JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Mostara

Objavljeno 4.XI.2011. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Hercegovačko-neretvanska županija
Grad Mostar
Gradonačelnik

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/211), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Grada Mostara

I

Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Mostara redovitim studentima diplomskog i dodiplomskog studija.
Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2011/2012. godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata.
Studenti koji apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija prijavljuju se za dodjelu stipendije iz jedne od četiri grupe stipendija:
I grupa   -  Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,
II grupa -  Stipendije po osnovu rezultata u učenju,
III grupa - Stipendije po osnovu obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života i
IV grupa - Stipendije za uspješne sportiste.
Student može podnijeti aplikaciju za jednu ili više grupa stipendija.
Student može ostvariti pravo na dodjelu samo jedne stipendije.

II

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Grada Mostara imaju redoviti studenti dodiplomskog i diplomskog studija  koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
da su državljani Bosne i Hercegovine,
da imaju prebivalište na području Grada Mostara,
da su studenti javnog univerziteta ili sveučilišta,
da su u statusu redovitog studenta,
da nisu u statusu apsolventa,
da nisu, osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,
da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit
da nisu stariji od 26 godina.
Stipendija se ne može dodjeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.

III

Visina mjesečne stipendije iznosi:
- 200,00 (dvjesto) KM za studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju izvan Mostara,
- 150,00 (stopedeset) KM za  studente ostalih fakulteta i studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju u Mostaru.
Fakultetima za deficitarna zanimanja u akademskoj 2011/2012. godini smatraju se sljedeći fakulteti:
Glazbena akademija,
Akademija  scenskih umjetnosti,
Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet,
Farmaceutski fakultet,
Prehrambeno - tehnološki fakultet,
Poljoprivredno - prehrambeni fakultet, odsjek prehrambene tehnologije,
Kemijsko-tehnološki fakultet,
Arhitektonski fakultet,
Geodetski fakultet,
Građevinski fakultet - odsjek geodezija,
Veterinarski fakultet,
Grafički fakultet,
Prirodno-matematički fakultet - odsjek matematika, fizika,
Elektrotehnički fakultet,
Fakultet informacijskih tehnologija, Fakultet računarstva,
Filozofski fakultet - odsjek za latinski jezik, orijentalna filologija i knjižničarstvo.

IV

Listu prioriteta za dodjelu stipendija i Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija.
Prijedlog Listi prioriteta za dodjelu stipendija utvrđuje Gradonačelnik i iste se objavljuju  na oglasnoj ploči  i web stranici Grada Mostara www.mostar.ba  u roku od 30 (trideset) dana od dana zatvaranja natječaja.
Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Listu prioriteta u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja iste.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik koji svojom Odlukom utvrđuje konačnu Listu prioriteta za dodjelu stipendija. Odluka po prigovoru je konačna.
Lista prioriteta za dodjelu stipendija utvrđuje se sukladno s kriterijima utvrđenim Odlukom o načinu i kriterijima za stipendiranje stiudenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11) koja je objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Grada Mostara.
Dodjeljene stipendije će odražavati u načelu nacionalnu strukturu Grada Mostara.

V

Prijave na natječaj za dodjelu stipendije podnose se isključivo na posebnom  obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Mostara, u Ulici Adema Buća broj 19 ili s web stranice Grada Mostara.
Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti trebaju priložiti originale ili ovjerene kopije slijedeće obvezne dokumentacije:

 1. Potvrdu o  prebivalištu na području Grada Mostara(CIPS);
 2. Potvrdu o statusu redovitog studenta javnog univerziteta ili sveučilišta;
 3. Potvrdu da nisu, osim iz opravdanih razloga,  ponavljali godinu studija.
 4. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit ovjerenu od strane organa uprave.

Pored navedene obavezne dokumentacije studenti su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije slijedeće dokumentacije:

 Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendije I grupe - Stipendije za studente

deficitarnih zanimanja  pored navedene obvezne dokumentacije dužni su dostaviti:

 1. Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine ili završnog razreda srednje škole,
 2. Potvrdu da je student bio učenik generacije u završnom razredu srednje škole ili da je u  prethodnoj akademskoj godini dobio Dekanovu/Rektorovu nagradu,
 3. Kućnu listu sa navedenim podacima o godini rođenja svakog člana obiteljskog kućanstva,
 1. Dokaze o obiteljskom standardu:

-          uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove obiteljskog kućanstva,

-          za  sve članove obiteljskog kućanstva  korisnike osobne ili obiteljske mirovine iz zemlje ili inozemstva (ovjerena kopija posljednjeg odreska mirovine),

-          za  sve članove obiteljskog kućanstva starije od 15 (petnaest) godina uvjerenje da su redoviti učenici, studenti ili da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje,

-          za članove obiteljskog kućanstva koji su neuposleni i ne ostvaruju pravo na mirovinu, potvrda nadležnog organa PIO/MIO ili uvjerenje Službe za zapošljavanje,

-          dokaz o  svim drugim prihodima obiteljskog kućanstva, a koji nisu gore navedeni.

            Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendije II grupe - Stipendije po osnovu rezultata u učenju dužni su pored navedene obvezne dokumentacije dostaviti:

 1. Potvrdu da imaju prosječnu ocjenu najmanje 8,1 odnosno 3,5 u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole, odnosno potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine ili završnog razreda srednje škole,
 2. Potvrdu da je student bio učenik generacije u završnom razredu srednje škole ili da je u prethodnoj akademskoj godini dobio Dekanovu/Rektorovu nagradu,
 3. Potvrdu da je studentov znanstveni ili stručni rad objavljen u domaćoj ili stranoj referentnoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji,
 4.  Potvrdu da je dobio nagradu na domaćem ili stranom natjecanju iz oblasti znanja i kulture.

            Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendije III grupe - Stipendije temeljem obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života pored navedene obvezne dokumentacije trebaju dostaviti:

 1. Kućnu listu sa navedenim podacima o godini rođenja svakog člana obiteljskog kućanstva,
 2. Dokaze o  otežanim uvjetima života:

-          dokaz o poginulim i umrlim roditeljima  (uvjerenje nadležnog  organa ili smrtni list),

-          rješenje o utvrđivanju invaliditeta za studenta podnositelja prijave  kao i za članove obiteljskog kućanstva,

-          dokaz o statusu borca/branitelja BiH i dužini sudjelovanja u obrani BiH za članove obiteljskog kućanstva, kao i za umrlog roditelja (rješenje nadležnog organa);

-          dokaz da je student civilna žrtva rata,

-          dokaz da je roditelj invalid rada I kategorije.

3.  Dokaze o obiteljskom standardu:

-          uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove obiteljskog kućanstva,

-          za  sve članove obiteljskog kućanstva  korisnike osobne ili obiteljske mirovine iz zemlje ili inozemstva (ovjerena kopija posljednjeg odreska mirovine),

-          za  sve članove obiteljskog kućanstva starije od 15 (petnaest) godina uvjerenje da su redoviti učenici, studenti ili da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje,

-          za članove obiteljskog kućanstva koji su neuposleni i ne ostvaruju pravo na mirovinu, potvrda nadležnog organa PIO/MIO ili uvjerenje Službe za zapošljavanje,

-          dokaz o  svim drugim prihodima obiteljskog kućanstva, a koji nisu gore navedeni,

4.  Druge  dokaze  potrebne  za  dokazivanje  otežanih uvjete života.

            Studenti koji apliciraju za dodjelu stipendije IV grupe - Stipendije za uspješne sportiste dužni su pored navedene obvezne dokumentacije dostaviti:

Dokaz o odgovarajućim sportskim rezultatima ili poretku u prethodnoj kalendarskoj godini ovjeren od granskog saveza.

Osnov za aplikaciju za dodjelu stipendije za uspješne sportiste je odgovarajući sportski rezultat ili poredak koji sportista postigne na natjecanjima u prethodnoj kalendarskoj godini. Sportski rezultat, poredak ili norma koju sportista ili sportska ekipa postigne na međunarodnom sportskom natjecanju može biti osnova za aplikaciju pod uvjetom da je nastup sportiste ili sportske ekipe na tom natjecanju odobrio pripadajući nacionalni sportski savez. Osnov za aplikaciju može biti i postignuti poredak na godišnjoj rang listi međunarodnog ili nacionalnog sporskog saveza za one sportiste čiji međunarodni i nacionalni sportski savezi imaju utvrđenu metodologiju određivanja rang liste i vode evidenciju o poretku na rang listama svojih sportaša.

Pravo na stipendiju može ostvariti samo sportista čiji je klub punopravni član Sportskog Saveza Grada Mostara.

Prednost u stipendiranju će imati rezultati ostvareni u olimpijskim sportovima.

Svi postignuti rezultati u protekloj godini koji se uzimaju kao osnov za aplikaciju za dodjelu stipendije za uspješne sportiste, moraju biti ovjereni od strane granskog saveza, inače se neće uzimati u razmatranje.

Odluka o dodjeli stipendija za uspješne sportiste donijet će se na temelju prijedloga Sportskog Saveza Grada Mostara

VI

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti na  adresu: Grad Mostar – Povjerenstvo za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija,  Adema Buća br.19.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u sredstvima javnog informiranja.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Službi za odgoj, obrazovanje  mlade i sport, ulica Kralja Tvrtka bb – raniji Đački dom, telefon 321- 431.
Nepravodobne i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Međusobni odnosi između studenta kojem bude dodjeljena stipendija i Grada Mostara, regulirati će se posebnim Ugovorom.

GRADONAČELNIK
Ljubo Bešlić
Broj: 02 - 40 - 11347/11
Mostar,31.10.2011.god.

Natrag