JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva-prijava za dodjelu u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja“

U skladu s člankom 12. Pravilnika o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja“ broj 02-38-2855/12-1 od 15. 3. 2012, Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica u Mostaru stavljenih u funkciju u okviru projekta u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja“ broj 02-25-7997/12 od 17. 07. 2012. i Odlukom o kriterijima (vrednovanja i dokazivanja ispunjavanja posebnih kriterija za rang-listu najmoprimaca u projektu) broj 02-38-2855/12-2 od 15. 3. 2012, Catholic Relief Services u BiH (CRS) raspisuje:

Ovim putem pozivamo raseljene osobe koje borave u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima s prijeratnom adresom prebivališta u Mostaru, povratnike koji nemaju riješeno stambeno pitanje s prijeratnom adresom prebivališta u Mostaru, te pojedince i porodice s prijeratnom mjesta prebivališta u Mostaru kojima je osiguran smještaj od strane Grada Mostara na osnovu njihovog nepovoljnog socijalnog statusa i neriješenog stambenog pitanja, a koji ispunjavaju dole navedene uvjete sudjelovanja u dodjeli stambenih jedinica u najam, da se jave na javni poziv.  

BROJ I STRUKTURA STAMBENIH JEDINICA KOJE SE DODJELJUJU U NAJAM

 

 1. Predmet dodjele u najam je najmanje osam stanova iz donje tabele, koji su stavljeni u funkciju u okviru projekta „Stambena rješenja za ugrožene stanovnike kolektivnih centara i alternativnih smještaja“, a  koji nakon isteka prijave po ovom javnom pozivu ne budu dodijeljeni u najam u proceduri na osnovu prethodnog Javnog poziva objavljenog 10. 4. 2012. godine, po kojem je procedura dodjele u toku.

 

R. br.

Adresa stambene jedinice

Površina m²

Zona I ili II

1.

Zalik 10

22

I

2.

Put za Opine broj 19/III

22

I

3.

Vukovarska 21/I

33

I

4.

Zalik 10

22

I

5.

don. Ivana Musića 9

31

I

6.

Kralja Zvonimira 17 A/M

26

I

7.

don. Ivana Musića 11

31

I

8.

Vrapčići 178

35

II

9.

Dr. Mile Budaka 112

35

I

10.

Franjevačka 30/X

36

I

11.

Buna 159

42

II

12.

Buna 159

43

II

13.

Buna 160

42

II

14.

Buna 160

43

II

15.

Pipina 2A

50

I

16.

Braće Balaća 1/I

52

I

17.

Vrapčići 178

69

II

18.

Vrapčići 178

69

II

 

Ukupno:

703

 

 

 

 

 1. Stambene jedinice koje su predmet najma mogu se dodijeliti jednoj osobi ili jednoj porodici/zajedničkom domaćinstvu s određenim brojem članova i to:

a)     stanovi površine do 43 m2 – jednoj osobi ili porodici/zajedničkom domaćinstvu od najviše 3 člana,

b)     stanovi površine od 43 do 56 m2 – porodici/zajedničkom domaćinstvu od 3 do 5 članova,

c)     stanovi površine od 56 m2 i više – porodici/zajedničkom domaćinstvu sa 5 i više članova.  

 

 1. Prema Pravilniku o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica, zajedničkim domaćinstvom smatraju se najmoprimci koji su članovi porodica i osobe sa zajedničke kućne liste i to suprug ili supruga, srodnici po krvi u vertikalnoj liniji (roditelji, djed i baka), braća i sestre koje žive u zajedničkom domaćinstvu, uzdržavana djeca, očuh i maćeha, posvojitelji, skrbnici te vanbračni drug.

 

 1. Ukoliko podnositelj zahtjeva podnosi prijavu kao nositelj zajedničkog domaćinstva, obavezno prilaže ovjerenu kućnu listu na kojoj su i drugi članovi zajedničkog domaćinstva. Za sve punoljetne članove sa kućne liste treba priložiti kopiju osobne karte i kopiju CIPS prijave, kao i za podnositelja prijave.

VRIJEME TRAJANJA NAJMA I CIJENA NAJMA

 

 1. Postupak dodjele i korištenje stanova u najam je definisan Pravilnikom o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica, te Pravilnikom o načinu raspolaganja, upotrebe i upravljanja stambenim jedinicama o čemu se u slučaju potrebe zainteresovani korisnici za javni poziv mogu informisati lično ili pismenim putem na sljedećim mjestima:
 2.  

