Javni natječaj

Na temelju Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostora Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 3/11), gradonačelnik Grada Mostara, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu u zakup poslovnih prostorija  Grada Mostara

 

Članak 1.

 

R/b

 

Adresa poslovnog prostora

 

 

 

Površina

 

k.č.

 

Početni nivo

zakupnine

KM/ m2

 

Namjena

 

Stanje PP

 

1

 

Kujundžiluk br.6

 

28,25 m2

 

 

19/65 k.č.

 

10 KM/m2

 

Izrada umjetničkih slika, predmeta od gvožđa,bakra i drugih metala.

Izrada umjetničkih mozaika (vaza).

Kazandžijska djelatnost,

Izrada duboreza u drvetu i

Izrada ukrasnih predmeta od drveta

 

Neoštećen

 

2

 

Kurluk bb

 

10,00 m2

 

28/35 k.č.

(nova 3298)

 

10 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen

 

3

 

Tabhana bb

 

16,24 m2

48/5 k.č.

(nova 5690/2 dio)

 

10 KM/m2

Krznarska, tašnarska, ćilimarska djelatnost

Izrada umjetničkih mozaika (vaza).

Izrada čipki, tapiserija i drugih umjetničkih tkanja.

 

Neoštećen

 

4

 

Mala Tepa br.1

 

31,96 m2

 

28/1 k.č.

(nova 3318)

 

10 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen

 

5

 

Stjepana Radića br.3

 

118,64 m2

 

1325/1 k.č.

 

10 KM/m2

 

Uredska djelatnost

 

Neoštećen

 

6

 

Braće Fejića br.41

 

 

52,72 m2

 

33/3 k.o

(nova 3057)

 

8 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen

 

7

 

Braće Fejića br.4

 

114,70 m2

 

34/62 i 34/61 k.č.

 

8 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen.

 

8

 

Braće Fejića br.15

 

44,80 m2

 

33/117 k.č.

(nova 3070)

 

8 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen

 

9

 

Braće Fejića br.71A

 

42,32 m2

 

28/70 k.č

(nova 3329)

 

8 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen

 

10

 

Adema Buća br.10

 

32,00 m2

 

41/86k.č.-dio

(nova 3847)

 

8 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen

 

 

 

11

 

 

 

Kralja Tomislava br.87

 

 

15,00 m2

 

 

 

2818/4 k.č.

 

 

 

8 KM/m2

 

 

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

 

 

Neoštećen

 

12

 

Maršala Tita br.138

 

30,08 m2

 

28/48 k.č.

(nova 3313)

 

6 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen

 

13

 

Maršala Tita br.141A

 

15,06 m2

 

19/17 k.č

(nova 3824)

 

 

6 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen

 

14

 

Maršala Tita br.149A

 

40,00 m2

 

18/61 k.č.

(nova 3810)

 

6 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen

 

15

 

Maršala Tita br.152

 

 

15,04 m2

 

19/47 k.č.

(nova 3772)

 

6 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen

 

16

 

Maršala Tita br.92

 

25,00 m2

 

32/57,32/58 k.č.

(nova 3020)

 

6 KM/m2

 

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

 

Neoštećen

 

17

Zalik bb

 

60,00 m2

 

2052/2 k.č.

 (nova 498)

 

6 KM/m2

 

Sport i rekreacija

                 (podrumske prostorije)

 

Neoštećen

 

Pravo učešća na Javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje uplate 500,00 KM (petstotina KM) na račun Grada Mostara broj: 1610200009950649 kod Raiffeisen BANK, šifra 180, kao osiguranje za ozbiljnost ponude i koji uz zahtjev prilože uvjerenje Odjela za financije i nekretnine Grada Mostara, da nemaju bilo kakvih financijskih obveza po bilo kom osnovu prema Gradu Mostaru, u trenutku podnošenja prijave.  

Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na natječaj u zapečaćenoj koverti o identitetu ponuđača.

