• Grad Mostar
  • Natječaji
  • JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi javne prodaje/licitacije motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi javne prodaje/licitacije motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara", broj:4/04), članka 3. Odluke Gradskog vijeća o odobravanju prodaje motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara putem javne licitacije ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 3/10),  Gradonačelnik  Grada Mostara  o b j a v l j u j e

 

J  A  V N  I   P   O   Z   I   V
za prikupljanje ponuda radi  javne prodaje / licitacije  motornih vozila
u vlasništvu Grada Mostara

 I

Prikaz motornih vozila Gradske uprave Grada Mostara za prodaju javnom licitacijom

Tabela I.

Broj

Tip vozila

Registracija

Godina proizvodnje

Stanje   vozila

Početna cijena

  1.

Opel Frontera

568-T-519

2001.g.

   Tehnički 

   ispravan             

       7.000,00 KM

 

2.

VW Polo Classic

199-E-090

1997.g.

 

   Tehnički

    ispravan               

5.000,00 KM

3.

Škoda Felicia

903-K-369

1999.g.

Tehnički ispravan

2.800,00 KM

4.

Škoda Felicia

405-E-491

1998.g.

Tehnički ispravan

2.800,00 KM

 

5.

Škoda Felicia

934-E-404

1999.g

Tehnički ispravan

2.800,00 KM

6.

Škoda Felicia

934-E-465

1999.g.

Tehnički ispravan

2.800,00 KM

7.

Škoda Felicia

406-K-989

2001.g.

     Tehnički

     ispravan

3.500,00 KM

8.

Opel Corsa

977-K-575

1996.g.

Tehnički ispravan

3.000,00 KM

9.

Renault Megan

817-T-390

1997.g.

Tehnički ispravan

4.000,00 KM

 

Prikaz motornih vozila Gradske uprave Grada Mostara za prodaju u dijelovima  / za dijelove  javnom licitacijom

Tabela II.

Broj

Tip vozila

Registracija

Godina proizvodnje

Stanje        vozila

    Početna    cijena

1.

Opel Omega

811-E-009

1990.g.

Tehnički neispravan

   200,00  KM

2.

Opel Omega

995-J-365

1990.g.

Tehnički neispravan

  300,00  KM

3.

Opel Omega

560-J-800

1990.g.

Tehnički neispravan

   300,00  KM

4.

Mercedes Benz 190E

527-J-435

1990.g.

Tehnički neispravan

         1.300,00 KM

5.

CZ;VW Pasat

234-E-567

1989.g.

Tehnički neispravan

         3.800,00  KM

6.

CZ.Opel Omega

554-T-109

1990.g

Tehnički neispravan

    500,00  KM

 II

 Motorna vozila  iz  Tabele I  i Tabele II  prodaju se putem javne prodaje – licitacije  metodom zatvorenih pismenih ponuda na principu “zatečenog stanja“ ili „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih reklamacija , prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Registracija svih vozila je istekla.

Vozila se mogu  pogledati  dana  23.2./ srijeda / i 24 .2.2011. g. / četvrtak/    od 10.00-14.00 sati u garaži „ MO-BUS-a“ Bišće polje bb Mostar .

Vozila iz Tabele II  pod rednim brojem 3. (Opel Omega ) i brojem.4. (Mercedes Benz 190 E)  se mogu pogledati na parkingu  MO-BUS-a u Raštanima kod Mostara dana 25.02.2011.g. /petak / od 10,00 -12,00 sati.

Javna licitacija  - javno otvaranje ponuda  za prodaju motornih vozila uz prisutnost ponuđača održati će se dana  11.3.2011. godine / petak  /  s početkom u 11.00 sati u zgradi Gradske uprave Grada Mostara , u Sali za obuku , suteren, južni ulaz u ul. Adema Buća broj 19  Mostar ( Cernica ) .

III

Pravo kupovine  imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate depozit od 10 % od početne cijene vozila za svako pojedino vozilo  iz Tabele  I  rednog broja od 1. do 9. i  za vozila iz  Tabele II  rednog broja  4. i 5.

Za vozila iz Tabele II  rednog broja 1.2.3. i 6.  depozit iznosi  150,00 KM .

