Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Mostara

Objavljeno 24.X.2011. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I  HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON
GRAD MOSTAR
Na temelju Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostora Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:3/11), gradonačelnik Grada Mostara, objavljuje

JAVNI OGLAS
za dodjelu u zakup poslovnih prostorija  u vlasništvu Grada Mostara

Članak 1.

R/br

Adresa poslovnog prostora

Površina

k.č.

Početni nivo
zakupnine
KM/
m2

Djelatnost

1.

Onešćukova br. 39

45,60 m2

50/22 –dio
(nova 5624/2)

10 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

2.

Braće Fejića br. 4

114,70 m2

34/62 i 34/61

8 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

3.

Mala Tepa br.1

31,96 m2

28/1
(nova 3318)

10 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

4.

Kurluk bb

 

10,00 m2

 

28/35

(nova 3298)

 

10 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

5.

Tabhana bb

16,24 m2

48/5
(nova 5690/2 dio)

10 KM/m2

Krznarska, tašnarska, ćilimarska djelatnost
Izrada umjetničkih mozaika (vaza).
Izrada ćipki, tapiserija i drugih umjetničkih tkanja.

6.

Kujundžiluk br.1

12,72 m2

19/96
(nova 3763)

10 KM/m2

Izrada umjetničkih slika, predmeta od gvožđa, bakra i drugih metala.
Izrada umjetničkih mozaika (vaza).
Kazandžijska djelatnost,
izrada duboreza u drvetu i
izrada ukrasnih predmeta od drveta.

7.

Kujundžiluk bb

17,49 m2

19/97
(nova 3763)

10 KM/m2

Izrada umjetničkih slika, predmeta od gvožđa, bakra i drugih metala.
Izrada umjetničkih mozaika (vaza).
Kazandžijska djelatnost,
Izrada duboreza u drvetu i
Izrada ukrasnih predmeta od drveta.

8.

Osmana Ose Grebe br.11

21,05 m2

34/65 (nova 2572)

6 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

9.

Braće Fejića br.15

44,80 m2

33/117
(nova 3070)

8 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

10.

Braće Fejića br.71A

42,32 m2

28/70
(nova 3329)

8 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

11.

Maršala Tita br.141A

15,06 m2

19/17
(nova 3824)

6 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

12.

Maršala Tita br.142

30,00 m2

28/37
(nova 3299)

6 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

13.

Maršala Tita br. 84C

13,00 m2

nova 2984/1

6 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

14.

Maršala Tita br. 149A

40,00 m2

18/61 k.č.
(nova 3810)

6 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

15.

Kralja Tomislava br. 87

15,00 m2

2818/4 k.č.

8 KM/m2

Trgovinska, ugostiteljska i dr.

16.

Stjepana Radića br.3

118,64 m2

1325/1

10 KM/m2

Uredi

Pravo sudjelovanja na Javnom oglasu imaju pravne i fizičke osobe koje uplate 500,00 KM (pet stotina KM) na račun Grada Mostara broj: 1610200009950746 kod Raiffeisen BANK, vrsta prihoda 722 636, šifra 180, kao osiguranje za ozbiljnost ponude i koji uz zahtjev prilože uvjerenje Odjela za financije i nekretnine Grada Mostara, da nemaju bilo kakvih financijskih obveza po bilo kom osnovu prema Gradu Mostaru, u trenutku podnošenja prijave.  

Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na oglas u zapečaćenoj koverti o identitetu ponuđača.

Ponuđaču čija ponuda nije ocijenjena kao najpovoljnija vraća se iznos iz stavka 1. u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora. 

Ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate osiguranja će se uračunati u cijenu zakupnine, a u slučaju odustajanja od zakupa uplata osiguranja se ne vraća. 
Poslovne prostorije se izdaju na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine.

Članak 2.

Navođenje lažnih podataka u prijavi na Oglas osnova je za odbacivanje prijave za dodjelu u zakup poslovnih prostorija.

Članak 3.

Ukoliko sudionik Javnog oglasa sa utvrđene liste prvenstva odustane od utvrđenog prava na dodjelu u zakup poslovnih prostorija, pravo na dodjelu poslovnog prostora ima slijedeći sudionik Javnog oglasa sa utvrđene liste prvenstva.

Članak 4.

Pravo prvenstva utvrđuje se na osnovu najveće ponude za početnu cijenu zakupnine po metru kvadratnom.
Ne može se prihvatiti prijava na Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija ukoliko je iznos zakupnine po metru kvadratnom u prijavi manji od iznosa početne cijene.

Članak 5.

Pismene ponude se podnose putem Protokola Gradske uprave Povjerenstvu za raspisivanje oglasa i provođenje postupka dodjele (u daljem tekstu: Povjerenstvo),  putem Službe za nekretnine, u ulici Adema Buća br.19, (kontakt osoba: Ines Sulić, tel. 036/500-672), sa napomenom PRIJAVA ZA JAVNI OGLAS za dodjelu poslovnih prostora

Članak 6.

Ponuda treba sadržavati:

  1. iznos ponuđene zakupnine po m2  s tim da ne može biti manja od početnog iznosa utvrđenog ovim oglasom
  2. namjenu poslovnog prostora
  3. za fizičke osobe: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i ovjerenu kopiju osobne/lične karte.
  4. za pravne osobe : izvod iz sudskog registra, sjedište, naziv firme, odgovorna osoba i broj telefona.

Članak 7.

1. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najveći iznos zakupnine po m².

2. Ako su dvije ili više ponuda fizičkih osoba jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda nezaposlene osobe (dokaz: uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ne starije od dana objavljivanja Javnog oglasa), odnosno osobe koja ima veći broj nezaposlenih članova uže obitelji (dokaz: kućna lista i uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ne starije od dana objavljivanja Javnog oglasa). 

3. Ako su dvije ili više ponuda pravnih osoba jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda pravne osobe sa većim brojem uposlenih djelatnika (dokaz: uvjerenje o broju zaposlenih s PIO/MIO ne starije od dana objavljivanja Javnog oglasa).

4. Ako su dvije ili više ponuda pravnih i fizičkih osoba jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda fizičke osobe koja je nezaposlena (dokaz: uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ne starije od dana objavljivanja Javnog oglasa). 

Na svakoj koverti naznačiti na koji  poslovni prostor se ponuda odnosi, sa naznakom „NE OTVARAJ“.

Članak 8.

Prijave sa ponudom na Oglas podnose se u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune ponude sa formalnim nedostacima i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Gradonačelnik
Ljub
o Bešlić

Natrag