-   CRS BiH, Zagrebačka 18/II, Sarajevo,

-  Pisarnica Gradske uprave Mostara, ulica Adema Buća 19, Mostar, Oglasna tabla i Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice, adresa Adema Buća 19, Mostar, kontakt osoba Ante Martinović.

-  NVO “Altruist“, adresa Alekse Šantića 48, Mostar.

 

 1. Ugovor o najmu zaključuje se na neodređeno vrijeme koje se odnosi na status po kojem je korisnik/najmoprimac dobio prava najma.

 

 1. Pravilnicima iz točke 5. je propisana cijena najma pojedinih stambenih jedinica, kao i maksimum primanja potencijalnih korisnika/najmoprimaca po članu domaćinstva koji je osnov za ostvarivanje prava na najam.

 

 1. Cijena najma, formirana na osnovu argumentovano procijenjenih i pretpostavljenih troškova amortizacije, troškova upravljanja, troškova investicijskog i tekućeg održavanja stambenih jedinica, rizika naplate, troškova osiguranja i pripadajućih poreskih obaveza, iznosi 1.00 KM/m2 za zonu I i 0.80 KM/m2 za zonu II za svaki od stanova navedenih u točki 1. Cijeni najamnine dodaje se PDV.

UVJETI SUDJELOVANJA U POZIVU, OSNOVI I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG-LISTI, NAČIN VREDNOVANJA I DOKAZIVANJA ISPUNJAVANJA POSEBNIH KRITERIJA

 

Opći kriteriji/uvjeti sudjelovanja u dodjeli

 

 1. Na javni poziv se može javiti potencijalni najmoprimac koji je u potrebi za „neprofitno-socijalnim stanovanjem“ koji nema na području BiH drugu stambenu jedinicu uvjetnu za stanovanje i koji nije ranije koristio pomoć za obnovu ili izgradnju stambene jedinice i to kada je podnositelj prijave/nositelj domaćinstva:

a)            raseljena osoba s adresom prebivališta u Mostaru na dan 30. 4. 1991. godine, a koja boravi u kolektivnom centru i alternativnom smještaju na područjima u BiH,

b)            pojedinac i porodica iz kategorije povratnika s adresom prebivališta u Mostaru na dan 30. 4. 1991. godine, a nema riješeno stambeno pitanje,

c)            pojedinac i porodica sa adresom prebivališta u Mostaru na dan 30. 4. 1991. godine, kome je osiguran smještaj od strane Grada Mostara na osnovu njegovog nepovoljnog socijalnog statusa i neriješenog stambenog pitanja,

 

a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica, članak 11 stavak 1.

Najmodavac zadržava pravo da u postupku dodjele stambenih jedinica u najam ili u kontroli korištenja istih nakon dodjele traži od podnosioca zahtjeva ili najmoprimca potvrdu od strane bilo koje općine na teritoriji BiH za koju najmodavac ima pretpostavku ili nepotvrđena saznanja o nepostojanju stambene jedinice uslovne za stanovanje na ime podnosioca zahtjeva i drugih članova zajedničkog domaćinstva sa kućne liste podnosioca.  

 

 1. Uvjerenjem o kretanju podnosioca prijave koje izdaje nadležni organ unutrašnjih poslova dokazuje se da je korisnik na dan 30. 4. 1991. godine imao prebivalište u Mostaru. Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju uvjerenja o kretanju samo za podnosioca prijave/nosioca zajedničkog domaćinstva.

 

 1. U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi prebivalište podnositelja prijave/nositelja zajedničkog domaćinstva na dan 30. 4. 1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa Grada Mostara.

 

 1. Odredbe točke 11. primjenjuju se i na korisnike koji su na dan 30. 4. 1991. godine bili maloljetni i stoga nisu imali prijavljeno prebivalište, kao i korisnike rođene u raseljeništvu koji pribavljaju izjavu dva svjedoka o prebivalištu jednog od roditelja na području Mostara, ovjerenu od strane nadležnog organa Grada Mostara, a samo u slučaju da ne mogu dostaviti dokumentaciju navedenu u točci 10.

 

 1. Pravo sudjelovanja u dodjeli stanova s opće liste nemaju korisnici čija primanja po članu domaćinstva prelaze maksimalan iznos usvojen i definiran posebnim aktom Grada Mostara i CRS-a.

 

Osnovi i kriteriji za utvrđivanje opće rang liste, način vrednovanja i dokazivanja ispunjavanja posebnih kriterija

 

 1. Maksimalni mogući broj bodova koji se može dodijeliti najmoprimcu iznosi ukupno 200 bodova po svim kriterijima zajedno i to za:

a)   status raseljene osobe i/ili izbjeglice povratnika ….......................................................................... 60 bodova

b)   status i stanje prijeratne stambene jedinice ...................................................................................... 50 bodova

c)   sadašnji stambeni status najmoprimca.............................................................................................. 40 bodova

d)   pripadnost ranjivim grupama osoba u stanju socijalne potrebe ....................................................... 30 bodova

e)   pripadnost ostalim grupama osoba u nepovoljnoj socijalnoj situaciji .............................................. 20 bodova

 

 1. Ukoliko više potencijalnih najmoprimaca ostvaruju isti ukupan broj dodijeljenih bodova, prednost imaju najmoprimci koji imaju veći broj članova domaćinstva.

 

 1. Ukoliko točka (15) nije eliminatorna, prednost imaju najmoprimci koji su ostvarili veći broj bodova na osnovu sadašnje stambene situacije.

 

 1. Status raseljene osobe i/ili izbjeglice povratnika je kada je potencijalni najmoprimac:

a)   raseljena osoba na području drugog entiteta

b)   raseljena osoba unutar Grada Mostara i drugih dijelova FBiH

        c) u statusu povratnika

 

Status iz prethodnog stava dokazuje se potvrdama i uvjerenjima u skladu sa Zakonom o raseljenim osobama, prognanicima i izbjeglicama povratnicima u Federaciju BiH:

  a) raseljena osoba u BiH potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe,

        b) povratnik potvrdom nadležnog organa Grada Mostara o statusu povratnika. 

 

19. Status i stanje prijeratne stambene jedinice u Mostaru je od strane nadležnog organa utvrđeno stanarsko pravo ili vlasništvo potencijalnog najmoprimca nad uništenom ili oštećenom stambenom jedinicom, koja je isključivo na teritoriji u nadležnosti Grada Mostara, i to kada potencijalni najmoprimac:

a)  ima stanarsko pravo stečeno nad stambenom jedinicom u ranijim privremenim objektima koji se neće obnavljati kao što su npr. radničke barake i slično, ili je ista zauzeta od strane druge osobe, a organ uprave nije završio proces povrata imovine,  

b)  ima stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja se nalazi u uništenoj ili ozbiljno oštećenoj stambenoj zgradi sa više porodica koja još uvijek nije sanirana ili je sanirana, ali bez posebnog uređenja njegove stambene jedinice,

c)  ispunjava zakonske uvjete/opće kriterije za dobivanje pomoći u obnovi stambene jedinice, ali je nije dobio u ranijem razdoblju ili je zbog uvjeta koji dovode najmoprimca u opasnost u slučaju povratka ili trenutno onemogućavaju rekonstrukciju u okviru većeg područja (kao što je npr. minirano područje, nemogućnost transporta građevinskog materijala do lokaliteta rekonstrukcije – nepristupačan put, srušen most i sl.) privremeno isključen iz razmatranja za dobivanje pomoći po nekom od ranijih ili aktuelnih projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica,

 d) nije prihvatio donaciju/nije se vratio u prijeratno mjesto prebivališta zbog nepostojanja ostale osnovne komunalne ili socijalne infrastrukture (voda, struja, škola, ambulanta i sl.).

 

20. Komplementarno činjeničnom stanju koje verificira nadležni općinski organ za urbanističke i stambeno-komunalne poslove, ispunjavanje kriterija iz prethodne točke 19 stavak a) i b) potencijalni najmoprimac dokazuje:

 a)  odlukom CRPC-a (Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba) i/ili

 b) pravosnažnim rješenjem o povratu stanarskog prava (rješenje nadležnog općinskog tijela o povratu i/ili uvođenju u posjed).

 

21. Ispunjavanje kriterija iz tačke 19 stavka) i b) za svakog potencijalnog najmoprimca posebno verificira mjerodavni općinski organ, a temeljem provođenja postupaka od strane ovih tijela po nekom od prethodnih ili aktuelnih programa za koje se potencijalni najmoprimac prijavio i u kojima je dokazao ispunjavanje općih kriterija za dobivanje pomoći u rekonstrukciji u svrhu povratka.

 

22.  Relevantni općinski organi iz prethodne tačke su naročito komisije za izbor najmoprimaca formirane u skladu sa Uputom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o načinu i procedurama odabira najmoprimaca projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica ("Službeni list BiH", br: 25/04 i 48/06), koji na osnovu provođenja postupaka odabira najmoprimaca po nekom od prethodnih ili aktuelnih programa pomoći imaju evidenciju u vezi s okolnostima iz tačke 19 stavaka) i b), a posebno u odnosu na:

a)      projekt/projekte povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica za koje je potencijalni najmoprimac podnio prijavu/zahtjev;

b)      podatke iz evidencijske liste koji se odnose na potencijalnog najmoprimca;

c)      službene zabilješke sačinjene u vezi s uvjetima koji izravno utječu na mogućnost rekonstrukcije stambenog objekta konkretnog potencijalnog najmoprimca;

d)      neprihvaćanje donacije i ne vraćanje zbog nepostojanja osnovne komunalne i socijalne infrastrukture.

 

 23. Sadašnji stambeni status potencijalnog najmoprimaca dokazuje se:

  a)  boravak u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom smještaju - potvrdom nadležnog tijela o vrsti smještaja i vremenu boravka u kolektivnim oblicima zbrinjavanja ili alternativnom smještaju;

  b) podstanarski odnos za najmoprimce - potpisanim ugovorom o podstanarskom odnosu ili izjavom o podstanarskom odnosu ovjerenom kod nadležnog organa uprave u mjestu prebivališta. Ugovor o podstanarskom odnosu ili izjava o istom ne može biti sklopljen s bližim srodnicima. Bližim srodnicima smatraju se članovi porodičnog domaćinstva u skladu sa zakonom, odnosno bračni drug, djeca (rođena u braku ili van braka, usvojena ili pastorčad),  bračni drugovi djece, roditelji bračnih drugova (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji), braća i sestre, unučad bez roditelja, kao i druge osobe koje je najmoprimac dužan po zakonu izdržavati ili su te osobe dužne izdržavati najmoprimca, a koje zajedno s njim trajno žive i stanuju, kao i osobe koje s najmoprimcem žive u ekonomskoj zajednici više od 10 godina ili više od pet godina, ako su zaključili ugovor o doživotnom izdržavanju.   

 

24.  Stambeni status iz točke 23 stavka) i b) podliježe provjeri stvarne situacije na terenu, a mogući izvori su: članovi zajednice koji borave na lokaciji smještaja, određena odjeljenja općine prebivališta/boravišta, baze podataka o raseljenim osobama u BiH, nevladine organizacije, predstavnici civilnog društva i ostali dostupni relevantni izvori.

 

 25. Pripadnost ranjivim grupama osoba u stanju socijalne potrebe kojima je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita podrazumijeva:

 a)    osobe sa invaliditetom preko 80%  invalidnosti (neratni invalidi i civilne žrtve rata) i ratni vojni invalidi I i II kategorije

 b)    samohrani roditelji, usvojioci ili staratelji

 c)    posebne ranjive kategorije (šehidske porodice/porodice poginulih branitelja, porodice nestalih osoba, bivši logoraši)

 

26. Pripadnost pojedinim grupama iz tačke 25 dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od nadležnog organa/ustanove ili druge pravne osobe kod kojih se vode službene evidencije.

 

27. Pripadnost ostalim grupama osoba u nepovoljnoj socijalnoj situaciji podrazumijeva:

  a) korisnike stalne novčane pomoći

  b) porodice bez bilo kakvih redovnih mjesečnih primanja (uključujući socijalne prihode po osnovu  socijalne zaštite)

 d)  porodice s djecom školskog i predškolskog uzrasta ukoliko su primanja po članu porodice ispod 150,00 KM mjesečno.

 

28. Pripadnost pojedinim grupama iz točke 27 dokazuje se uvjerenjem tijela nadležnog za svaku kategoriju posebno, i to:

       a) korištenje socijalnih davanja – relevantnim dokazom koji se pribavlja od nadležnog centra za socijalni rad;

b) mjesečna primanja – platnom listom koju ovjerava poslodavac ili kopijom posljednjeg čeka od  penzije;

c) nezaposlena osoba – potvrdom od službe za zapošljavanje i nadležnog CSR-a;

d) djeca školskog uzrasta – potvrdom od školske ustanove, a djeca predškolskog uzrasta – izvodom iz matične knjige rođenih.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA, VREDNOVANJE KRITERIJA I NAČIN FORMIRANJA RANG-LISTE KORISNIKA

 

 1. Prijava se skupa s dokazima o ispunjavanju kriterija iz javnog poziva dostavlja Gradskoj upravi Grada Mostara, Pisarnica Gradske uprave Mostara,  ulica Adema Buća 19, Mostar, i to osobno ili preporučeno putem pošte u zapečećenoj koverti s naznakom ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU STANOVA U NAJAM „STAMBENA RJEŠENJA ZA UGROŽENE STANOVNIKE KOLEKTIVNIH CENTARA I ALTERNATIVNIH SMJEŠTAJA“ – NE OTVARAJ.

 

 1. Obveza podnositelja zahtjeva koji se odluči putem pošte dostaviti svoju prijavu je da zatvorenu kovertu obavezno adresira.

 

 1. Gradska uprava Grada Mostara zaprima, evidentira prijave i po isteku roka iz poziva ili naknadno, a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku dodjele, neotvorene prijave dostavlja prvostepenoj komisiji koja primjenom načela dvostepenosti tj. prava na prigovor provodi proces odabira korisnika u skladu s pravilnicima iz točke 5.

 

32.   Daljnja obrada prijava, vrednovanje kriterija, objavljivanje i donošenje preliminarne rang-liste korisnika za dodjelu stanova, pravo na prigovor i dodjela stanova u zakup, te potpisivanje ugovora o najmu vrši se isključivo u skladu s pravilnicima iz točke 5.

 

33.   O opravdanosti prigovora i verifikaciji rang-liste korisnika za dodjelu stanova u najam odluku donosi drugostepena komisija, čije odluke provodi prvostepena komisija, u skladu s pravilnicima iz točke 5.

 VRIJEME TRAJANJA POZIVA

 

 1. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva tj. do 20. kolovoza/augusta 2012. godine. Prijave za evaluaciju komisija otvara nakon isteka roka od 10 (deset) dana od dana zatvaranja javnog poziva. Dodjela stanova po ovoj evaluaciji će se vršiti po utvrđenoj raspoloživosti slobodnih stambenih jedinica i u skladu s pravilnicima iz točke 5.

 

 1. CRS zadržava pravo da sve zahtjeve-prijave prispjele poslije 20. kolovoza/augusta 2012. godine odbije, uključujući i korisnike čija dokumentacija nije kompletna i validna ili se pokaže da nije u skladu sa činjenicama prikupljenima na osnovu obilaska terena  i intervjua s potencijalnim korisnikom/najmoprimcem.

VAŽNE INFORMACIJE

Sve potvrde kojim potencijalni najmoprimac dokazuje ispunjavanje posebnih kriterija za rangiranje na rang listi potencijalnih najmoprimaca ne smiju biti starije od 6 (šest) mjeseci.

Ako zainteresirani potencijalni najmoprimci koji su prijave s dokumentacijom podnijeli na ranije objavljeni javni poziv, te u provedenom postupku dobili odbijenice zbog neispunjavanja općih kriterija po javnom pozivu, po ovom pozivu zadovoljavaju opće kriterije po točci 9. c) ovog javnog poziva i žele iskazati svoj ponovni interes za dodjelu stambenih jedinica u najam, mogu na Pisarnici Gradske uprave Mostara (ulica Adema Buća 19, Mostar) dobiti i potpisati formular “Zahtjev za učešće po Javnom pozivu” kojim potvrđuju svoj ponovni interes da podnesu zahtjev-prijavu, kako ne bi morali ponovo podnositi kompletnu ranije predanu dokumentaciju.

INFORMACIJE I KONTAKTI

 U cilju informiranja što većeg broja zainteresovanih potencijalnih korisnika/najmoprimaca, javni poziv objavljen je i na oglasnim tablama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za izbjegla i raseljena lica RS-a (OMI Trebinje) i NVO-a Altruist Mostar. Također, obavijest o raspisanom javnom pozivu objavljena je i na internetskim stranicama Gradske uprave Grada Mostara. Sve informacije u vezi s javnim pozivom mogu se dobiti u uredu CRS-a u Sarajevu (Zagrebačka 18, Sarajevo, tel: 033/812-401) i uredu CRS-a u Mostaru (Dubrovačka 104, Mostar, tel: 036/320-553).

Dodatne informacije i pomoć pri prikupljanju i predaji potrebne dokumentacije o ispunjavanju kriterija, uključujući i izjave, mogu se dobiti od CRS-ove partnerske nevladine organizacije:

 •  NVO “Altruist”, Ul. Alekse Šantića 48, Mostar, tel: 036/580-227, Dubravka Andrić, predsjednica.

 

 

Natrag