Depozit se uplaćuje  na  račun kako slijedi :

Banka :  Raiffeisen bank

Broj transakcijskog računa : 1610200009950649

Primalac : Grad  Mostar

Svrha uplate : Uplata depozita za  licitirano vozilo  iz  Tabele I broj ….ili Tabele II broj ….“.

IV

Za svako vozilo  dostavlja se  pojedinačna ponuda u  zatvorenoj koverti sa naznakom: Grad Mostar

Komisija za licitaciju motornih vozila

„ Ne otvarati“ – Ponuda za licitirana  vozila  : Tabela I broj …. ili Tabela II broj …“ sa dokazom o izvršenoj uplati depozita ,  posebno za svako vozilo .

Ponude se dostavljaju  poštom ili protokolom Gradske uprave  najkasnije do 09.03.2011.g. do 14 sati / srijeda /.

Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavku neće se uzeti u razmatranje i njihovi ponuđači ne mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda.

Otvaranju ponuda  mogu sudjelovati ponuđači / fizička osoba, osobno ili zastupano po punomoćniku, te osoba ovlaštena da zastupanje  pravne osobe .

V

Sadržaj pismene  ponude :

- Podaci o fizičkoj osobi ( ime i prezime, adresa i broj fiksnog ili mob. telefona,naziv banke i broj žiro računa ,ovjerena fotokopija identifikacijskog dokumenta i CIPS-ova potvrda o prebivalištu) ;

- Podaci o pravnoj osobi (ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, broj fiksnog ili mob. telefona,naziv banke i broj žiro računa, ovlaštenje za osobu koja zastupa pravnu osobu);

- Broj Tabele i  redni broj iz Tabele pod kojim se vodi vozilo  na koji se odnosi ponuda ;

- Iznos ponude izražene u KM;

- Dokaz o uplati depozita;

- Potpis fizičke osobe na ponudi, odnosno  potpis i pečat pravne osobe;

Ponuda se dostavlja odvojeno za svako vozilo .

Licitacija će biti punovažna i ako samo jedan ponuđač dostavi ponudu.

VI

Na dan održavanja licitacije i javnog otvaranja zatvorenih pismenih ponuda  Povjerenstvo  za provedbu licitacije utvrđuje popis ponuđača, ponuđene cijene i konstatira kome je licitirano vozilo prodano  kao najpovoljnijem ponuđaču.

Ukoliko dva ponuđača ponude istu cijenu prihvatiti će se ponuda koja je ranije dostavljena.

VII

Kupac koji kupi motorno vozilo  dužan je  cijenu uplatiti u roku od 5 /pet /  dana od  dana održavanja javne licitacije na  račun  na koji je uplatio depozit i Povjerenstvu za provedbu licitacije dostaviti dokaz.

Konačna cijena motornog vozila umanjiti će se za iznos plaćenog depozita.

Propuštanjem roka plaćanja smatrati  će se da licitirano vozilo nije prodano, a položeni depozit  neće biti vraćen.

Komisija za   provedbu licitacije ima pravo pozvati drugo rangiranog  ponuđača na prodaju licitiranog vozila .

VIII

Ponuđačima koji ne budu ostvarili kupovinu depozit će se  vratiti na njihove naznačene račune na osnovu pismenog  zahtjeva u roku od 5 / pet / dana od dana podnošenja zahtjeva za povrat  depozita.

Grad Mostar ne snosi nikakve troškove prema ponuđačima.

IX

Vozilo se preuzima u viđenom stanju u roku od 5 /pet / dana od dana uplate postignute cijene uz obostrano potpisan ugovor o kupoprodaji naznačenog  motornog vozila .

Troškove transporta  i ostale troškove u vezi vozila snosi kupac.

X

Ovaj  javni poziv se objavljuje u dva dnevna lista , službenoj Web stranici Grada Mostara, info desku  i  3 / tri / oglasne ploče Gradske uprave Grada Mostara.

 

Broj: 02- 16 – 10368 / 10

Mostar, 08 . 2. 2011. godine

                                                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                                            Ljubo Bešlić, v.r.

Natrag