavit će se peti dan po isteku objave natječaja, u zgradi Gradske uprave Grada Mostara , ulica Adema Buća  19, sa početkom u 10,00 sati, u nazočnosti zainteresiranih učesnika natječaja i predstavnika sredstava javnog informiranja. Javno otvaranje prijava na natječaj obavit će posebna Komisija  imenovana odlukom Gradskog vijeća.

Zaključak o rezultatima natječaja  Komisija će dostaviti svim sudionicima natječaja u roku od osam dana po zaključenju natječaja. Učesnici natječaja mogu u roku od osam dana od dana prijema Zaključka izjaviti prigovor protiv tog Zaključka Gradskom vijeću.

Nakon proteka roka od osam dana od dana prijema Zaključka, Komisija će Zaključak o rezultatima natječaja sa prigovorima dostaviti Gradskom vijeću radi donošenja rješenja o dodjeli građevnog zemljišta na korištenje radi građenja.

Protiv rješenja Gradskog vijeća ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Ukoliko sudionik natječaja kojem građevno zemljište bude dodijeljeno, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja  o dodjeli, ne plati ponuđenu naknadu za dodijeljeno zemljište  ili mu se rješenjem nadležne službe utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, zemljište će se dodijeliti na korištenje radi građenja narednom učesniku natječaja, prema utvrđenom redu prvenstva, a uplaćeni depozit se neće vratiti.

Grad Mostar ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom natječaju, te zadržava pravo da ovaj natječaj poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima  natječaja. Ovaj Javni natječaj će se objaviti u najmanje dva dnevna lista, te na oglasnim pločama Gradske uprave Grada Mostara i područnih ureda, te na službenoj web stranici Grada.

 

 

 

GRADONAČELNIK

 

                                                                                                                        Ljubo Bešlić

  

 

 

 

 

 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrag