JAVNI POZIV

Broj: 02-25-6912/12-2

Mostar, 21.06.2012.godine

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 8/09 i 15/10), u vezi s člankom 7. stavak (2) Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/11 i 2/12), gradonačelnik Grada Mostara upućuje

 JAVNI POZIV

Pozivaju se privremeni korisnici javnih površina zauzetih montažnim objektima tipa kioska, koji ih koriste sukladno izdanom odobrenju za korištenje javne površine da dostave dokaz da su izmirili svoje obveze prema Gradu Mostaru u posljednje 3 godine (2009., 2010. i 2011. godina), od dana donošenja Odluke o privremenom korištenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 5/11 i 2/12).

II

Rok za izmirenje obveza iz točke I je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

III

Privremeni korisnici koji su izmirili obveze prema Gradu Mostaru i privremeni korisnici koji izmire te obveze u roku iz točke II, mogu nastaviti koristiti javnu površinu u svrhu iz točke I uz naknadu koja će se utvrditi na temelju prosječnog iznosa naknade postignute na javnim natječajima za dodjelu lokacija za postavljanje kioska u zoni u kojoj se lokacija nalazi.

IV

Privremeni korisnici koji ne izmire obveze prema Gradu Mostaru gube pravo na daljnje korištenje javne površine, pa će se lokacije koje koriste dodijeliti putem javnog natječaja sukladno članku 7. stavak (1) Odluke o privremenom korištenju javnih površina.

V

Ovaj Javni poziv biće objavljen u „Dnevnom listu, „Dnevnom avazu“, WEB stranici Grada Mostara: www.mostar.ba i oglasnim pločama Grada Mostara. 

Sve informacije zainteresirano mogu dobiti u Odjelu za urbanizam i građenje, Služba za građevinske propise, Đački dom, Kralja Zvonimira 14 i na kontakt telefon broj 036/355-790.                                                         

 

                                                                                                                     Gradonačelnik

                                                                                                                       Ljubo Bešlić

 

Natrag