Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Objavljeno 28.XII.2011. godine

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
U GOSPODARSKOM DRUŠTVU U KOJEMU NA TEMELJU DRŽAVNOG
KAPITALA OVLASTI I OBVEZE VRŠE TIJELA GRADA MOSTARA

Objavljuje se javni oglas za izbor  i imenovanje članova nadzornog odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti i obveze vlasnika na temelju državnog kapitala vrše tijela Grada Mostara kako slijedi:

1. «MO-SPORT» d.o.o. Mostar

-          Član Nadzornog odbora………… 3

2. «TRŽNICE-PIJACE» d.o.o. Mostar

       - Član Nadzornog odbora …………….2

3. “KOMOS” d.d. Mostar

- Član Nadzornog odbora.............................3           

I OPIS POZICIJA
-
Članovi Nadzornog odbora imaju odgovornost i ovlaštenja i dužni su da postupaju u skladu sa odredbama Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine Federacije BiH», br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), Zakona o javnim poduzećima («Službene novine Federacije BiH», br. 8/05 i 81/08), drugim zakonima, propisima, Statutom Društva i poslovnom etikom, kao i
-nadzor poslovanja društva,
-nadzor rada uprave,
-usvajanje izvještaja uprave po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem revizije,
-podnose skupštini godišnje izvješće o poslovanju društva  koji obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu,
-predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka.
Članovi nadzornog odbora za «MO-SPORT» d.o.o., «TRŽNICE-PIJACE» d.o.o. Mostar i “KOMOS” d.d., imenuju se na razdoblje od četiri (4) godine počevši od dana konačnog imenovanja uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu  sa Zakonom.
Na prvoj sjednici nadzornog odbora, članovi između sebe biraju predsjednika .

II OPĆI KRITERIJI ZA IMENOVANJE
Svi kandidati za člana nadzornog odbora koji su predmet ovog oglasa trebaju ispunjavati slijedeće opće kriterije:

  1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
  2. da su stariji od 18, a ne stariji od 65 godina,
  3. da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
  4. da nisu izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih dužnosti i savjetnici na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu obavljanja tih dužnosti i godinu dana nakon što prestanu te dužnosti obavljati,
  5. da se na njih ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  6. da nisu na dužnosti u političkoj stranci,
  7. da se protiv njih ne vodi kazneni postupak,
  8. da nije lice koje je osuđivano za krivično djelo i za gospodarski prijestup,nespojive s dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude,
  9. da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora,

10.  da nemaju privatni/financijski interes u Društvu u čiji se Nadzorni odbor kandidira,

11.  da nisu direktori ili članovi uprave Društva,

12.  da nisu osobe po bilo kojem obliku sukoba interesa utvrđenih Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, da nisu dioničari s 50% i više dionica, direktori i članovi uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik 50% i više vlasništva, direktori i članovi uprave bilo kojeg društva s ograničenom odgovornošću,

13.  da nisu predsjednici ili članovi nadzornog ili upravnog odbora društva s većinskim državnim kapitalom ili institucije,

14.  da nisu osobe koju isključuju odredbe Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine Federacije BiH», broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09),

15.  da nisu osobe koju isključuju odredbe Zakona o javnim poduzećima («Službene novine Federacije BiH», broj: 8/05 i 81/08),

16.  da nisu osoba koju isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala («Službene novine Federacije BiH», broj: 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 40/09 i 52/09),

17.  da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Nadzornom odboru za koji se kandidira.

18.  Da nisu nositelji pravosudne i druge dužnosti čije je vršenje po zakonu nespojivo sa učešćem u radu organa iz ove Odluke.

III  POSEBNI KRITERIJI
Pored općih kriterija, kandidati za predsjednika i članove nadzornih odbora moraju ispunjavati slijedeće posebne kriterije:

-          visoka stručna sprema (VII stupanj),

-          najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme,

-          poznavanje propisa koji reguliraju rad gospodarskih društava-javnih poduzeća,

-          sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenosti timskom radu,

-          rezultati rada ostvareni tijekom karijere,

-         znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvješća, poznavanje gospodarskog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Nadzornog odbora, korporativnoga upravljanja i strategije poslovne etike.

IV PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijava na javni oglas podnosi se na posebnom obrascu «Prijava na javni oglas» koja se može dobiti u pisarnici Gradske uprave Grada Mostara, Ulica Adema Buća broj 19, a dostupna je i na Web stranici Grada Mostara.
Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:

-          Uvjerenje o državljanstvu ili prijeslik osobne iskaznice CIPS,

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Dokaz o školskoj spremi-diploma o visokoj stručnoj spremi,

-          Dokaz o radnom iskustvu stečenom u struci,

-          Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),

-          Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo (ne starije od tri mjeseca),

-          Uvjerenje da nije osuđivan za gospodarski prijestup (ne starije od tri mjeseca).

Od kandidata koji uđu u uži izbor zatražiti će se dostavljanje dodatne dokumentacije.
Podnositelji prijava  sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10  dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor pozvat će se na intervju pred Povjerenstvo za izbor koju je imenovao Gradonačelnik Grada Mostara. Nakon obavljenog intervjua temeljem dokumentiranih odluka svakog člana Povjerenstva, Povjerenstvo će pismenom preporukom predložiti rang listu s najboljim kandidatima Gradonačelniku Grada Mostara.
Prije intervjua, kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima, od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog  imenovanja.
Sve informacije o tijeku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije o podnositeljima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH («Sl.glasnik BiH», broj 32/01).
Pismenu preporuku i rang listu sa najboljim kandidatima gradonačelnik dostavlja skupštini gospodarskog društva i konačno imenovanje članova nadzornog odbora u postupku i na način utvrđen Zakonom o gospodarskim društvima.
Bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, sukladno zakonu.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, Dnevnom avazu, Dnevnom listu. Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednjeg objavljivanja   javnog oglasa.
Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti osobno na protokol u Gradsku upravu Grada Mostara ili preporučenom poštom na adresu:Grad Mostar Ulica Adema Buća broj 19, Povjerenstvu za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora, sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI OGLAS-NE OTVARATI».
Ne blagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natrag