• Grad Mostar
 • Natječaji
 • JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara

JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara

Objavljeno 31.X.2011. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Hercegovačko-neretvanska županija
Grad Mostar
Gradonačelnik

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj: 4/2004 i «Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 8/2009 i 15/2010), članka 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 49/2006), člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 36/2010), i članka 3. Odluke o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara («Službeni glasnik Grada Mostara», broj:7/2011) objavljuje se:

JAVNI POZIV
za raspodjelu sredstava granta namijenjenog  za projekte
 mladih iz Proračuna Grada Mostara

I.

Pravo sudjelovanja imaju:

-           omladinske udruge koje su registrirane u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području  Grada Mostara, a čiji projekti će se realizirati u interesu mladih Grada Mostara i na njegovoj teritoriji,

-           neformalne grupe mladih (vijeća učenika srednjih škola sa područja Grada Mostara i dr.)
uz administrativnu potporu ustanove ili udruge sa sjedištem na području Grada Mostara.

Pravo sudjelovanja imaju i omladinske udruge i neformalne grupe mladih čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uvjetom da se projekt kojim se prijavljuju realizira u interesu mladih Grada Mostara i na području Grada Mostara.
Aplikant može aplicirati na ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava – sufinanciranje, što je dužan navesti u prijavnim obrascima.

II.

Uvjeti za korištenje proračunskih sredstava su:
A. da se projekt implementira na području Grada Mostara i u interesu  mladih Grada Mostara,
B. da pojedinačna vrijednost projekta ili dijela projekta čije se sufinanciranje traži ne prelazi iznos od 1.500,00 KM,
C. da se projekt na drugi način ne financira sredstvima Grada,
D. da se projekt odnosi na slijedeće:
- projekte koji imaju za cilj poboljšanje života mladih, promoviranje volonterizma i timskog rada,
- originalne, zanimljive i korisne projekte koji podstiču mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive,
- projekte koji odgovaraju lokalnim potrebama i imaju utjecaj na lokalnu zajednicu,
- projekte koji potiču mlade na demokraciju, toleranciju i ravnopravnost spolova,
- projekte koji se odnose na kreativno izražavanje  (književnost, likovna umjetnost, glazba, ples, umjetnička fotografija, film i sl.),
- projekte u oblasti društvenog života i slobodnog vremena mladih,
- projekte od utjecaja na prevenciju ovisnosti i  promociju zdravog života, sporta i slično,
- kao i ekološke projekte i one koji pružaju potporu mladima s posebnim potrebama.

III.

Kriteriji za odabir projekata su slijedeći:
a)      Eliminatorni kriteriji:

 1. neblagovremena i nepotpuna ili netočna projektna aplikacija;
 2. projektne aktivnosti se planiraju realizirati izvan područja  grada Mostara;
 3. nedostaju ključne informacije u projektnom prijedlogu;
 4. projekt je usmjeren na promociju političke stranke,
 5. nije opravdan utrošak sredstava za ranije odobrene projekte od strane Grada,

b)      Pozitivni kriteriji:

 1. važnost projekta za oblasti navedene u glavi II D. ovog Javnog poziva,
 2. udruga odnosno neformalna grupa mladih imaju kvalificirano članstvo za realizaciju projekta,
 3. jasna definicija ciljne grupe (kome je namijenjen, te da obuhvaća veći broj korisnika),
 4. da su očekivani rezultati  (efekti na ciljnu grupu) mjerljivi, realni i ostvarivi,
 5. udruge koja su sudjelovale u obilježavanju značajnih datuma i događaja u gradu Mostaru, državnim i međunarodnim takmičenjima.
 6. da je proračun projekta realan i u skladu s aktivnostima.

IV.

Odluku o raspodjeli sredstava granta za projekte mladih donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za ocjenu i izbor projekata za mlade, koja je sačinjena u skladu s kriterijima propisanim Odlukom o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara.

V.

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo na propisanim prijavnim obrascima: Prijavni obrazac A1, Obrascu projektnog prijedloga A2 i Obrascu za proračun projekta A3, koji se mogu preuzeti u pisarnici gradske uprave ili s web stranice Grada www.mostar.ba.

Uz popunjen Prijavni obrazac A1, aplikant obvezno  prilaže:

 1. Projektni prijedlog s kojim se aplikant prijavljuje na Javni poziv na Obrascu projektnog prijedloga - A2,
 2. Specifikaciju troškova za realizaciju projekta  tj. proračun projekta na Obrascu za proračun projekta  A3,
 3. Rješenje o registraciji omladinske udruge odnosno za neformalne grupe mladih rješenje o registraciji ustanove ili udruge koja daje administrativnu potporu projektu,
 4. Narativno i financijsko izvješće o poslovanju u prethodnoj godini (bilanca stanja i bilanca uspjeha za prethodnu godinu), a za neformalne grupe narativni izvještaj o radu za prethodnu godinu,
 5. Kratak opis udruge/neformalne grupe s podacima o prethodno realiziranim projektima  i kvalifikaciji kadrova koji implementiraju projekt (odgovorne osobe, suradnici, volonteri),
 6. Preporuke eksperata iz relevantnih oblasti – ukoliko ih posjeduju,
 7. Za projekte koji se realiziraju u školama pismena suglasnost ravnatelja škole.

VI.

Prijave na javni poziv s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Mostar, Povjerenstvo za ocjenu i izbor projekata za mlade, Adema Buća br. 19, Mostar.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja  Javnog poziva u sredstvima javnog informiranja.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Službi za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Ulica Kralja Tvrtka bb (raniji Đački dom), telefon 321-431.

Neblagovremene, nepotpune i netočne prijave se neće uzeti u razmatranje.

O rezultatima Javnog poziva odnosno o Odluci o raspodjeli sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara za 2011 godinu, podnositelji prijava će biti obaviješteni putem sredstava dnevnog informiranja, te putem web stranice Grada Mostara.

Odabrani korisnici po ovom Javnom pozivu potpisat će Ugovor s Gradom Mostarom čime se obvezuju na poštivanje odredbi istog.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

GRADONAČELNIK
_____________________
Ljubo Bešlić
Broj:
02-05-10459/11-4
Mostar, 18.10.2011. godine

Natrag