Ponuđaču čija ponuda nije ocijenjena kao najpovoljnija vraća se iznos iz stavka 1. u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora. 

Ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate osiguranja će se uračunati u cijenu zakupnine, a u slučaju odustajanja od zakupa uplata osiguranja se ne vraća. 

Poslovne prostorije se izdaju na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine.

Navođenje lažnih podataka u prijavi na Natječaj osnova je za odbacivanje prijave za dodjelu u zakup poslovnih prostorija.

Ukoliko sudionik Javnog oglasa sa utvrđene liste prvenstva odustane od utvrđenog prava na dodjelu u zakup poslovnih prostorija, pravo na dodjelu poslovnog prostora ima slijedeći sudionik Javnog oglasa sa utvrđene liste prvenstva.                                                                                                                

 

Članak 2.

Pismene ponude se podnose putem protokola Povjerenstvu za raspisivanje natječaja i provođenje postupka dodjele (u daljem tekstu: Povjerenstvo),  putem Službe za nekretnine, u ulici Adema Buća br.19, sa napomenom „PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ-NE OTVARAJ“ za dodjelu poslovnih prostora.

Prijave sa ponudom podnose se u zapečaćenoj koverti sa naznakom adrese poslovnog prostora, a koja treba da sadrži dvije zapečaćene koverte i to:

A. Koverta sa naznakom „Ponuda“

Podaci dostavljeni u koverti Ponude, ne smiju ukazivati na identitet ponuđača. Ponuda treba sadržavati:

  1. adresu poslovnog prostora,
  2. iznos ponuđene zakupnine po m2  s tim da ne može biti manja od početnog iznosa utvrđenog ovim natječajem,
  3. namjenu poslovnog prostora.

B. Koverta sa podacima o identitetu sa naznakom „Identitet“ treba sadržavati:

  1. Podatke:

-          za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i ovjerenu kopiju osobne/lične karte, sa naznakom stanja zaposlenosti (nezaposleno lice prilaže dokaz o nezaposlenosti kao i dokaz o broju nezaposlenih članova uže obitelji)

-          za pravna lica: izvod iz sudskog registra, sjedište firme, naziv firme, odgovorno lice i broj telefona, uz naznaku broja uposlenih djelatnika (dostaviti dokaz o broju uposlenih)

2.    dokaz o izvršenoj uplati iznosa od 500,00KM, kao osiguranje za ozbiljnost ponude,

3.    broj tekućeg računa radi eventualnog povrata novčanih sredstava nakon završetka Javnog natječaja,

4.    potvrda da ponuđač nema bilo kakvih financijskih obveza prema Gradu Mostaru

NAPOMENA:

  1. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.
  2. Ako su dvije ili više ponuda fizičkih osoba jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda nezaposlene osobe, odnosno osobe koja ima veći broj   nezaposlenih članova uže obitelji. 

        3.    Ako su dvije ili više ponuda pravnih osoba jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda pravne osobe sa većim brojem uposlenih djelatnika. 

        4.    Ako su dvije ili više ponuda pravnih i fizičkih osoba jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda fizičke osobe koja je nezaposlena.

                                                                                                         

Članak 3.

Prijave sa ponudom na Natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja, a za neposrednu predaju zaključno do 15 sati posljednjeg dana trajanja Oglasa.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim, ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Neblagovremene, nepotpune i ponude čiji ponuđeni iznosi nisu u skladu sa  člankom 1.  Natječaja, Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Povjerenstvo će utvrditi najpovoljniju ponudu (najviši ponuđeni iznos zakupnine) najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj. Učesnik čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je platiti zakupninu za tri mjeseca unaprijed prije potpisivanja Ugovora o zakupu poslovnih prostorija.

Obavijest sa rasporedom otvaranja zapečaćenih ponuda za pojedine poslovne prostore biti će naknadno objavljena putem sredstava javnog informiranja.

 

Gradonačelnik

Ljubo Bešlić

Natrag