JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

  1.      Raspisuje se javni natječaj za dodjelu neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta  u državnom vlasništvu, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, i to:

zemljište označeno kao : k.č.134/28 ( dio nove k.č. 2941/3 k.o. Mostar II ), nastala cijepanjem od k.č.134/10 k.o. Mostar, upisana u zk. izvatku broj: 3098 k.o. Mostar II, u površini od 63 m2,vlasništvo-suvlasništvo Sušac (Marko) Pero, sa ½ dijela i Sušac rođ. Miličević (Jozo) Branka sa ½ dijela, i k.č. 134/29 k.o. Mostar ( dio nove k.č. 2941/3 k.o. Mostar II ), nastala cijepanjem  k.č.134/26 k.o. Mostar, upisana u zk. izvatku broj:2116 k.o Mostar, u površini od 100 m2, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja građevnog zemljišta Direkcije za izgradnju stambenih i drugih objekata Mostar sa 1/1, a prema urbanističko-tehničkim uvjetima utvrđenim načelnom urbanističkom suglasnošću Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, broj: UPI -07/2-25-6502/11 od 14.10.2011. godine sa slijedećim elementima:

Namjena: stambeno-poslovni objekt

Karakter: trajan

Gabariti i površina objekta: 6,75m x 13,95 m

Katnost objekta: Po + Pr + kat + pot

Korisna površina:

( Napomena: konačna neto površina objekta će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje-eventualna razlika naknade za pogodnosti / renta će se obračunavati po prihvaćenoj ponuđenoj cijeni po m2 )

Pristup objektu:

- Iz Vukodolske ulice

- Ulaz u objekt iz Vukodolske ulice

- Parkiranje u sklopu naselja

Početna cijena ( cijena zemljišta + naknada pogodnosti/renta ) iznosi 20.651,30 KM

 

 7.661,00 ( 163,00 m2 x 47,00KM ) +  12.990,30 ( 224,90 m2 x 57,75KM ) = 20.651,30 KM

 

Naknada za pogodnosti – renta u iznosu od 12.990,30 KM, utvrđena je u rješenju Odjela za urbanizam i građenje broj: UPI-07/2-25-6502/11 od 14.10.2011.godine

Cijena koja se postigne na javnom natječaju (cijena zemljišta + naknada za pogodnosti-renta), sudionik natječaja koji ostvari pravo na dodijeljeno zemljište radi građenja i kojim se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, obavezan je uplatiti, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli.

2.Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje nemaju neizmirene dospjele obveze prema Gradu Mostaru temeljem naknade za ranije dodijeljeno građevno zemljište, odnosno koje nemaju neizmirenih dospjelih obveza temeljem obveza i doprinosa.

3.Prednost za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta radi građenja ima sudionik natječaja koji ponudi najveću naknadu u odnosu na početnu cijenu iz točke 1. ovog natječaja.

Pravo prvenstva imat će vlasnik dijela građevne parcele označene kao k.č.134/28 nastala cijepanjem od k.č.134/10 i postojećeg  stambenog objekta uz koji će se graditi predmetni stambeni objekat. Neće se razmatrati prijave na javni natječaj u kojem je ponuđeni iznos naknade manji od visine početne cijene  iz točke 1. ovog natječaja, kao ni prijave osoba koje po zakonu ne mogu biti vlasnici objekta za čiju se izgradnju dostavlja ponuda.

4. Prijava na javni natječaj sadrži ime i prezime, adresu i kontakt telefon sudionika natječaja.

Uz prijavu na javni natječaj, sudionik natječaja dužan je priložiti:

a)      ponudu o visini naknade za zemljište koje je predmet natječaja, sa definiranim rokom za izgradnju objekta na koji se prijava odnosi;

b)      dokaz o uplati kaucije (depozita ) u visini od 10 % od početne cijene naknade tj. iznos od 20.651,30 KM, na račun broj : 1610200009950746 kod Raiffeisen bank Mostar,vrsta prihoda br: 722431 koji iznos će se vratiti sudionicima koji ne budu izabrani, a uračunati kao plaćeni dio naknade sudioniku koji bude izabran, uplaćeni dio kaucije neće se vraćati sudioniku natječaja koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude;

c)      dokaz da sudionik javnog natječaja nema neizmirenih dospjelih obveza prema Gradu Mostaru temeljem naknade za ranije dodijeljeno građevno zemljište ili drugu vrstu propisane naknade temeljem toga ( potvrda  Odjela za financije i nekretnine Grada Mostara),

d)     dokaz da sudionik javnog natječaja nema neizmirenih dospjelih obveza na temelju poreza i doprinosa (potvrda Porezne uprave i zavoda PIO/MIO).

Navođenje lažnih podataka u prijavi na javni natječaj ili u priloženim dokumentima, koji utiču na red prvenstva, temelj je za odbacivanje prijave i za oduzimanje dodijeljenog građevnog zemljišta na korištenje radi građenja.

5. Rok građenja: sudionik natječaja kome se rješenjem Gradskog vijeća dodijeli predmetno zemljište, obavezan je radove završiti u roku od 24 mjeseca od dana donošenja rješenja o dodjeli.

6. Tenderska dokumentacija : Izvod iz provedbenog urbanističkog plana, Načelna urbanistička suglasnost kojom su određeni osnovni uvjeti građenja na predmetnom lokalitetu, može se preuzeti svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 sati na adresi: Ulica Kralja Zvonimira broj 14 u Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara.

Prijavu na javni natječaj za dodjelu zemljišta dostaviti u zatvorenoj koverti, poštom ili osobno, na adresu Grad Mostar, Povjerenstvu za javni natječaj, Adema Buća broj; 19, s naznakom „ne otvarati“.

Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u sredstvima javnog informiranja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Javno otvaranje prijava na javni natječaj obavit će se peti dan po isteku objave natječaja,   u zgradi Gradske uprave Grada Mostara, ulica Adema Buća broj 19, sa početkom u 10 sati, u nazočnosti zainteresiranih sudionika natječaja i predstavnika sredstava javnog informiranja.Javno otvaranje prijava na natječaj obavit će posebno Povjerenstvo imenovano odlukom  Gradskog vijeća broj: 01-02-941/05 od 20.10.2005.godine.
Zaključak o rezultatima natječaja Povjerenstvo će dostaviti svim sudionicima natječaja u roku od osam dana po zaključenju natječaja.Sudionici natječaja  mogu u roku od osam dana od dana prijema  Zaključka izjaviti prigovor protiv  tog Zaključka Gradskom vijeću.
Nakon proteka roka od osam dana od dana prijema Zaključka, Povjerenstvo će Zaključak o rezultatima natječaja sa prigovorima sudionika natječaja dostaviti Gradskom vijeću radi donošenja rješenja o dodjeli građevnog zemljišta  na korištenje radi građenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.
Ukoliko sudionik natječaja kojem građevno zemljište bude dodijeljeno, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli, ne plati ponuđenu naknadu za dodijeljeno zemljište (cijena zemljišta + naknada za pogodnosti-renta), te odustane od izgradnje na dodijeljenom zemljištu ili mu se rješenjem nadležne službe utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, zemljište će se dodijeliti na korištenje radi građenja narednom sudioniku natječaja, prema utvrđenom redu prvenstva, a uplaćeni depozit se neće vratiti.
Grad Mostar ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom natječaju, te zadržava pravo da ovaj natječaj poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić

Natrag